Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY

Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz v oblasti Samospráva nebo v Odboru – kancelář starosty, Sluneční nám. 13, Praha 13, 5. patro radnice.

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA 13 MJ.

schválilo

rozbor hospodaření MČ Praha 13 za 1. pololetí 2022 a účetní závěrku MČ Praha 13 za 1. pololetí 2022

schválilo

zaslání částky ve výši 100 000 Kč na pomoc postižené oblasti zasažené požárem v Národním parku České Švýcarsko

schválilo

změnu účelu části finančních prostředků dle důvodové zprávy s tím, že finanční částka 2 mil. Kč bude použita na výstavbu venkovní posilovny na cross trénink v Dalejském parku

vzalo na vědomí

předloženou zprávu o plnění usnesení ZMČ Praha 13 za uplynulé období k termínu 30. 6. 2022 včetně zápisu z jednání kontrolního výboru ZMČ ze dne 25. 7. 2022 a splnění uložených úkolů

RADA MČ PRAHA 13 MJ.

schválila

poskytnutí dotace pro Junák, český skaut, středisko 55 Vatra Praha, z.s., ve výši 50 000 Kč a návrh smlouvy o poskytnutí dotace

schválila

poskytnutí dotace pro SK Aktis Praha, z.s., ve výši 50 000 Kč a návrh smlouvy o poskytnutí dotace na rozvoj sportu

souhlasila

s předloženým návrhem nařízení, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební předpisy)

vzala na vědomí

Akční plán zlepšování pro rok 2023 a hodnotící zprávu za rok 2022 v rámci místní Agendy 21

vzala na vědomí

úpravu ročního plánu investic na rok 2022

a schválila

roční plán investic pro Domov pro seniory Zity Kabátové na rok 2023 ve výši 480 000 Kč vč. DPH

vzala na vědomí

usnesení Rady hl. m. Prahy č. 1933 ze dne 1. 8. 2022 k vyúčtování provozu placeného stání v MČ Praha 13 za rok 2021 a k návrhu na schválení smlouvy o finančním vyrovnání prostředků získaných z provozování zóny placeného stání na území MČ Praha 13 v roce 2021

a schválila

smlouvu o finančním vyrovnání

schválila

smlouvu o dílo s vybraným dodavatelem firmou Gartensta Plus, s.r.o., Nepovolená 1320, Praha 10 - Dubeč, neboť nabídka této společnosti byla vyhodnocena jako nejvýhodnější pro potřeby zadavatele v rámci výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Rekonstrukce prostranství před FZŠ Mezi Školami, Praha 13

souhlasila

s pojmenováním trasy tradičních běžeckých závodů v Centrálním parku Prahy 13 jménem legendárního běžce etiopské národnosti Abebe Bikily

Zpracovala Helena Šlitrová