Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Obnova historické krteňské cesty

Obec Krteň zanikla pravděpodobně po třicetileté válce. Zbyl tu jen kostelík sv. Jana a Pavla, hřbitov a studánka v lesíku naproti kostelu. Krteňský kostel se nachází v půlce historické královské cesty z Pražského hradu na Karlštejn a k tomuto místu se váže dávná pověst. Roku 1371 ležel král Karel IV. na svém hradě Karlštejně zachvácen zlou nemocí a lékaři mu nedokázali pomoci. Královna Eliška se proto vydala pěšky z Karlštejna na Pražský hrad ke hrobu sv. Zikmunda, aby tam obětovala osm misek ryzího zlata a poprosila o navrácení ztraceného zdraví milovaného chotě. Na zpáteční cestě Eliška na Krtni při odpočinku obdržela radostnou zprávu, že se Karel uzdravil. Z vděčnosti k Bohu v den mučedníků Jana a Pavla kapli krteňskou obdařila důchody, a tím se stala její druhou zakladatelkou. Zdejší kostelík byl do dnešní podoby několikrát přestavován. Dodnes průchozí královská cesta stará minimálně 700 let vede z Krtně na Karlštejn a měří celkem asi 14 kilometrů. Po vzniku měst ve 13. století vznikala síť dálkových, regionálních a místních komunikací, z nichž některé fungují dodnes. Roku 1752 Marie Terezie vydala přípis, podle kterého měly být u všech císařských silnic povinně vysazovány aleje stromů, z důvodů hospodářských, estetických, orientačních i bezpečnostních. Aleje ovocných stromů se vysazovaly i k méně významným cestám především na venkově. Dnešním trendem je tyto cesty v krajině znovu udržovat a staré aleje obnovit, protože již několik století tvoří obraz naší kulturní komponované krajiny. Část staré královské cesty poblíž kostelíka v Krtni je velmi cenným kulturním dědictvím v příměstské krajině. Z vojenského mapování z 18. století je patrné, že se cesta dochovala do dnešních dnů v nezměněné formě.

Odbor životního prostředí má oblast částečně ve své správě, a tak jsme se rozhodli zdejší alej obnovit. Na tuto investiční akci však chyběly finanční prostředky, a proto jsme se spojili s kolegy z Nadace Komerční banky, a.s., – Jistota a vymysleli společný velký projekt. Nadace Komerční banky, a.s., – Jistota – darovala městské části Praha 13 účelově vázaný finanční dar ve výši 440 tisíc korun na realizaci první etapy projektu. Na závěrečnou realizační etapu je od této nadace přislíben dar ve výši 310 tisíc Kč ještě v roce 2022. Potřebná finanční spoluúčast je plánována z rozpočtu MČ Praha 13. „Obnova historické krteňské cesty“ by měla být dokončena v roce 2022. Náš společný projekt má za cíl podpořit biodiverzitu a vytvořit příjemné místo pro krátkodobou rekreaci v příměstské krajině na území třinácté městské části, kde sídlí a působí také Komerční banka.

Po přípravě projektové dokumentace a výběru vhodného realizátora projektu byla zahájena úvodní etapa společnou výsadbou prvních 21 stromů. „Ačkoliv je naše městská část tvořena většinou sídlišti, systematicky a dlouhodobě řešíme zelené plochy ve veřejném prostoru. Obnova krteňské cesty je v tomto ohledu jeden z nejvýznamnějších projektů letošního roku a děkuji Nadaci Jistota Komerční banky za velkorysou spolupráci v rámci skvělých sousedských vztahů." řekl starosta David Vodrážka. Druhý listopadový den bylo zástupci KB a významných českých firem vysázeno prvních 20 ovocných stromů – jabloní, třešní, hrušní a ořešáků. Dub letní vysadili místostarostka Marcela Plesníková a starosta David Vodrážka, který na místě společně s předsedou představenstva a generálním ředitelem KB Janem Juchelkou na místě slavnostně odhalil pamětní desku. Pod vedením zkušených zahradníků byly pak během dvou hodin všechny připravené stromy vysazeny. Společné akce se zúčastnilo asi 80 lidí. „Tato společná výsadba byla teprve začátek, budou navazovat další etapy výsadby stromů a keřů, které podpoří biodiverzitu, budou zde osazeny také další prvky, lavičky nebo zastavení, případně nějaké přírodní herní prvky," řekla Lucie Miovská, zpracovatelka projektové dokumentace, zahradní architektka a krajinářka. Náš architektonický záměr počítá s citlivou krajinářskou úpravou v okolí historické cesty, která spojuje starou usedlost Chaby a kostel v Krtni. Cílem je obnova vegetační struktury příměstské krajiny s výhledem na její dlouhodobou funkci. Ze studie budoucího Západního Města je patrné, že je počítáno se zachováním této cenné lokality i pro budoucí generace. V doprovodné zeleni cesty se budou vhodně doplňovat složka keřová i stromová.

Bude vytvořena dvouřadá výsadba dřevin tvořená vhodnými plodonosnými druhy, které jsou v této krajině obvyklé. Vedle celkem 34 nově vysazených odrůd ovocných dřevin a dubu letního bude vysazeno i 18 vzrůstných keřů jako jsou hlohy, růže šípkové a dříny. Krajinářská úprava by měla zlepšit krajinný ráz, nabídnout další útočiště pro různé druhy živočichů, podpořit prostupnost krajiny, tvořit ochranu proti erozi a rychlému odtoku dešťové vody. Projekt počítá i s vybudováním odpočívadel, dále s instalací naučných prvků, informačních tabulí a přírodního workoutu. „Člověk od počátku své existence zanechává na planetě stopy a některé z nich mají bohužel negativní dopad na život. Dobrou zprávou ale je, že řadu z nich máme možnost napravit a pozitivně ovlivnit. Výsadba zeleně je jednou z těch nejúčinnějších. Vždyť jsou to právě stromy, které mají svůj nezastupitelný význam nejen z pohledu estetického, ale především funkčního,“ konstatoval Jan Juchelka, předseda představenstva a generální ředitel Komerční banky.

Dana Céová