Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Zprávy ze zasedání rady a zastupitelstva

Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz v oblasti Samospráva nebo v Odboru – kancelář starosty, Sluneční nám. 13, Praha 13, 5. patro radnice.

Rada MČ Praha 13 mj.

SOUHLASILA

s rozborem hospodaření MČ Praha 13 za 1. pololetí 2018 (rozbor hospodaření hlavní činnosti, rozbor hospodaření zdaňované činnosti včetně správcovských firem, rozbor hospodaření příspěvkových organizací – ZŠ, MŠ, DDM, Rekreačního objektu Kozel a rozbor hospodaření Střediska sociálních služeb Prahy 13) a s účetní závěrkou MČ Praha 13 za 1. pololetí 2018

SCHVÁLILA

účetní závěrky příspěvkových organizací k 30. 6. 2018

SOUHLASILA

s návrhem celkové bilance příjmů a výdajů rozpočtu na rok 2019

SCHVÁLILA

1. poskytnutí dotací v oblasti sociální pro rok 2018 na žádosti do výše požadavku 50 000 Kč

2. návrhy typových smluv o poskytnutí dotace

3. pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu pro Středisko prevence a léčby drogových závislostí – Drop In, o.p.s.

4. pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu pro Tichý svět – chráněná pracoviště, o.p.s.

5. Závazné pokyny pro správné vyúčtování dotací v sociální oblasti pro rok 2018

SCHVÁLILA

poskytnutí dotací ve výši 75 350 Kč pro:

Spolek Luční květy/Yamabushi soin ve výši 50 000 Kč

Spolek Osvěta, z.s., ve výši 25 350 Kč

a návrh smluv o poskytnutí dotace

SCHVÁLILA

přijetí finančního daru ve výši 100 000 Kč od společnosti CEMEX Malešice, s.r.o., jako příspěvku na doplnění výsadby veřejné zeleně v rámci investiční akce Rozšíření parkovacích stání v ulici Bellušova, k.ú. Stodůlky a darovací smlouvu mezi společností CEMEX Malešice, s.r.o., a městskou částí Praha 13

SCHVÁLILA

dokument Strategický plán MČ Praha 13 pro období 2018–2024

SOUHLASILA

s pojmenováním nově vybudovaného domova pro seniory v ulici Za Mototechnou 114/4 Domov pro seniory Zity Kabátové

Zastupitelstvo MČ Praha 13 mj.

VZALO NA VĚDOMÍ

  1. zánik mandátu člena Zastupitelstva MČ Praha 13 Mgr. Jakuba Lapáčka ke dni 19. 6. 2018 z důvodu rezignace podle § 55 odst. 2 písm. b) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, v platném znění
     
  2. vznik mandátu členky Zastupitelstva MČ Praha 13 Mgr. Soni Dóžové ke dni 20. 6. 2018, náhradnice téže volební strany a téhož volebního obvodu z volebdo zastupitelstva obce v roce 2014, podle § 56 odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb.,o volbách do zastupitelstev obcí, v platném znění

SCHVÁLILO

rozbor hospodaření MČ Praha 13 za 1. pololetí 2018 a účetní závěrku MČ Praha 13 za 1. pololetí 2018

SCHVÁLILO

poskytnutí dotací v oblasti sociální pro rok 2018 na žádosti s výší požadavku nad 50 000 Kč a návrhy typových smluv o poskytnutí dotace

SCHVÁLILO

stav rozpracovanosti 10 priorit stanovených občany na 6. Veřejném fóru 2017 a akční plán zlepšování a přehled plánovaných aktivit v rámci agendy MA21 pro rok 2019

VZALO NA VĚDOMÍ

předloženou zprávu o plnění usnesení ZMČ Praha 13 za uplynulé období k termínu 31. 7. 2018, včetně zápisu z jednání Kontrolního výboru ZMČ ze dne 3. 9. 2018 a splnění uložených úkolů

a

SCHVÁLILO

nové termíny pro splnění dosud nesplněných úkolů, a to ve smyslu návrhů nositelů úkolů

Zpracovala Helena Šlitrová, OKS