Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Nové zastupitelstvo zvolilo vedení Prahy 13

Noví členové Zastupitelstva městské části Praha 13, kteří byli zvoleni v říjnových volbách do zastupitelstev obcí, se poprvé sešli na ustavujícím zasedání zastupitelstva v pondělí 29. října 2018. V úvodu předsedající David Vodrážka konstatoval, že se dostavilo všech 35 zastupitelů a zasedání je tedy usnášeníschopné. Poté všichni členové nového zastupitelstva složili slib do rukou stávajícího starosty Davida Vodrážky. Po krátkém školení v obsluze hlasovacího zařízení zvolili zastupitelé mandátový výbor a návrhový a volební výbor. Mandátový výbor pak ověřil platnost mandátů všech přítomných zastupitelů.

Hlavním bodem programu ustavujícího zasedání byly volby jednotlivých orgánů MČ Praha 13, v první řadě starosty. Tato volba proběhla po schválení volebního řádu. Starostou městské části zastupitelstvo zvolilo Davida Vodrážku (ODS), který vykonával funkci starosty již v předchozích volebních obdobích 2002–2006, 2006–2010, 2010–2014 a 2014–2018. Zastupitelstvo dále rozhodlo, že v následujícím období budou tři zástupci starosty. Kandidáti navržení jednotlivými stranami se krátce představili a vyslovili souhlas s kandidaturou. Do funkcí místostarostů byli poté zvoleni Petr Zeman (ODS), David Zelený (ODS) a Marcela Plesníková (ANO 2011).

Rada městské části bude na základě ustanovení zákona o hl. městě Praze a usnesení zastupitelstva ze dne 4. 6. 2014 v následujícím volebním období devítičlenná. Tvoří ji automaticky starosta a tři místostarostové, dalších pět radních bylo tedy třeba zvolit. Kandidáti navržení stranami se krátce představili a vyslovili souhlas s kandidaturou. Členy rady byli poté zvoleni Zbyněk Pastrňák (ODS), Šárka Skopalíková (ODS), Michal Drábek (ANO 2011), Josef Zobal (ANO 2011) a Aneta Ečeková Maršálová (KDU-ČSL, STAN).

V poslední části zasedání zastupitelstvo jednalo o zřízení jednotlivých výborů. Kromě finančního a kontrolního výboru, jejichž zřízení je na základě § 100 zákona o hl. městě Praze povinné, rozhodlo zastupitelstvo o zřízení dalších sedmi výborů – výboru majetkového, výboru pro Agendu 21, výboru pro životní prostředí, výboru pro evropské fondy a informatiku, výboru sociálního a výboru pro výchovu a vzdělávání. Po rozpravě zastupitelstvo schválilo počty členů výborů, postupně zvolilo jejich předsedy, členy a tajemníky a rozhodlo, kteří členové zastupitelstva budou uvolněni pro výkon funkce. Složení jednotlivých výborů najdete na www.praha13.cz v oblasti Samospráva, stejně jako informaci o ustavení politických klubů, kterou zastupitelstvo vzalo na vědomí.

Nově zvolená Rada MČ Praha 13 se poprvé sešla v pondělí 5. listopadu. Kromě přípravy nezbytného rozpočtového provizoria měla na programu rozdělení kompetencí, za které zodpovídají starosta a jeho zástupci. Starosta David Vodrážka bude mít kompetence vyplývající ze zákona, dále kompetence pro územní rozvoj městské části, finance, legislativu a sociální oblast; zástupce starosty Petr Zeman má v působnosti oblast majetku, investic, kultury, tělovýchovné a spolkové činnosti; místostarosta David Zelený přebírá oblast bytové politiky, správcovských firem a dopravu a místostarostka Marcela Plesníková má na starosti oblast školství, informatiky a životního prostředí.

Rada mimo jiné pověřila funkcí oddávajícího všechny členy zastupitelstva a schválila termíny pro uzavírání manželství na území Prahy 13 v roce 2019.

Následující zasedání Zastupitelstva MČ Praha 13 se koná 12. prosince od 10 hodin – hlavním bodem programu bude již zmíněné rozpočtové provizorium na rok 2019.

Eva Libigerová