Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Zabere Asuán žabinec?

Vodní nádrž Asuán se nachází u „malé sopky“, malého Diabázu, kus pod Jeremiášovou ulicí v Prokopském údolí. Nebyla stavěna jako rekreační, hygienik v ní koupání nikdy nepovolil. Přesto se v ní někteří v létě koupali a mnohem více bylo těch, kteří se na jejím břehu jen slunili. Tuto pohodu narušilo loňské zarůstání žabincem. Zaznamenal jsem ho koncem srpna. To byla zarostlá zhruba západní třetina nádrže ve směru na přítok Prokopského potoka. Přispělo k tomu zřejmě poněkud šílené počasí – dlouhá zima, povodeň počátkem června, velká vedra a sucho v červenci a v srpnu, nevylučujíce nějakou tu bouřku a 4. srpna i ničivou vichřici. Otázkou je, co s tím. Byla by jistě škoda, kdyby tato vodní nádrž, sloužící jako zdroj vody na hašení v případě požáru, klesla na úroveň žabincem zarostlého rybníka. Co na to správce vodní nádrže Lesy Praha?

Jan Zeman

Obyvatelé Prahy 13 si od léta všímali znečištění rybníků například v Panské zahradě i v retenční nádrži Asuán. V loňském roce došlo k abnormálnímu výskytu sinic, řas a bakterií. Bylo ověřeno, že se jedná o důsledek eutrofizace vody. Tento odborný termín označuje znečištění vod živinami – zvýšeným procentem dusíkatých látek, látek s obsahem fosforu a draslíku ve vodě. Ty se do vody dostávají například splavováním hnojiv povrchovou vodou z polí. Jinou možností je rozklad rostlinného materiálu (například listí) ve stojaté vodě. Nadměrné množství živin ve vodě později způsobuje přemnožení vodních organizmů rostlinného i živočišného původu v nádržích. Jejich rozkladem se voda zakaluje, někdy i zapáchá. Vniká i další nežádoucí jev – nadměrné zarůstání břehů i dna nádrží vodními rostlinami, které je nutné průběžně odstraňovat, aby nedošlo ke zmenšování vodních ploch. Proces eutrofizace je bez venkovního zásahu nevratný a má narůstající intenzitu. Eutrofizace může být způsobena také přísunem živin odpadními vodami. Odpadní vody představují vydatný zdroj dusíku a fosforu. Vodní nádrže v Praze 13 zadržují vodu z dešťové (nikoli splaškové) kanalizace. V některých případech bylo ale zjištěno zaústění splaškových vod do dešťové kanalizace. Díky tomu Pražské vodovody a kanalizace, a.s., provádějí průzkum v povodí. Proces zjištění případných znečišťovatelů je dlouhodobý, složitý a nákladný. Průzkum se provádí kamerovými prohlídkami dešťové kanalizace. Problém špatného napojení splaškové kanalizace je zjišťován ve staré zástavbě i u objektů kolaudovaných v poslední době. V případě takových zjištění se potrubí přepojuje.

Lesy hl. m. Prahy a Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 13