Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Zápis do prvních tříd

Zápis do prvních tříd

Termín zápisu do prvních tříd základních škol Prahy 13 byl stanoven na čtvrtek 20. ledna od 13.00 do 18.00 hodin a na pátek 21. ledna od 13.00 do 17.00 hodin.

K zápisu je třeba přinést následující doklady: občanský průkaz zákonného zástupce, rodný list dítěte, cizinci ještě doklad o povolení k pobytu.

Podrobné informace o všech základních školách najdete na jejich internetových stránkách, přístupných také ze sekce Školství na www.praha13.cz.

Evžen Mošovský, vedoucí odboru školství

 

Stavebníci, nezapomínejte na místní poplatek za užívání veřejného prostranství!

Mnozí vlastníci domů nebo bytová družstva se rozhodli zvelebit své bydlení a provádějí zateplování budov, výměnu oken, renovace interiérů apod. Pokud tyto úpravy vyžadují stavbu lešení, umístění stavebních kontejnerů, strojů, skládku materiálů či zařízení staveniště na veřejném prostranství (chodníky, zpevněné plochy, zeleň), jedná se o užívání veřejného prostranství pro stavební činnost a je nutné uhradit místní poplatek městské části. Týká se to nejen nových staveb a renovací, ale třeba i oprav plotů.

Za veřejné prostranství je považován každý prostor přístupný komukoli bez omezení (zejména náměstí, chodníky, silnice, zpevněné plochy i veřejná zeleň, parky). Při označení prostoru za veřejné prostranství se nepřihlíží k druhu vlastnictví. Veřejnýmprostranstvímmohou být jak pozemky obce a státu, tak pozemky občanů, firemči jiných institucí. Rozhodující je, že je na ně volný přístup. Také výše poplatku je pro všechny druhy vlastnictví stejná.

Poplatek se vybírá za zvláštní užívání veřejně přístupného prostranství, tedy za to, že veřejné prostranství je po určitou dobu obsazeno, blokováno. Je to v podstatě platba za výhradní užití veřejného prostoru pro svou potřebu.

Zpoplatněna je rozloha zabraného prostranství pro umístění stavebních zařízení (výkopy, lešení, kontejnery, automobily a stroje, zařízení staveniště, umístění skládek, stavebních materiálů, stavebních buněk, bezpečnostního hrazení atd.).

Poplatníkem je investor celé akce – občan nebo podnikající fyzická či právnická osoba, která veřejné prostranství výše uvedeným zvláštním způsobem užívá. Výjimkou je vlastník pozemku, který za jeho užívání neplatí. Nájemce ale již platit musí. Poplatek nelze zaměňovat s nájmem, platí se vedle platby nájmu. Poplatník je povinen ohlásit užívání veřejného prostranství nejméně 7 dní před jeho započetím správci poplatku. Při užívání prostranství do 6 dnů je ohlášení nutné 1 den předem.

Správu poplatku pro Městskou část Praha 13 vykonává oddělení daní a poplatků ekonomického odboru ÚMČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, dveře č. 531, tel. 235 011 413, fax 235 011 414, e-mail pilarovam@p13.mepnet.cz. Úřední hodiny jsou v pondělí a ve středu od 8.00 do 18.00 hodin, v úterý a ve čtvrtek od 8.00 do 13.00 hodin.

Pro přihlášení k poplatku je nutné mít s sebou platný občanský průkaz, podnikající osoby též živnostenský list, resp. výpis z Obchodního rejstříku, případně pověření k jednání od statutárního zástupce. Je nutno také doložit kladné stanovisko vlastníka pozemku - jeho písemným souhlasem, nájemní smlouvou apod.

Sazba poplatku za každý i započatý m2 a den činí 10 Kč.
Místní poplatek za užívání veřejného prostranství (často nazývaný poplatkem za zábor) upravuje zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 24/2003 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění pozdějších předpisů.

Další informace lze nalézt na www.praha13.cz v oblasti Jak si zařídit.

Rudolf Foukal, vedoucí oddělení daní a poplatků EKO