Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Pes je nejlepší přítel člověka, ale...

Pes je nejlepší přítel člověka, ale...

Pro jedny mazlíček a člen rodiny, pro jiné nebezpečné zvíře a znečišťovatel chodníků. Spor mezi majiteli psů a jejich odpůrci se na stránkách STOPu objevuje pravidelně. Nejčastěji se rozhoří zjara, když roztaje sníh a odkryje nevábné hromádky. Předmětem sporu je jak úklid exkrementů, tak volný pohyb psů. Jaký je současný stav, jsme se zeptali zástupce starosty Aleše Marečka, který má na starosti oblast životního prostředí.

 

Jakým způsobem je v Praze 13 řešeno odstraňování psích exkrementů?

Především je nutné říci, že obyvatelé městské části mají povinnost exkrementy po psech sbírat, např. do připravených sáčků. Sáčky jsou distribuovány pravidelně a v dostatečném množství do příslušných stojanů. Vyhodit plný sáček je možné do odpadkových košů na směsný odpad. Sbírání psích exkrementů kontrolují hlídky Městské policie. V případě nedodržování čistoty a pořádku mají strážníci pravomoc občana pokutovat. Odstraňování psích exkrementů v sídlištních vnitroblocích a parcích provádějí správcovské firmy, které mají na starosti komplexní péči o zeleň. Z trávníků se psí exkrementy odstraní při sečích, které probíhají 6x do roka. Z chodníků jsou psí exkrementy odstraněny 1x do roka na jaře. Hospodářská správa našeho úřadu zajišťuje nárazově úklid prostřednictvím čtyřkolky s vysavačem. Ta však vyjíždí pouze v době vhodných klimatických podmínek.

 

 

Kolik stojí úklid psích exkrementů?

Psí exkrementy lidé vkládají do papírových sáčků a do odpadkových košů ve správě OŽP, které jsou vyváženy pravidelně 3x týdně ve všech lokalitách. Psí exkrementy jsou součástí komunálního odpadu. Vyvážení košů v Praze 13 stojí ročně 1,8 miliónu Kč. Z chodníků se psí exkrementy uklízejí 1x ročně s jarním zametáním posypu.

 

 

Kolik stojí sáčky na psí exkrementy za rok?

Nákup sáčků na psí exkrementy se ročně pohybuje mezi 500 až 600 000 Kč. Jeden sáček stojí korunu, tudíž je potřeba minimálně půl miliónu sáčků na rok pro pravidelné doplňování do stojanů v dostatečném množství.

 

 

Bude letos doplňování sáčků do stojanů pokračovat?

Uvedené služby v MČ Praha 13 budou v letošním roce dostatečně pokryty – v rozpočtu OŽP je potřebné množství finančních prostředků jak na nákup sáčků, tak i na vyvážení košů. V dalších letech se bude situace odvíjet od schváleného rozpočtu, ale naší snahou bude vždy tyto služby zajišťovat v plné výši.

 

 

Co se děje s poplatky za psy a kam jdou?

Místní poplatek za psa se nevztahuje přímo k žádné službě úřadu spojené s chovem psů – k údržbě zeleně, úklidu chodníků, rozmisťování sáčků na psí exkrementy apod. Poplatek je však použit mimo jiné i na výše uvedené služby, které zajišťuje OŽP. Majitel (chovatel) psa musí plnit veškeré povinnosti spojené s chovem a venčením psa a také hradit uvedený povinný poplatek.

 

 

Existuje u nás místo, kde mohou být maminky v klidu, že jejich dítě do ničeho nešlápne?

Za taková místa lze považovat dětská hřiště ve všech sídlištních vnitroblocích i v parcích, která byla za tímto účelem oplocena. V případě, že se na hřišti vyskytuje pes, je možné volat strážníka Městské policie, který má pravomoc zjednat pořádek. Vedle toho jsou na třináctce i dvě piknikové loučky. Jedna je v Centrálním parku a druhá v Nových Butovicích ve vnitrobloku Dominova – Blattného.

 

 

Uvažuje se o vytvoření místa jen pro pejskaře?

Vytvoření "venčící" louky není úplně vhodné z praktického hlediska. Pejskaři chtějí venčit své psy poblíž bydliště. Kdybychom vyhradili prostor například ve Stodůlkách, tak obyvatelé Velké Ohrady by tento prostor pravděpodobně nevyužili. Na vytvoření ploch pro venčení psů ve všech lokalitách bohužel není dostatek volných pozemků ve vlastnictví či ve správě městské části.

 

 

Upravuje volný pohyb psů ve veřejné zeleni nějaký právní předpis?

Hl. m Praha vydalo obecně závaznou vyhlášku č. 6/2001 hl. m. Prahy o ochraně veřejné zeleně. Při pohybu se psem na území hlavního města Prahy je chovatel povinen dodržovat ustanovení této vyhlášky v § 2, odstavci 1, písmeno c) a nevstupovat se psy na dětská hřiště a pískoviště a neumožnit vstup volně pobíhajícího psa na hřiště. Jinak ale není volný pohyb psů ve veřejné zeleni zakázán. Výjimkou jsou plochy zeleně vyjmenované v příloze č. 1 vyhlášky (není tam uveden žádný pozemek v Praze 13).

-red-

 

 


 

 

„Volné pobíhání psů“ z pohledu práva

Tento pojem spadá do kategorie tzv. neurčitých právních pojmů, které nelze obecně definovat, ale je nutné k nim přistupovat vždy v konkrétních souvislostech. V § 13 zákona o ochraně zvířat proti týrání je stanoveno, že chovatel je povinen zabezpečit zvířeti přiměřené podmínky, aby nedocházelo k bolesti, utrpení nebo poškození zdraví a učinit opatření proti úniku zvířete. Únikem se myslí vzdálení zvířete ze sféry ovladatelnosti, kdy chovatel není schopen své zvíře ovládat a určovat jeho chování. Zákon nevymezuje, jaká opatření proti úniku má chovatel učinit nebo jaká opatření jsou považována za vhodná či dostatečná. Únik psa lze stíhat vždy, tedy i v obci, která nemá vyhlášku upravující pohyb psů.

Volný pohyb psa lze definovat tak, že jde vždy o pohyb psa na veřejném prostranství pod dohledem chovatele a není omezen žádnými technickými prostředky (např. vodítkem). Nejedná se tedy o svévolný samostatný nekontrolovaný pohyb psa.

Na území hl. města Prahy není volné pobíhání psů komplexně řešeno, to znamená, že s výjimkou následujících předpisů není zakázáno.

Volné pobíhání psů je tedy na území Prahy zakázáno pouze:

  • na hřištích (na dětská hřiště je vstup se psem úplně zakázán),
  • v zeleni uvedené v příloze č. 1 vyhlášky o ochraně veřejné zeleně (netýká se Prahy 13 – pozn. red.),
  • na pozemních komunikacích (v zájmu bezpečnosti a plynulosti provozu musí být pes na vodítku)
  • v honitbě ve smyslu zákona o myslivosti (myslivecká stráž je oprávněna usmrcovat v honitbě psy, kteří pronásledují zvěř ve vzdálenosti větší než 200 m od nejbližší obytné nemovitosti).
     

Pohyb psů dále upravují tyto předpisy:

vyhláška č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční dopravu (povinnosti cestujících), zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči (odchyt toulavých a opuštěných psů), zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví (provozní řády hracích ploch), zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví (povinnosti návštěvníků hřbitova).

Ze stanoviska právního oddělení Městské policie
hl. m. Prahy vybral Samuel Truschka