Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Místní poplatek z pobytu

Od 1. 1. 2020 je v hl. m. Praze zaveden místní poplatek z pobytu. Nahrazuje dosavadní místní poplatky – z ubytovací kapacity a za lázeňský nebo rekreační pobyt.

 • Poplatek je zaveden změnou zákona č. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a novou obecně závaznou vyhláškou č. 18/2019 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku z pobytu.
 • Poplatek z pobytu platí osoba, která v obci není hlášena (trvalý pobyt, cizinecký pobyt apod.), a využije zde placené ubytování.
 • Poplatek se vztahuje na všechny typy úplatného pobytu (hotel, penzion, ubytovna, atelier, byt, zahradní domek, karavan či stan na zahradě apod.) trvající do 60 kalendářních dnů po sobě jdoucích u jednoho ubytovatele (tj. platit jej bude každý, kdo využije komerční pobyt za účelem turistiky, pracovního pobytu atd. v délce od 2. do 60. dne pobytu – za první den počínajícího pobytu se poplatek neplatí).

Plátcem poplatku je poskytovatel úplatného pobytu (ubytovatel), který od ubytované osoby poplatek vybere. Plátce poplatku, který ubytovává na území městské části Praha 13 je povinen oznámit na Úřadu městské části Praha 13 (správci poplatku) zahájení činnosti ve lhůtě do 30 dnů ode dne zahájení poskytování úplatného pobytu. Potom za každý měsíc je povinen nahlásit správci poplatku údaje o výši poplatku apod., a částku mu odvést.
Sazba poplatku činí 21 Kč za osobu a za každý započatý den pobytu, není-li tento dnem příchodu (platí se de facto za přenocování). Od poplatku jsou ze zákona osvobozeni:

 • osoby mladší 18 let
 • nevidomé osoby, držitelé průkazu ZTP/P a jejich průvodci, a osoby, které jsou považovány za závislé na pomoci jiných (sociální služby)
 • osoby hospitalizované ve zdravotnickém zařízení s lůžkovou péčí (nevztahuje se na lázeňskou léčebně rehabilitační péči nehrazenou z veřejného zdravotního pojištění, nebo hrazenou jako příspěvkovou)
 • osoby pečující o děti na zotavovací akci nebo jiné podobné akci pro děti (ochrana veřejného zdraví)
 • osoby pobývající ve školském zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, pro preventivní výchovnou péči, nebo v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
 • osoby využívající ubytování podle zákona o sociálních službách
 • osoby využívající ubytování v zařízení sloužícím k pomoci lidem v ohrožení nebo nouzi (od veřejně prospěšného provozovatele) • osoby vykonávající v obci sezonní práci (práce závislá na střídání ročních období)
 • osoby ubytované při výkonu záchranných nebo likvidačních prací (integrovaný záchranný systém)
 • vojáci, policisté, hasiči, celníci apod.
 • státní zaměstnanci nebo zaměstnanci ČR pobývající na území obce v zařízení ve vlastnictví ČR nebo této obce a plnící služební nebo pracovní úkoly.

V hl. m. Praze jsou dále osvobozeny osoby ubytované v turistických ubytovnách tělovýchovných jednot a sportovních klubů a v ubytovnách sdružení dětí a mládeže pro skupiny dětí a mládeže, pokud cena za ubytování nepřesahuje 63 Kč za osobu a den.
Poplatek se nevztahuje na pobyt, při kterém je na základě zákona omezována osobní svoboda.
V městské části Praha 13 je z důvodu mimořádné události (covid- 19) od 1. 6. 2020 do 31. 12. 2020 prominut místní poplatek z pobytu u osob, které se ubytují v ubytovacích zařízeních k tomuto účelu určených (dle stavebního zákona). Konkrétně se toto týká osob, které se ubytují v penzionu, ubytovně, campu apod. Osoby ubytované v ostatních zařízeních, kde je možné takovýto pobyt poskytnout, ale nejsou k tomu určené (byt, pokoj v rodinném domě, zahradní domek, atelier atd.) tento poplatek i nadále hradí.
Evidenční povinnost – plátce poplatku z pobytu je povinen vést v listinné nebo elektronické podobě evidenční knihu za každé zařízení nebo místo, kde poskytuje placený pobyt.
Více na www.praha13.cz ( Jak si zařídit – Místní daně a poplatky – Místní poplatek z pobytu).

Rudolf Foukal, ved. oddělení daní a poplatků