Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Rada MČ Praha 13 mj.

Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz v oblasti Samospráva nebo v Odboru – kancelář starosty, Sluneční nám. 13, Praha 13, 5. patro radnice.

Rada MČ Praha 13 mj.

VZALA NA VĚDOMÍ

výběr nabídky podané uchazečem spol. Santini, a. s., k podlimitní veřejné zakázce Regenerace TI polikliniky Hostinského, neboť byla dle předem zveřejněných hodnotících kritérií vyhodnocena jako nejvhodnější pro potřeby zadavatele

a SCHVÁLILA


návrh smlouvy o dílo se společností Santini, a. s.

SOUHLASILA

s předloženým záměrem Novostavba objektu JL Klinika – Praha 13, v ulici V Hůrkách, na pozemku parc. č. 2865/1 k.ú. Stodůlky, Praha 5 za podmínky, že návrh dopravy v klidu bude zpracován (bez výjimky) v souladu s vyhláškou č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy, o obecně technických požadavcích na výstavbu v hl. m. Praze

SOUHLASILA

se schválením žádosti o přidělení dotace ze Státního fondu životního prostředí na akci Revitalizace veřejné zeleně v majetku MČ Praha 13 a se spolufinancováním této akce, pokud bude schválena Zastupitelstvem MČ Praha 13

SOUHLASILA

se zřízením Centra právní pomoci na území MČ Praha 13, které bude poskytovat základní právní poradenství občanům

SOUHLASILA

s přijetím finančního daru od společnosti Kámen Zbraslav, spol. s r. o., ve výši 2 miliony Kč na financování veřejně prospěšných věcí na území MČ Praha 13

SOUHLASILA

s návrhem rozpočtu MČ Praha 13 na rok 2014, který bude předložen ke schválení Zastupitelstvu MČ Praha 13

VZALA NA VĚDOMÍ

protokoly z jednání hodnotící komise, zprávu o posouzení a hodnocení nabídek a písemnou zprávu zadavatele vztahující se k podlimitní veřejné zakázce na služby s názvem Zpracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele pro realizaci zakázky na kamerový systém na území Prahy 13 v rámci projektu Bezpečné město Praha 13

a SCHVÁLILA

výběr nejvhodnější nabídky, která byla podána uchazečem spol. Česal elektro, s. r. o., se sídlem Primátorská 296/38, Praha 8 – Libeň, neboť nabídka této společnosti byla dle předem zveřejněných hodnotících kritérií vyhodnocena jako nejvhodnější pro potřeby zadavatele

VZALA NA VĚDOMÍ

protokoly z jednání hodnotící komise, zprávu o posouzení a hodnocení nabídek a písemnou zprávu zadavatele vztahující se k podlimitní veřejné zakázce na dodávky vyhlášené ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem Vybavení učeben ZŠ na území MČ Praha 13 audiovizuální technikou - II

a SCHVÁLILA

výběr nejvhodnější nabídky podané uchazečem Manlomka, s. r. o. , se sídlem Ostravská 1648, Petřvald, neboť nabídka tohoto uchazeče byla dle předem zveřejněných hodnotících kritérií vyhodnocena jako nejvhodnější

SCHVÁLILA

oznámení předběžných informací k podlimitní veřejné zakázce na služby s názvem Digitalizace archivu stavebního úřadu MČ Praha 13 včetně odůvodnění účelnosti veřejné zakázky ve smyslu § 86 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Zpracovala: Helena Šlitrová, OKS