Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ RADY

Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz v oblasti Samospráva nebo v Odboru –  kancelář starosty, Sluneční nám. 13, Praha 13, 5. patro radnice.

RADA MČ PRAHA 13 MJ.

schválila

účetní závěrky příspěvkových organizací k 30. 6. 2020

souhlasila

s návrhem celkové bilance příjmů a výdajů rozpočtu na rok 2021

schválila

poskytnutí dotace pro Asociaci pro volný čas, sport a kulturu, z.s., ve výši 40 000 Kč a návrh smlouvy o poskytnutí dotace

schválila

návrh dodatku č. 1 veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace DOT/82/03/000492/2020 mezi hlavním městem Prahou a městskou částí Praha 13 na poskytnutí grantu formou dotace v celkové výši 1 232 000 Kč pro MČ Praha 13 jako zřizovatele příspěvkové organizace – Středisko sociálních služeb Prahy 13 – na výdaje související s poskytováním sociálních služeb, konkrétně na pečovatelskou službu a denní stacionář

vzala na vědomí

protokol hodnotící komise se zprávou o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na Opravy schodišť a pěších  komunikací v MČ Praha 13, rok 2020

a schválila

smlouvu o dílo s firmou Bosta Holding, a.s., se sídlem Krčská 61/9, 140 00 Praha 4

souhlasila

s Řádem veřejných pohřebišť Stodůlky a Krteň v souladu s platným právním předpisem

schválila

smlouvu o spolupráci při hodnocení v rámci Národní ceny kvality České republiky s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR

souhlasila

s prodloužením smlouvy s Gymnáziem mezinárodních a veřejných vztahů Praha, s.r.o., na pronájem nafukovací sportovní haly do 30. 9. 2024

vzala na vědomí

hodnocení nabídek VZMR a jednání hodnotící komise vztahující se k veřejné zakázce malého rozsahu na akci s názvem Projektová  dokumentace na rekonstrukci kuchyně a jídelny FZŠ prof. Otokara Chlupa PedF UK, Praha 13, Fingerova 2186

a schválila

výběr nabídky, která byla podána uchazečem INPROSAN, s.r.o. a návrh smlouvy o dílo

souhlasila

s návrhem nařízení, kterým se mění nařízení č. 26/2005 Sb. hl. m. Prahy, kterým se zakazuje reklama šířená na veřejně přístupných místech mimo provozovnu, ve znění pozdějších předpisů

schválila

poskytnutí dotace pro SK Motorlet Praha, spolek, ve výši 42 000 Kč a návrh smlouvy o poskytnutí dotace

schválila

uzavření Smlouvy o výrobě a vysílání pořadů pro obyvatele MČ Praha 13 se společností AV Park, s.r.o.

schválila

změnu finančního plánu Střediska sociálních služeb Prahy 13 k 30. 9. 2020 a použití finančních prostředků Střediska sociálních služeb Prahy 13 z investičního fondu

Zpracovala Helena Šlitrová