Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Komora hájí zájmy podnikatelů

Komora hájí zájmy podnikatelů

Hospodářská komora České republiky se už dvacet let zasazuje o podporu podnikání a usiluje o zlepšování podnikatelského prostředí v České republice. Sdružuje na 14 tisíc podnikatelských subjektů, jejichž činnost tvoří přes 60 % HDP. Jejími členy jsou všechny typy podniků: od malých živnostníků po velké koncerny, od tradičních řemeslníků až po inovativní průmyslové firmy.

 

Úzká spolupráce na úrovni krajů, měst a obcí

Hospodářská komora České republiky disponuje hustou sítí komor, která pokrývá všechna významná města v České republice. Tvoří ji celkem 61 regionálních a místních komor, ale také 85 profesních oborových organizací, tedy živnostenských společenstev. Území Prahy spravuje Hospodářská komora hl. m. Prahy, která společně s podnikateli v jednotlivých městských částech spolupracuje s radnicemi jednotlivých městských částí, včetně Prahy 13. Díky tomu a své profesionalizaci Komora reaguje na požadavky a potřeby podnikatelů v jednotlivých krajích i na národní úrovni individuálně. Kromě toho spolupracuje s Asociací krajů ČR, Svazem měst a obcí, Úřadem práce ČR, ministerstvy, vládou, Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR, Senátem a další dlouhou řadou institucí a sdružení. Komorové hnutí je jedním z nejrozšířenějších na světě a to otvírá možnosti pro kontakty exportujících či importujících firem. Komora se prioritně zaměřuje na vzdělávání, školství, s akcentem na školství učňovské, kohezní politiku a strukturální fondy EU, dotace, granty, energetiku či podporu exportního potenciálu krajů a jejich dopravní obslužnosti.

Prostřednictvím krajských a regionálních komor poskytuje Hospodářská komora České republiky podporu podnikatelům ve všech regionech. Jsou to zejména poradenské a konzultační služby v otázkách spojených s podnikatelskou činností, aktivity směřující ke vzdělávání, semináře, školení, rozvoj lidských zdrojů či podpora při vstupu na zahraniční trhy. Velmi vítaným pomocníkem pro podnikatele ve všech krajích jsou pak Czech Pointy, které HK ČR provozuje na svých kontaktních místech. Podnikatelům usnadňují přístup k ověřeným dokladům vybraných agend státní správy přímo v místě nebo nedaleko místa jejich podnikání. Pomáhá i budoucím podnikatelkám a podnikatelům se startem v jejich podnikání. Bojuje za práva podnikatelů a nabízí řešení jejich problémů, i když vrcholná politika je k návrhům zástupců podnikatelů mnohdy hluchá.

 

Řešení sporů usnadňuje Rozhodčí soud

V případě potřeby mohou členové Hospodářské komory ČR využít i činnost Rozhodčího soudu, který při HK ČR a AK ČR působí. Umožňuje mimosoudní způsob řešení sporů nezávislými a nestrannými rozhodci a je velmi důležitou alternativou civilního procesu při řešení majetkových sporů nebo sporů o domény, kde Rozhodčí soud vykonává dokonce funkci jediného sudiště pro domény.eu. Vzhledem k tomu, že rozhodčí řízení je jednoinstanční, bývá rychlé a méně formální s dobrou vykonavatelností. V neposlední řadě umožňuje vedení sporu za rozumné poplatky, ovšem pod dohledem zkušených odborníků ze všech oblastí práva.

 

Komora připomínkuje návrhy zákonů

Významnou roli hraje Hospodářská komora ČR i v oblasti legislativy. Od roku 2004 je uznána jako povinné připomínkové místo, což umožňuje hájit zájmy podnikatelů již na úplném začátku celého legislativního procesu. Za poslední období se jedná o více než čtyřicet procent návrhů a připomínek, které se dostanou do paragrafového znění předkládaných zákonů, což svědčí o vysoké erudici a kvalitě odborníků komory. Komora se rovněž zapojuje do připomínkování tvorby legislativy na evropské úrovni i díky svému členství v asociaci evropských komor Eurochambres, společné kanceláří české podnikatelské reprezentace CEBRE v Bruselu a zastoupení v Evropském hospodářském a sociálním výboru.

Prosazovat zájmy podnikatelů na všech úrovních, včetně okresů a krajů, může komora i díky své oborové části, kterou tvoří 86 živnostenských společenstev rozdělených do čtyř profesních unií: Obchod a cestovní ruch, Průmysl a doprava, Služby pro podnikání a Stavebnictví, technická zařízení a technická řemesla. A naopak prostřednictvím svých zástupců mohou jednotlivá společenstva a cechy upozorňovat na nejpalčivější problémy v jejich oboru, které může Hospodářská komora České republiky díky své vyjednávací síle a celostátní působnosti projednat na celostátní úrovni.

 

Členství a informace

V posledním období se množí otázky, jak získat informace o akcích, vzdělávání nebo jak se stát členem komory. Odpověď je celkem jednoduchá: základem je podívat se na webové stránky www.komora.cz a v Praze na www.hkp.cz, kde naleznete všechny potřebné informace. Přeji všem podnikatelům úspěšné podnikání, zvyšující se objem zakázek a také včasné proplácení faktur.

Petr Kužel, prezident Hospodářské komory ČR

 

 

Zákon umožní podnikání nezletilým od 16 let

V souvislosti s účinností nového občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) od 1. 1. 2014 byl přijat zákon č. 303/2013 Sb., který mění mimo jiné také § 13 živnostenského zákona. Ten upravuje pokračování v provozování živnosti při úmrtí podnikatele. Novela rozšiřuje okruh osob, které mohou za splnění podmínek daných živnostenským zákonem pokračovat v provozování živnosti po zemřelém podnikateli.

Další úprava se dotkla všeobecných podmínek provozování živnosti v § 6 živnostenského zákona. Změna umožní začít podnikat za určitých podmínek už od 16 let. Plnou svéprávnost lze totiž nově nahradit přivolením soudu k souhlasu zákonného zástupce nezletilého k samostatnému provozování podnikatelské činnosti. Podmínkou je současně bezúhonnost.

 

Přiznání svéprávnosti je řešeno v § 37 nového občanského zákoníku:

  1. Navrhne-li nezletilý, který není plně svéprávný, aby mu soud přiznal svéprávnost, soud návrhu vyhoví, pokud nezletilý dosáhl věku šestnácti let, pokud je osvědčena jeho schopnost sám se živit a obstarat si své záležitosti a pokud s návrhem souhlasí zákonný zástupce nezletilého. V ostatních případech soud vyhoví návrhu, je-li to z vážných důvodů v zájmu nezletilého.
     
  2. Za podmínek stanovených v odstavci 1 soud přizná nezletilému svéprávnost i na návrh jeho zákonného zástupce, pokud nezletilý s návrhem souhlasí.
     

Základní myšlenkou této úpravy je fakt, že zákonní zástupci, zpravidla tedy rodiče, jsou ti, kdo nezletilého nejlépe znají a spolu s ním dokáží nejlépe posoudit jeho rozum, vůli a další individuální schopnosti. Pokud tedy soud přizná nezletilému staršímu 16 let svéprávnost, bude moci ohlásit živnost nebo požádat o koncesi.

Jana Lehká, vedoucí živnostenského odboru