Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Zprávy ze zasedání rady a zastupitelstva

Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz v oblasti Samospráva nebo v Odboru – kancelář starosty, Sluneční nám. 13, Praha 13, 5. patro radnice.

Rada MČ Praha 13 mj.

SCHVÁLILA

poskytnutí dotace ve výši 36 000 Kč pro Spolek Osvěta, z.s. a návrh smlouvy o poskytnutí dotace

SCHVÁLILA

na základě protokolu hodnotící komise se zprávou o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na Revitalizaci sportovního hřiště v Třebonicích, Praha 13 smlouvu o dílo s firmou GARTENSTA PLUS, s.r.o., Nepovolená 1320, 107 00 Praha 10

SCHVÁLILA

návrh dodatku č. 1 veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi hlavním městem Prahou a městskou částí Praha 13 na poskytnutí grantu formou dotace v celkové výši 3 143 000 Kč pro MČ Praha 13 jako zřizovatele příspěvkové organizace – Středisko sociálních služeb Prahy 13 na výdaje související s poskytováním sociálních služeb, konkrétně na pečovatelskou službu a denní stacionář

POVĚŘILA

funkcí oddávajícího níže uvedené členy Zastupitelstva městské části Praha 13
a

STANOVILA

a) oprávnění pro níže uvedené členy Zastupitelstva městské části Praha 13 užívat závěsný odznak se státním znakem při významných příležitostech a občanských obřadech dle § 76, § 94 a § 97 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění: Václava Balabánová; Ing. Vít Bobysud; Jeanette Cejnarová; Ing. Michal Drábek; Ing. Zuzana Drhová, Ph.D.; Aneta Ečeková Maršálová; Bc. Libor Hadrava; Mgr. Jana Horká; Mgr. Václav Hrdlička, DiS.; PaedDr. Blanka Janovská; Ing. Petr Kolář; Adam Kopetzký; Bc. Jiří Koudelka; Daria Křivánková; Bc. Yveta Kvapilová; RNDr. Jiří Mašek, CSc.; Jaroslav Matýsek; Mgr. a Bc. Václav Mucala; Tomáš Murňák; Zbyněk Pastrňák; RNDr. Marcela Plesníková; doc. Ing. Petr Praus, CSc.; Ing. Vojtěch Provazník; Mgr. Filip Ryant; Mgr. Šárka Skopalíková; Ludmila Tichá; Ivana Todlová; Mgr. Jakub Vaverka, Ph.D.; Milan Vávra; Rudolf Weyda; David Zelený; Ondřej Zeman; Petr Zeman; Ing. Josef Zobal

b) obřadní síň Úřadu městské části Praha 13 jako úředně určenou místnost pro uzavírání manželství na území městské části Praha 13 v roce 2019

c) dobu pro uzavírání manželství na území městské části Praha 13 v roce 2019 v době od 9.00 do 14.00, v níže uvedených termínech: 11. 1., 25. 1., 8. 2., 22. 2., 1. 3., 15. 3., 29. 3., 5. 4., 26. 4., 31. 5., 7. 6., 14. 6., 28. 6., 12. 7., 26. 7., 2. 8., 16. 8., 30. 8., 6. 9., 20. 9., 27. 9., 11. 10., 25. 10., 1. 11., 15. 11., 22. 11., 6. 12., 13. 12.

SCHVÁLILA

pronájem plochy Školního zimního stadionu Bronzová 1387/37 za účelem provozování stánku s občerstvením

ZŘÍDILA

komisi škodní a pro likvidaci majetku jako poradní a iniciativní orgán Rady městské části Praha 13

a JMENOVALA

 1. předsedou komise škodní a pro likvidaci majetku Ing. Víta Bobysuda
 2. členy komise: Bc. Yvetu Kvapilovou, Mgr. Michala Proška, Ing. Jaroslava Mareše, Jarmilu Havelkovou, JUDr. Věru Adámkovou, Ing. Jiřinu Kratochvílovou, Olgu Faltejskovou, Ivanu Todlovou
 3. tajemnicí komise Ing. Miladu Martinovskou


Zastupitelstvo MČ Praha 13 na svém ustavujícím zasedání dne 29. 10. 2018

ZVOLILO pro volební období 2018–2022

do funkce starosty městské části Praha 13 Ing. Davida Vodrážku pro kompetence vyplývající ze zákona, dále pro územní rozvoj městské části, finance, legislativu a sociální oblast do funkce místostarostky RNDr. Marcelu Plesníkovou pro oblast školství, informatiky a životního prostředí do funkce místostarosty Davida Zeleného pro oblast bytové politiky, správcovských firem a dopravy do funkce místostarosty Petra Zemana pro oblast majetku, investic, kultury, tělovýchovné a spolkové činnosti

 • členem Rady městské části Praha 13 Ing. Josefa Zobala
 • členem Rady městské části Praha 13 Zbyňka Pastrňáka
 • členkou Rady městské části Praha 13 Mgr. Šárku Skopalíkovou
 • členem Rady městské části Praha 13 Ing. Michala Drábka
 • členkou Rady městské části Praha 13 Anetu Ečekovou Maršálovou


ZŘÍDILO

pro volební období 2018–2022:

výbor kontrolní, výbor finanční, výbor majetkový, výbor pro Agendu 21, výbor pro dopravu a bezpečnost, výbor pro životní prostředí, výbor pro evropské fondy, a informatiku, výbor sociální, výbor pro výchovu a vzdělávání

SCHVÁLILO

 1. paušální výši částky, která bude horní hranicí pro výplatu ušlé mzdy nebo výdělku neuvolněných členů ZMČ Praha 13, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru
   
 2. nejvyšší možnou částku, kterou lze v souhrnu za kalendářní měsíc poskytnout jako náhradu výdělku neuvolněnému členovi ZMČ Praha 13, který je podnikající fyzickou osobou nebo osobou provozující jinou samostatnou výdělečnou činnost, za výkon funkce
   

a STANOVILO

rozsah doby nezbytně nutné k výkonu funkce neuvolněného člena ZMČ Praha 13 v rozmezí od 9.00–17.00 hod.

STANOVILO

 • odměny za měsíc pro neuvolněné členy Zastupitelstva MČ Praha 13 v souladu s § 89 odst. 1 písm. c) zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze v platném znění a podle nařízení vlády č. 202/2018 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků podle jednotlivých funkcí na období od 1. 1. 2019 pro člena/ členku rady, předsedu/předsedkyni výboru nebo komise, člena/členku výboru nebo komise, člena/členku zastupitelstva bez dalších funkcí
 • termín poskytování výše uvedených odměn neuvolněným členům Zastupitelstva MČ Praha 13 za výkon jednotlivých funkcí: podle NV č. 318/2017, na období od 29. 10. – 31. 12. 2018 podle NV č. 202/2018 Sb,. na období od 1. 1. 2019 V případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát bude odměna za měsíc náležet ode dne složení slibu a v případě personálních změn v obsazení jednotlivých funkcí (tj. v případě nového zvolení do funkce předsedy výboru, předsedy komise, člena výboru, člena komise) bude odměna náležet ode dne zvolení do funkce.
 • souhrn odměn neuvolněných členů Zastupitelstva MČ Praha 13 u funkcí člena rady, předsedy výboru/komise a člena výboru/komise.

Zpracovala Helena Šlitrová, OKS