Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Co je nového pro podnikatele?

Co je nového pro podnikatele?

Od roku 2005 je jednou z prioritních oblastí vlády postupné snižování administrativní zátěže při vstupu do podnikání a v jeho průběhu. Od té doby byl živnostenský zákon přibližně 40x novelizován. S Novým rokem vstoupily v účinnost jeho další novely. Většinou jsou dílčí, některé jsou zásadní. Zjednodušeně řečeno však nyní pro ohlášení volné živnosti stačí začínajícímu podnikateli, který hodlá živnost provozovat jako fyzická osoba, pouze občanský průkaz a částka na zaplacení správního poplatku.

Přehled všech živností je uveden v přílohách živnostenského zákona (zákon č. 455/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů). V příloze č. 1 jsou to živnosti řemeslné, v příloze č. 2 živnosti vázané, v příloze č. 3 koncesované a v příloze č. 4 živnost volná s 80 obory činností. Od 1. 1. letošního roku byl z těchto oborů vyňat obor č. 54 „Provozování poštovních a zahraničních poštovních služeb“. Tato činnost je vyloučena z režimu živnostenského zákona a není od uvedeného data živností. Podnikatel, který hodlá i nadále tuto činnost provozovat, musí do konce dubna 2013 doručit Českému telekomunikačnímu úřadu oznámení podnikání podle § 18 zákona č. 29/2000 Sb.

Živnostenské oprávnění k provozování poštovních a zahraničních poštovních služeb poté zanikne.

Od 1. 1. 2013 je z režimu živnostenského zákona vyloučena i činnost penzijních společností. K této změně došlo v důsledku nabytí účinnosti zákona č. 428/2011 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém spoření a zákona o doplňkovém penzijním spoření.

Další změnu k 1. 1. 2013 přinesl zákon č. 407/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Živnostenské úřady kontrolují dodržování povinností při značení tabákových výrobků a dodržování zákazu prodeje lihovin a tabákových výrobků podle zákona upravujícího spotřební daně. Porušení bezodkladně sdělují správci spotřební daně.

Od 1. 8. 2006 plní živnostenský úřad funkci Centrálního registračního místa. To znamená, že prostřednictvím živnostenského úřadu může fyzická osoba společně s ohlášením živnosti nebo žádostí o koncesi podat přihlášku k daňové registraci nebo příslušné oznámení, oznámit zahájení samostatné výdělečné činnosti, podat přihlášku k důchodovému pojištění, podat přihlášku k nemocenskému pojištění, oznámit vznik volného pracovního místa nebo jeho obsazení, podat oznámení podle zákona o veřejném zdravotním pojištění. Právnická osoba může podat přihlášku k daňové regi - straci nebo příslušné oznámení, oznámit vznik volného pracovního místa nebo jeho obsazení. Nově je možné prostřednictvím centrálního registračního místa oznámit správě sociálního zabezpečení, finančnímu úřadu, úřadu práce nebo zdravotní pojišťovně také změnu údajů, kterou podnikatel již živnostenskému úřadu neoznamuje. Živnostník tak již nemusí navštěvovat tyto instituce, které sídlí na různých adresách.

různých adresách. Ohlášení živnosti nebo žádost o koncesi se předkládají na aktuálním Jednotném registračním formuláři ( JRF) vydaném Ministerstvem průmyslu a obchodu. Podávat přihlášky k daňové registraci a oznamovat změny registračních údajů na živnostenských úřadech lze od 1. 1. 2013 pouze na tiskopisech vydaných Ministerstvem financí.

Ohlásit živnost nebo požádat o koncesi případně oznámit změny lze na kterémkoli živnostenském úřadu, a to buď osobně, poštou nebo prostřednictvím aplikace k vytvoření a odeslání elektronického JRF a tiskopisů Ministerstva financí, která je ke stažení na www.rzp.cz. Podání pro živnostenský úřad lze také zrealizovat prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (Czech Point).

Prostřednictvím JRF může podnikatel živnostenskému úřadu oznámit, že adresa jeho bydliště bude v případě změny vždy adresou jeho místa podnikání. V takovém případě nebude mít nadále povinnost oznamovat živnostenskému úřadu změnu adresy místa podnikání. Této výhody mohou využít podnikatelé, kteří mají shodnou adresu bydliště i místa podnikání.

Od 1. 7. 2012 nemusí podnikatelé označovat provozovnu identifikačním číslem provozovny.

Podnikatelé, kteří provozují silniční motorovou dopravu nákladní nebo osobní tzv. velkými vozidly, musí do 1. 6. 2013 požádat o změnu rozsahu předmětu podnikání a živnostenskému úřadu doložit doklady podle nové právní úpravy.

Všechny další informace k živnostenskému podnikání jsou k nalezení na www.mpo.cz v sekci Podpora podnikání.

Jana Lehká, vedoucí živnostenského odboru

 


 

První přímá volba prezidenta

Občané České republiky si ve čtyřech lednových dnech poprvé volili prezidenta. V prvním kole, které proběhlo 11. a 12. 1., nezískal žádný z devíti kandidátů nadpoloviční většinu hlasů. Do druhého kola tak postou - pili Miloš Zeman (24,21 %) a Karel Schwarzenberg (23,40 %). Druhé kolo prezidentské volby se uskutečnilo ve dnech 25. a 26. 1. Prezidentem republiky na následujících pět let byl zvolen Miloš Zeman, (54,8 % hlasů), Karel Schwarzenberg obdržel 45,19 % hlasů.

Volební účast v Praze 13 byla vysoká – v 1. kole 65,73 %, ve 2. kole 63,46 %. Volební výsledky v Praze 13 byly podobné jako v mnoha dalších obvodech Prahy – v 1. kole bylo 39,91 % odevzdaných hlasů ve prospěch Karla Schwarzenberga a 17,71 % pro Miloše Zemana. Ve druhém kole obdržel Miloš Zeman 35,75 % hlasů a Karel Schwarzenberg 64,24 % hlasů. Podrobné statistiky najdete na www.volby.cz.

-st-