Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Jak se může Praha 13 zapojit do řešení dopadů klimatických změn?

Změna klimatu je realitou dnešních dnů a také proto je v současnosti jedním z nejvíce diskutovaných témat. Dříve ojedinělé jevy – vysoké teploty, extrémní sucho, přívalové deště, ale i sněhové kalamity se stávají takřka běžným jevem. Bez aktivního přístupu k řešení tohoto celosvětového problému nezabráníme nevratným negativním dopadům, které klimatické změny přináší. Jakým způsobem by se podle vás mohla Praha 13 zapojit do globálního úsilí o řešení negativních dopadů klimatických změn?

ANO 2011

Dopady probíhajících a očekávaných změn podnebí lze buď omezovat na nejmenší možnou míru, nebo se jim včas a účinně přizpůsobit. Praha 13 již dnes využívá oba přístupy. Z celé řady aktivit uveďme kupř. aktivní a celoroční péči o zeleň, pomáhající nejen snižovat nárůst teploty v zastavěných částech měst (městský tepelný ostrov), ale i tlumit dopady mimořádných meteorologických jevů jako jsou vlny horka, sucho či naopak povodně. Pro potřeby úřadu MČ Praha 13 jsme zatím pořídili několik elektromobilů. Dlouhodobě se věnujeme také rozumnému šetření vodou a omezování zejména umělohmotného odpadu a organizujeme výchovně vzdělávací akce. Ve všech případech se snažíme přednostně využívat přírodě blízké postupy, doplňované tam, kde je to nezbytné technickými řešeními. Uvedené činnosti provádíme bez honosné reklamy či dnes oblíbeného alarmismu.  Aby naše aktivita v tomto směru nevyšla naprázdno, měla by podobná opatření probíhat i v celé Praze a ČR.

Marcela Plesníková, Klub zastupitelů hnutí ANO 2011

KDU - ČSL a STAN

Klimatické změny jsou globálním problémem. Možnosti zapojení Prahy 13 do jejich řešení je ale lokální věcí. Pro klimatické změny ve středních Čechách je typické zvyšování průměrné roční teploty a sucho. Městská část, ve které chybí výrazná říční síť tak díky husté panelové zástavbě v létě výrazně kumuluje teplo. Přesto zde máme dva přirozené fenomény, které přispívají k určité eliminaci nepříznivých teplotních poměrů. Jedná se o Centrální park a o systém vodních nádrží. Centrální park díky své rozlehlosti ulevuje v letním období přehřátému panelovému městu. Soustava rybníků pak zadržuje vodu v době sucha a podobně jako zeleň chladí. Stabilita hladiny vodních ploch je o to cennější, že všechny rybníky jsou napájeny z velké části vedle tekoucí i srážkovou vodou. Je tedy zřejmé, že městská část svou trvalou a provázanou péčí o zeleň a vodní plochy (vysazování stromů, zadržování vody v krajině ale třeba i méně časté sekání trávy) přispívá ke zmírňování negativních dopadů klimatických změn na svém území.

Za Klub zastupitelů koalice KDU-ČSL a hnutí STAN Jiří Mašek, předseda

OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA

Zapojení MČ do globálního řešení nesporných klimatických změn lze zejména prostřednictvím konkrétních opatření v oblasti naší působnosti.  Jde zejména o možnosti vytvořit v rozpočtu dostatek prostoru pro reakci na nečekané výkyvy počasí. Při tvorbě rozpočtu je to pochopitelně velice složité, ale to občany nezajímá a oprávněně vyžadují rychlou nápravu. MČ zahájila už v r. 2010 sérii investic zaměřených na energetickou úspornost budov ve svém vlastnictví. Například projekt Odpovědné školy Prahy 13 výrazně snížil náklady na vytápění,  spotřebu elektřiny a vody ve všech školních budovách, zatepleny byly také všechny tři polikliniky, Spolkový dům... Z druhé strany je třeba lidem vysvětlovat, že ne vždy je možno efektivně reagovat, viz např. zatopení nového parku na Velké Ohradě přívalovými dešti, nebo usychání nově vysázených dřevin. Tyto problémy lze částečně řešit vyžadováním záruky za kvalitu od dodavatelů, ale ani tak některým negativním jevům zabránit bohužel nelze. Změna strategie ve vysazování a struktuře rostlinného porostu je nezbytná. Asi každý z nás by se měl zamyslet nad možnostmi, jak zmírnit dopady negativních jevů v konkrétních drobnostech i např. v urbanistické strategii rozvoje městské části.

Ludmila Tichá a Petr Zeman, klub ODS

TOP 09

Z hlediska klimatické změny je největším problémem měst přehřívání a špatné nakládání s dešťovou vodou. Vhodné ú zemní plá nování a městská zeleň jsou prevencí vzniku tzv. „tepelný ch ostrovů “ měst. Veřejná prostranství je potřebná využít k vysazování vhodných stromů a budování vodních prvků, které napomáhají ochlazování ovzduší. Je nutné zajistit prostřednictvím vsakovacích těles a retenčních nádrží, aby dešťová voda neodtékala bez užitku do kanalizace. Vhodné jsou zahloubené záhony, potůčky a další zadržující opatření. U nově navrhované výstavby by měl být kladen důraz na zvětšování podílu vegetačních krytů jako jsou zelené střechy a fasády. Nezbytná je vhodná volba povrchů při úpravách veřejného prostoru z hlediska jejich zahřívání (světlé barvy). Ochlazují cí a klimatizační systémy by měly maximálně využívat přirozené ventilace, nízkouhlíkové technologie, příznivou energetickou účinnost a obnovitelné zdroje energie.

Petr Praus a Marek Todl, klub TOP09

ZELENÍ A PIRÁTI PRO 13

Může se zdát, že městská část je ve vztahu ke klimatické změně pouze nevýrazným aktérem. Přesto existuje několik mitigačních i adaptačních opatření, kterými lze k řešení nelehké situace přispět. V prvním případě je to například hledání cesty ke snižování energetické náročnosti budov – stanovit ji jako podmínku výstavby, podporovat další zateplování budov, instalaci solárních panelů atd. Dále je to podpora čisté energie – tam, kde má samospráva přímý vliv lze přejít k takovým dodavatelům. Byl by to cenný symbolický krok – vyjádření postoje ke spalování fosilních paliv. Z hlediska adaptace je nezbytné připravit se na pokračující problémy s extrémními vlivy počasí. Základem je zodpovědné hospodaření s vodou – zadržování a využívání dešťové vody, podpora jejího přirozeného vsakování například volbou povrchů komunikací, revitalizace koryta potoka, zodpovědná výsadba odolné vegetace i snížení frekvence sekání trávy. A vedle toho by městská část mohla mít směrem k občanům důležitou edukativní roli.

Filip Ryant, klub Zelení a Piráti pro 13