Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Dobrovolní hasiči ze Stodůlek pomáhají už 130 let

Sbor dobrovolných hasičů ve Stodůlkách si letos připomíná 130 let od svého založení. Na začátku září uspořádal ve zbrojnici v Tlumačovské ulici velkolepou oslavu. Mezi hasiče zavítal i starosta Prahy 13 David Vodrážka, který jim poděkoval za jejich dlouholetou a obětavou práci, kterou vykonávají ve svém volném čase. Při této příležitosti zmínil důležité momenty z jejich obsáhlé činnosti. Nebude možné na jedné straně zmapovat všechna důležitá data, proto přinášíme ta nejdůležitější z bohaté historie sboru.
V září 1890 byly sepsány Stanovy sboru dobrovolných hasičů ve Stodůlkách. O dva měsíce později bylo při mimořádné schůzi u obecního úřadu ve Stodůlkách zvoleno vedení sboru. Prvním předsedou se stal František Kejha, velitelem Antonín Havlůj, jednatelem Václav Smolík a pokladníkem Václav Svoboda. Z dostupných materiálů se podařilo zjistit, že první stříkačkou, kterou sbor vlastnil, byla koňská přípřež na ruční pohon z roku 1876. Zařízení stálo i s příslušenstvím 400 zlatých. Koně si ke stříkačce půjčovali hasiči od majitelů zvířat. Občanům, kteří koně ochotně půjčovali, platila obec určitou náhradu. Sbor měl k dispozici pro zlepšení fyzické kondice „hasičskou lezačku“. Tato dřevěná věž sloužila i k sušení hadic. Sbor dobrovolných hasičů se přihlásil za člena hasičské župy Podbělohorské, která byla založena roku 1891 a sídlila v Řeporyjích. Starostou se stal rolník z Řeporyj Antonín Suchý. Z okresu Smíchovského bylo v této župě sdruženo 31 hasičských sborů. První světová válka vnesla do činnosti sborů v Království českém určitou stagnaci jejich činnosti, což lze říci i o stodůleckém sboru. Činnost byla oslabena odchodem řady členů do války. Ta si vyžádala i oběti na životech.

Po válce, mimo období protektorátu, pořádal sbor každým rokem taneční plesy, dožínkové zábavy a účastnil se různých oslav. K výročí svého vzniku pořádal každých 10 let oslavy trvání hasičského sboru, při kterých byla pořádána okrsková cvičení.
V roce 1927 byl zřízen ženský sbor a následující rok sbor dorostenců. Hasičům ze Stodůlek se v polovině třicátých let dostalo ocenění, když byl zdejší sbor prohlášen za nejřádnější sbor okrsku. Ve 30. letech minulého století začali hasiči využívat první automobily.
Za druhé světové války Němci hasičské organizace v protektorátu zachovali, neboť byly potřebné při ochraně hospodářsky důležitých objektů. Činnost hasičů však směřovali do technické oblasti a podřídili ji protektorátnímu ministerstvu vnitra. Hasiči museli v roce 1939 vyškrtnout ze svých řad všechny neárijské členy, hasičský pozdrav „Nazdar“ byl změněn na „Vlasti zdar“. Byl nařízen soupis sborového majetku. Bylo zakázáno nosit čamarovské stejnokroje a čapky. Čamara byla společenský oděv české inteligence od konce 19. století, který měl demonstrovat vlastenecké smýšlení svých nositelů. Muselo také dojít ke změně sborových stanov a záhy začalo zatýkání hasičů pro odbojovou činnost. Sbor válečné období přečkal a již 9. května 1945 se zúčastnil pohřbu padlých v revolučních dnech.
Po válce byla požární ochrana zařazena do oboru působnosti ministerstva vnitra. V roce 1951 byl sbor přejmenován na Místní jednotu československého svazu hasičstva, počátkem roku 1953 se členům začalo říkat „požárníci“. Záznamy a doklady o působení sboru v letech 1946 až 1958 se nedochovaly. Na konci roku 1959 bylo rozhodnuto, že na novou zbrojnici se vydá částka 120 tisíc korun československých. Od 1. ledna 1960 byl ustanoven nový okres Praha-západ, který tvořilo 112 jednotek požární ochrany s více než 10 000 členy.
Stodůlecká jednotka byla zařazená do 13. okrsku, kam patřily požární sbory: Stodůlky, Řeporyje, Třebonice – Chaby, Zličín, Chrášťany, Řepy, Sobín.

V lednu 1989 na výroční schůzi oznamuje předseda Karel Rada, že odstupuje z funkce a jako svého nástupce navrhl Vojtěcha Koutka. Výbor jednohlasně souhlasil. Tuto funkci zastává pan Koutek do dnešní doby, už ale není předsedou, nýbrž starostou.
Od začátku devadesátých let začala dobrovolné hasiče průběžně podporovat místní radnice v čele se starostou Petrem Bratským. Díky tomu byla zásahová jednotka vybavována materiálem, bez kterého by se nemohla dále rozvíjet.
Od přelomu tisíciletí se sbor aktivně realizuje i v kulturní a sportovní činnosti, stává se nedílnou součástí společenského dění. Zúčastňuje se pravidelně masopustů, pořádá pro děti pálení čarodějnic, dětské dny a mikulášské nadílky. Dále to jsou akce Bezpečná třináctka či Koncert pro park. Provádí osvětu ve školách a školkách s ukázkou požární techniky. Častá je jeho asistenční služba při zabezpečení filmování. Členové sboru se pravidelně zapojují do sportovních aktivit – Cíl neznámý, Třebonická olympiáda, Vytrvalý dobrák a plavba na raftu. V rámci výcviku se pravidelně zúčastňují soutěží Holečkův memoriál v Třebonicích, Zvoníčkův memoriál v Řepích, Memoriál Zličínského útoku, Suchdolského poháru, pořádá soutěž Stodůlecký vodník. Také se zúčastňují akcí jako je výstava Pyros, Zbirožské tatrování a celorepublikových srazů hasičstva. Jednotka sboru se pravidelně zúčastňuje námětových a prověřovacích cvičení v rámci integrovaného záchranného systému Prahy nebo třinácté městské části. V rámci odborné přípravy členové absolvují stáže na stanicích Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy. Nelze opomenout fakt, že se jednotka dobrovolných hasičů ze Stodůlek podílela svou účastí na světovém rekordu v dálkové dopravě vody.
Při příležitosti oslav 110. výročí založení sboru převzal Vojtěch Koutek od starosty Davida Vodrážky nový prapor, na který se při významných výročích připojují pamětní stuhy.
Zastupitelstvo městské části Praha 13 na svém zasedání v únoru 2009 schválilo smlouvy o spolupráci se společností Lidl Česká republika, která se zavázala na vlastní náklady postavit do roka hasičskou zbrojnici na sídlišti Velká Ohrada, v sousedství své prodejny. V říjnu 2010 se konalo 17. zasedání Bezpečnostní rady MČ Prahy 13, které bylo spojeno se slavnostním otevřením objektu nové zbrojnice SDH Stodůlky. Sbor se tak v předvečer 120. výročí založení konečně dočkal své vlastní historicky první požární zbrojnice, která od té doby slouží jako zázemí pro zásahovou jednotku i jednotlivá družstva.
Hasiči ze Stodůlek se letos v souvislosti s pandemií covid-19 zhostili zcela nových úkolů. V této neklidné době sloužili v nepřetržitých směnách a pomáhali profesionálním hasičům ale i městské části s rozvozem dezinfekce a ochranných pomůcek. Nejen za to jim patří náš obdiv a velký dík.

Z almanachu sboru zpracovala Michala Králová