Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Místní akční plán pokračuje

Místní akční plán III (MAP) rozvoje vzdělávání pro Prahu 13 a Řeporyje navazující na jednoroční MAP I a tříletý MAP II byl zahájen 1. srpna 2021.
Cílem je pokračování v podpoře společného plánování a sdílení aktivit vedoucích ke zlepšení kvality vzdělávání v MŠ, ZŠ, ZUŠ, neformálních a zájmových organizacích. Opět se zaměří na spolupráci zřizovatelů, škol, rodičů a ostatních aktérů ve vzdělávání působících na území městské části Prahy 13 a Řeporyje a to formou plánování partnerských aktivit a řešení místně specifických problémů včetně vyhodnocování přínosů spolupráce.
V tomto dvouletém projektu se počítá s podporou pedagogů formou vzdělávání, mentoringu a síťování, s podporou implementace opatření pro rozvoj inkluze, gramotnosti a klíčových kompetencí dětí a žáků. Dále budou výstupy MAP III sloužit při koordinaci a spolupráci pro realizaci projektů, které mohou být spolufinancovány z různých zdrojů (místních, krajských, státních, evropských) podle jejich povahy a dostupnosti. Všechny aktivity byly nastaveny s ohledem na klíčové priority předchozích projektů MAP I a II tak, aby bylo zajištěno jejich plynulé pokračování a maximální efektivnost, hospodárnost a úspornost celé realizace. Při přípravě projektového záměru byl brán zřetel na finální dokument MAP I, II a evaluační zprávy. MAP III je připraven navázat na úspěšnou realizaci předchozích projektů, ukotvit a rozvíjet aktivity, které jsou v rámci projektu stanoveny.

Petra Řezáčová