Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Sedmé Veřejné fórum

Občané se po roce opět vyjádřili k problémům městské části V pondělí 17. září proběhlo v rámci plnění aktivit místní Agendy 21 již 7. Veřejné fórum občanů Prahy 13. Jeho smyslem a cílem je vytyčení témat, které občané Prahy 13 považují za nejaktuálnější, a městská část by se jimi měla prioritně zabývat.

Veřejné fórum úvodním slovem zahájil místostarosta Pavel Jaroš společně s odpovědným politikem MA21, předsedou výboru pro Agendu 21 Štěpánem Hošnou.

Celou akcí provázela facilitátorka Veřejného fóra paní Dana Diváková. Ta všechny přítomné seznámila s mechanizmem sběru témat. U sedmi stolů probíhala diskuze k jednotlivým oblastem: Rozvoj městské části, Životní prostředí, Doprava a bezpečnost, Místní ekonomika a podnikání, Vzdělávání, Školství a kultura, Zdravotnictví a sociální věci, Stůl mládeže (průřez všemi uvedenými tématy pro mladé). Účastníci si mohli vybrat jednu nebo více z těchto oblastí a u příslušného stolu přednést jakékoli své podněty k dané oblasti.

Všechny podněty byly zapsány a diskutující u každého stolu pak společně s garanty stolů vybrali dvě nejdůležitější témata pro danou oblast. Garanti stolů jsou zástupci odborů, kteří mají danou oblast v kompetenci.

Tato dvě TOP témata byla sepsána na samostatný arch papíru a připravena k závěrečnému hromadnému hodnocení. Každý účastník přidělil dva své body dvěma ze všech vybraných témat (nebo oba jednomu). Součtem bodů vznikl pořadník témat, která účastníci považují za nejdůležitější.


Ze závěrečného hodnocení vzešel tento seznam (témata rozlišená písmeny a, b, c, měla shodný počet bodů):

1. Vykoupení pozemků pro dostavbu Centrálního parku

2. Zásadní rozvojové záměry projednávat s dostatečným předstihem s širokou veřejností

3. Výstavba nových parkovacích míst (podzemní/nadzemní garáže) bez záboru zeleně

4. Zachovat „Haldu“ jako nezastavitelné území s charakterem klidové zóny

5. Podpora lidí v domácím prostředí včetně konceptu Domovinek

6a. Podpora volnočasových programů pro děti a rodiny v rámci Rodinné politiky

6b. Rekonstrukce dětských hřišť za použití přírodních materiálů (včetně povrchů)

7a. Zvýšit pozornost opravám a údržbě komunikací pro pěší

7b. KD Mlejn – zvýšit pestrost nabídky

8a. Přehled subjektů podnikajících v P13

8b. Dořešení pozemků pro propojení Centrálního parku a Prokopského údolí

8c. Vznik „Letního kina“

Podle metodiky místní Agendy 21 je nyní dalším krokem předložení vybraných priorit k vyjádření širšímu počtu občanů. K tomuto ověření získaných priorit slouží anketa v časopise STOP a anketa na webu městské části. O výsledcích ankety vás budeme informovat v časopisu STOP.

Hana Zelenková, koordinátorka místní Agendy 21