Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Na Velké Ohradě bude další myčka

Chtěla bych se zeptat, zda nevíte, proč se v oblasti Velké Ohrady, téměř naproti Rezidenci Prague Tower a přímo vedle centrálního depozitáře Uměleckoprůmyslového muzea, staví myčka aut? Bydlím na Velké Ohradě a nevycházím z údivu, co je zde architektonicky možné, zvlášť když vezmu v úvahu, že i Praha 13 je pořád součástí hlavního města České republiky. Nejenže soukolí depozitáře, myčky a z druhé strany rodinného domu postaveného v japonském stylu z hlediska základního estetického vnímání vůbec nechápu, tak mě jako obyvatele této čtvrti ještě více zajímá dopad této nové stavby na životní prostředí a celkovou kvalitu bydlení. Tato myčka bude další v pořadí, protože o pár metrů dále v ulici Jeremiášova ve firmě Auto Jeremiášova, s.r.o., už jedna mycí linka v provozu je. ...Proč zde nevznikne nějaký parčík?... Působí to na mě, jako kdyby nikomu nezáleželo na vzhledu a kvalitě zmiňované oblasti...

Eliška Dvořáková

Vážená paní Dvořáková,

k této otázce lze říci, že pokud městská část Praha 13 není vlastníkem pozemků a investiční záměr je v souladu s územně plánovací dokumentací, nemá městská část možnost rozhodovat a případně nařizovat vlastníkovi, jak má nakládat s vlastním majetkem. Každým umístěním nové stavby samozřejmě dojde k ovlivnění okolních staveb a stavební úřad pak zkoumá, zda jsou splněna všechna platná nařízení a předpisy. Stavební úřad je orgánem státní správy a v případě, že stavebník (investor) vyhoví všem požadavkům, které jsou dány zákonem (stavební zákon, stanoviska dotčených orgánů, pražské stavební předpisy a další), musí vydat stavební povolení. Městská část má samozřejmě z pozice účastníka řízení možnost seznámit se se záměry investorů a vyjádřit své stanovisko. Z výše uvedeného vyplývá, že MČ předem není seznámena s tím, jaké stavby vlastníci pozemků a staveb na nich plánují. Územním plánem hl. m. Prahy jsou jasně vymezeny plochy zastavitelné a plochy nezastavitelné a pro každý pozemek lze jasně definovat, co na něm lze a nelze postavit.

Dle územního plánu hl. m. Prahy schváleného v roce 1999 usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy se předmětný pozemek nachází na území s funkčním využitím SV – všeobecně smíšené s koeficientem míry využití území „D“. Zjednodušeně řečeno – na území s tímto označením mohou být umístěny polyfunkční stavby nebo kombinace monofunkčních staveb pro bydlení, obchod, administrativu, kulturu, veřejné vybavení, sport a služby všeho druhu. Městská část nemůže majiteli soukromého pozemku určovat, jakou stavbu na něm může či nemůže postavit v případě, že majitel splňuje všechny podmínky dle platné legislativy. Podmínky stanovené zákonem byly v tomto případě beze zbytku splněny, proto stavební úřad vydal rozhodnutí o umístění stavby a následně pak stavební povolení. Podrobnější informace podá paní Hurajčíková, tel. 235 011 294.

Tomáš Círus, vedoucí odboru stavebního