Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Jaká je situace kolem bytového domu Alfa?

Jaká je situace kolem tolik diskutovaného bytového domu Alfa nad zimním stadionem? Dá se s výstavbou ještě něco dělat nebo už je v této věci rozhodnuto a projekt bude realizován?

Stavba bytového domu Alfa se projednává už několik let. V této souvislosti je nutno říct, že jsme s umístěním stavby opakovaně nesouhlasili. Poprvé bylo naše zamítavé stanovisko vyjádřeno na květnovém zasedání Rady městské části v roce 2011. V územním plánu hl. města Prahy je plocha, na kterou je stavba navrhována, bohužel označena jako „všeobecně smíšená plocha“, z čehož vyplývá, že umístění stavby je v souladu s územním plánem. V minulosti jsme podali podnět na změnu územního plánu tak, aby byla plocha změněna z všeobecně smíšené na zeleň. Zastupitelstvo hl. města Prahy tuto změnu projednalo a vydalo souhlasné rozhodnutí. Na rozhodnutí však vlastník pozemku – Stodůlky, s.r.o., podal žalobu a změna, která by zamezila výstavbě, byla Nejvyšším správním soudem následně zrušena.


Proti tomuto už nebylo možné odvolání. Podle platného územního plánu je tedy umístění bytového domu v současné době možné. Radnice Prahy 13 musí rozhodnutí respektovat, nicméně stále trváme na usnesení Rady městské části ze dne 16. 5. 2011, kdy jsme s umístěním bytového domu Alfa nesouhlasili. Rozhodnutí Magistrátu hl. města Prahy z února 2016 vrátilo celou věc k novému projednání, které v současné době na stavebním úřadu probíhá.

Ing. David Vodrážka
starosta Prahy 13