Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Zprávy ze zasedání rady

Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz v oblasti Samospráva nebo v Odboru – kancelář starosty, Sluneční nám. 13, Praha 13, 5. patro radnice.

Rada MČ Praha 13 mj.

SOUHLASILA

s návrhem smlouvy o poskytnutí dotace pro projekt KD Mlejn, o.p.s., na rok 2018

SOUHLASILA

s poskytnutím dotace z odvodu z výherních hracích automatů pro studio Dance Heaven v celkové výši 20 000 Kč na podporu sportu

VYHLÁSILA

podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, s názvem Rozšíření parkovacích míst ul. Bellušova, Praha 13 pod ev. č. P13-61802/2017

a POVĚŘILA

realizací zadávacího řízení na předmětnou veřejnou zakázku Rozšíření parkovacích míst ul. Bellušova, Praha 13 společnost Ikis, s.r.o., se sídlem Kaštanová 496/123a, Brno, a to v rozsahu plné moci dle § 43 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

VZALA NA VĚDOMÍ

předloženou zprávu o plnění usnesení RMČ za uplynulé období k termínu 31. 10. 2017 včetně zápisu z jednání Kontrolního výboru ZMČ ze dne 22. 11. 2017 a splnění uložených úkolů

a SCHVÁLILA

nové termíny pro splnění dosud nesplněných úkolů, a to ve smyslu návrhů nositelů úkolů

SCHVÁLILA

pronájem části zázemí Školního zimního stadionu Bronzová 1387/37 za účelem provozování stánku s občerstvením

SCHVÁLILA

výběr nabídky, která byla podána účastníkem firmou ITveSkole.cz, o.p.s., se sídlem Velflíkova 1428/4, 160 00 Praha 6 k veřejné zakázce malého rozsahu na výkon administrativní činnosti a řízení chodu projektu Primas Praha 13 č. projektu CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000288 a návrh smlouvy o realizaci činností bezprostředně souvisejících s realizací projektu Primas Praha 13, předložený firmou ITveSkole.cz, o.p.s

PODPOŘILA

výstavbu projektu Terminál Zličín, jehož realizací dojde k vyřešení nevyhovující dopravní situace v západním území hl. m. Prahy

a POŽÁDALA

hlavní město Prahu o urychlené projednávání

SCHVÁLILA

účast škol a školských zařízení zřizovaných MČ Praha 13 v projektu Místního akčního plánu vzdělávání II (MAP II) vyhlášeném MŠMT ČR

Zpracovala Helena Šlitrová, OKS