Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Dokumentace paralelní přistávací dráhy k nahlédnutí

Odbor životního prostředí Úřadu městské části Praha 13 dle ustanovení § 16 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, obdržel dokumentace k záměru zařazenému v kategorii I: „Paralelní RWY 06R/24L, letiště Praha Ruzyně“.

Do dokumentace je možno nahlížet v Odboru životního prostředí ÚMČ Praha 13, Sluneční náměstí 2580/13, 4. patro, č. dv. 541, tel. 235 011 469, v úředních hodinách (pondělí, středa 8.00 – 18.00, úterý, čtvrtek 8.00 – 13.00).

Do textové části dokumentace lze také nahlédnout v Informačním systému EIA na internetových stránkách CENIA, české informační agentury životního prostředí, a na stránkách Ministerstva životního prostředí www.mzp.cz/eia pod kódem záměru MZP090.

Písemná vyjádření k dokumentaci zasílejte na Ministerstvo životního prostředí ČR, odbor posuzování vlivů na životní prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 – Vršovice do 30 dnů od zveřejnění oznámení na úřední desce hl. m. Prahy a Středočeského kraje, tedy do 3. února včetně.

Jana Gilíková, vedoucí OŽP