Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Povinné předškolní vzdělávání

Podle současné platné právní úpravy je pro dítě, které do začátku školního roku dovrší pěti let povinné předškolní vzdělávání (nevztahuje se na děti s hlubokým mentálním postižením). Lze ho realizovat denní docházkou do spádové či jiné mateřské školy nebo jinou formou, mezi které patří individuální vzdělávání dítěte, vzdělávání v přípravné třídě základní školy, ve třídě přípravného stupně základní školy speciální či vzdělávání v zahraniční škole na území ČR, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky. Pokud si rodič zvolí tuto jinou formu, je povinen tuto skutečnost sdělit spádové mateřské škole. V případě, že již dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, do mateřské školy dochází, pokračuje v předškolním vzdělávání v této mateřské škole, pokud zákonný zástupce nezvolí jiný způsob povinného předškolního vzdělávání. Povinné předškolní vzdělávání trvá případně i ve školním roce, pro který byl dítěti povolen odklad povinné školní docházky.
Školským obvodem pro všechny mateřské školy městské části Praha 13 je celé území městské části. To znamená, že všechny mateřské školy MČ Praha 13 jsou spádové.
Nepřihlášení dítěte k povinnému předškolnímu vzdělávání je podle školského zákona považováno za přestupek, za který může být uložena pokuta až do výše 5 000 Kč.
Další informace ohledně povinného předškolního vzdělávání najdete na www.skolyprahy13.cz a www.msmt.cz.

Šárka Mašková,
vedoucí odboru občansko-správního