Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Granty podporují sociální služby

Městská část Praha 13 každoročně vyhlašuje několik grantových řízení, ve kterých ze svého rozpočtu rozděluje finanční prostředky především neziskovým organizacím. Jedno z grantových řízení je přímo zaměřené na podporu širokého spektra sociálních služeb. Granty v sociální oblasti jsou nástrojem podpory péče o spoluobčany při řešení problémů spojených s jejich zdravotním stavem nebo sociální situací.

V minulém desetiletí byly sociální služby plánovány metodou komunitního plánování. Od této metody se postupně ustupuje k prostému plánování sociálních služeb. To ale neznamená, že do jejich rozvoje nejsou zapojováni poskytovatelé sociálních služeb a jejich uživatelé. Stejně tak je nutné znát základní demografické údaje a potřeby jednotlivých cílových skupin, například seniorů, zdravotně postižených či lidí tzv. sociálně vyloučených osob.

Finanční prostředky městská část uvolňuje na podporu služeb pro všechny cílové a věkové skupiny od dětí po seniory. Podporovány tak jsou, s ohledem na zákon o sociálních službách, např. osobní asistence, raná péče, odborné sociální poradenství, terénní programy, aktivizační programy pro rodiny s dětmi či seniory, rekondiční pobyty nebo hospicová péče.

Objem finančních prostředků na „sociální granty“ se postupně zvyšuje. V roce 2012 činila celková částka na granty 530 000 Kč, letos bylo rozděleno 900 000 Kč. S narůstajícím počtem obyvatel městské části, s jejich stárnutím a zvyšujícím se povědomím o sociálních službách roste i poptávka, což se projevuje i výrazným nárůstem žádostí o grant. V roce 2014 jich bylo 49, oproti 28 v roce 2010. Podpora jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb však neběží pouze prostřednictvím grantového řízení. Klíčové služby pro více klientů jsou podporovány i dalšími finančními příspěvky, dary nebo zvýhodněnými nájmy.

V současnosti v České republice neexistuje jednotný systém pravidel pro grantovou podporu projektů, tato pravidla si stanovuje každá obec samostatně. O udělení grantů rozhoduje tříčlenná Grantová komise, zřizovaná radou městské části. Jednotlivé granty jsou standardně vyúčtovávány a kontrolovány.

Závěrem bych chtěl popřát všem co nejméně starostí, obtíží a životních strastí. A pokud nastanou, tak naopak přeji co nejvíce kvalitních a profesionálních poskytovatelů sociálních služeb.

Aleš Mareček, zástupce starosty