Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Velký keř před okny

Pane starosto, před okny mi roste velký keř a celé léto jej nikdo nezkrátil, jak je to s péčí o zeleň před jednotlivými domy?

Městská část se stará o veřejnou zeleň celý rok a je samozřejmě nutné respektovat vegetační období a příslušnou legislativu. Právě teď začaly řezy keřů na místech, které má ve správě odbor životního prostředí. Řezy keřů jsou zadávány v případě jejich potřebnosti většinou v období od září do března následujícího roku. Období od května do srpna je pro řez nevhodné z důvodu ochrany hnízdišť ptactva tak, jak ukládá zákon o ochraně přírody a krajiny v platném znění, kterým je přímo zakázáno úmyslné poškozování nebo ničení hnízd. Proto se v této době řezy omezují maximálně na nejnutnější zásahy z důvodu bezpečnosti.

Od září jsou řezy postupně zadávány, ale není technicky možné na území celé městské části je zajistit během jednoho měsíce. Proto jsou realizovány v průběhu celého již zmíněného období od září do března. Jsou zadávány dle plánovaných úprav daných ploch veřejné zeleně, z důvodu zajištění provozní bezpečnosti nebo i na základě upozornění obyvatel, popř. jednotlivých majitelů nemovitostí po vyhodnocení jejich potřebnosti. Naší snahou je řezat opravdu pouze v odůvodněných případech, kdy keře zasahují do chodníků nebo již stíní do oken. Stejně tak je volen i způsob řezu tak, aby byl vhodný pro daný druh dřeviny. Navíc patří řezy keřů mezi kontroverzní témata obdobně jako např. kácení stromů nebo seče trávníků, kdy se setkáváme mezi obyvateli s mnoha názory o vhodnosti, rozsahu a četnosti těchto zákroků. Mnoho keřů bylo v sídlištních vnitroblocích vysazeno již v době výstavby sídliště, proto druhová skladba odpovídá možnostem, která v tu dobu byla k dispozici, a ne vždy byly vhodně vysazeny. Naší snahou je tato negativa eliminovat, a to jak již zmíněnými řezy nebo celkovými revitalizacemi jednotlivých vnitrobloků tak, aby parkové úpravy byly voleny rozumně s ohledem na dané území, cestní síť, vedení podzemních sítí a plánování následné údržby.

Ing. David Vodrážka
starosta Prahy 13