Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Může Praha 13 pomoci při řešení bytové situace?

Městská část Praha 13 řadí mezi své priority mimo jiné vstřícný přístup k rodinám. K jejich spokojenosti bezesporu patří vyřešená bytová situace. Dnes, kdy se ceny bytů i úrokové sazby hypoték průběžně zvyšují, je to pro velký počet mladých manželských párů nebo pro sociálně slabé rodiny téměř neřešitelný problém. Domníváte se, že by měla městská část stavět a mít ve vlastnictví tzv. startovací byty a byty pro sociálně slabé občany? Existuje podle vás jiná forma účinné pomoci?

ANO 2011

Hnutí ANO 2011 na Praze 13 podpořilo výstavbu městských nájemních bytů na ulici Oistrachova na bývalé točně autobusů MHD. Byty budou v dispozici jako 2+kk a 3+kk a postavit by se měly do 3 let. Vzniknout by tak mělo přibližně 160 bytů. Byty budou určeny zejména pro zaměstnance města, státní zaměstnance a rovněž jako startovací byty pro mladé lidi, kteří se narodili na Praze 13, nebo v naší MČ žijí již delší dobu. Byty budou částečně zaplaceny z daní obyvatel Prahy 13, a proto chceme, aby je dostali přiděleny především občané, kteří tyto daně platí, nebo osoby, které jsou z hlediska své funkce nebo profese důležité pro fungování Prahy 13. Zásadně ovšem nechceme stavět ghetta pro sociálně slabé občany a akumulovat je na jedno místo a tím vytvářet problémy. Chceme pokračovat v současném systému, že osoby, které potřebují pomoc mohou požádat o příspěvek na nájemné. Rozhodně nebudeme konkurovat soukromému sektoru a narušovat tak trh nájemního bydlení.

Michal Drábek, předseda klubu zastupitelů hnutí ANO 2011

ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ

Neustále se zvyšující ceny bytů způsobily, že pro normální pracující lidi se vlastní bydlení stalo nedostupným luxusem. Je nutné proto znovu vybudovat městský bytový fond poskytující nájemní bydlení za rozumnou výši nájemného. Obcím včetně Prahy 13 může pomoci připravovaný program Výstavba Státního fondu rozvoje bydlení. Jeho uvažovaná alokace 2 miliardy Kč ročně je však velmi nízká. Navrhujeme proto přijmout i další opatření, která zlevní život v Praze. Jednou z podmínek pro investory by mělo být, že alespoň 10 % nově vznikajících bytů z každého projektu dostane do vlastnictví obec. Hlavní město Praha musí také začít pořádně využívat své vlastní pozemky a začít na nich stavět buď sama, nebo ve spolupráci se soukromým investorem. Taková spolupráce by přinesla i kultivaci chování developerů, kteří by již nemohli vůči obyvatelům sousedících s jejich připravovaným projektem bytových domů a svému blízkému okolí vystupovat tak arogantně a přezíravě, jako je tomu dnes.

Štěpán Hošna, klub ČSSD

KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY

Bytová politika v České republice i v hlavním městě Praze je posledních 28 let velmi špatná. Ponechání zajišťování si bydlení na „neviditelné ruce trhu“ vede ke zmiňované zjevné bytové krizi, kdy je zabezpečení si bydlení nejen pro sociálně slabé, ale i pro mnohé průměrně vydělávající rodiny v Praze takřka nemožné. Možnosti městské části Praha 13 při stávající legislativě a politice hlavního města nejsou velké. Chybějí potřebné pozemky i potřebné peníze, resp. závislost Prahy 13 na dotacích je velmi vysoká. Mám zato, že by vedení Prahy 13 zde mělo být důraznější jednak při vyjednávání s hlavním městem (menší počet bytů pro podnájmy těm nejvíce sociálně potřebným se Praze 13 podařilo z hlavního města Prahy získat, byť nejsou umístěné v Praze 13), jednak by mělo více vyjednávat se soukromými developery, aby například 10 % v Praze 13 nově stavěných bytů mělo sociálně únosné nájemné.

Jan Zeman, zastupitel za KSČM

OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA

Na základě tlaku ze strany vedení naší městské části na magistrát se podařilo prosadit záměr investice na výstavbu startovacích bytů na bývalé točně autobusů v ulici Oistrachova. Naše strana jako jediná ze stran kandidujících do Zastupitelstva hl. města Prahy má realizaci tohoto záměru jako prioritu do dalšího volebního období. Vznikne tak zhruba 160 bytů určených primárně občanům Prahy 13. Vzhledem k nedostatku vhodných pozemků, které by městská část vlastnila nebo jimi disponovala, je důležité tlačit především na Magistrát hl. m. Prahy, aby pozemky ve svém vlastnictví dále zhodnocoval, např. spoluprací s investory na participaci v nájemním bydlení. To lze učinit tím, že město pronajme či odkoupí část bytů, které dále pronajme potřebným občanům. Úřad práce sídlící v budově ÚMČ Praha 13 dobře zavedený systém vyplácení sociálních příspěvků, kterým je mimo jiné i příspěvek na bydlení. Jistě bychom přivítali, aby naše městská část zůstala domovem i dalším generacím obyvatel, ovšem je nutno konstatovat, že s rozvojem oblasti se logicky zvedá cena bytů. Je tedy třeba hledat zdroje i ve státním sektoru, např. formou výstavby v rámci státního fondu rozvoje bydlení.

Ludmila Tichá, předsedkyně klubu ODS

TOP 09

Podporujeme všestranný rozvoj nájemního bydlení. Nájemní byty jsou finančně dostupnější, zejména pro mladé rodiny a seniory. Rozšíření nabídky nájemních bytů také přispěje k postupnému snižování průměrné ceny bytů, která díky převisu poptávky nad nabídkou roste do závratných výšek. Nepodporujeme však masovou výstavbu nových obecních bytů. Obecní byt je vždy pouze dočasným řešením, sociální pomocí po nezbytnou dobu. Omezená výstavba obecních bytů je však pro naši městskou část potřebná, a to s využitím veškeré dostupné státní podpory. Nejprve je nutné provést důkladnou analýzu současného stavu dostupnosti různých forem bydlení na Praze 13 a poptávky po bytech a teprve na základě jejího vyhodnocení by radnice měla přistoupit k přípravě jednotlivých projektů.

Ivana Todlová, zastupitelka TOP 09

ZELENÍ A PIRÁTI PRO 13

Ano, Praha 13, stejně jako ostatní městské části, by měla budovat svůj fond sociálního/ dostupného bydlení. Nájemní smlouvy zde by se měly uzavírat na dobu určitou a prodlužovat se pouze na základě prokázání potřebnosti. Cest k tomu, jak takový bytový fond zajistit, je více a lze se inspirovat v zahraničí. Vcelku běžnou praxí na západ od nás je, že soukromá firma, pokud staví byty, uzavírá dohodu s městem o odkupu určitého počtu bytů pro sociální účely. Tímto způsobem lze zajistit sociální byty, aniž by se koncentrovaly v jednom místě, což se neosvědčuje. Další možností je odkup bytů od SVBJ, které jsou např. v exekuci. Pro zajištění dostupného bydlení pro mladé, ale i další věkové skupiny bychom rádi podpořili družstevní bydlení se zajištěním podpory od města či městské části. Výstavba bytů městskou částí se tedy jeví až jako jedna z dalších možností. Důležité při tom je, aby nedocházelo k územní segregaci a nezakládaly se touto výstavbou podmínky pro vznik sociálně vyloučených lokalit.

Zuzana Drhová, Klub Zelení a Piráti pro 13