Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ RADY

Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz v oblasti Samospráva nebo v Odboru – kancelář starosty, Sluneční nám. 13, Praha 13, 5. patro radnice.

RADA MČ PRAHA 13 MJ.

vzala na vědomí

hodnocení nabídek VZMR a jednání hodnotící komise vztahující se k veřejné zakázce malého rozsahu na službu s názvem Výkon správy a zajištění údržby školských objektů ve vlastnictví MČ Praha 13

a schválila

výběr nabídky, která byla podána uchazečem IKON, spol. s r. o., Nehvizdská 22/8, 198 00 Praha 9 – Hloubětín a návrh příkazní smlouvy

vzala na vědomí

protokol z otevírání nabídek a posouzení splnění podmínek účasti vztahující se k nadlimitní koncesi na služby realizované pod názvem Dodávky tepelné energie pro vytápění a ohřev vody pro ZŠ a MŠ v územním obvodu MČ Praha 13 na období 1. 1. 2021 – 31. 12. 2025

a schválila

výběr nejvhodnější nabídky, která byla podána účastníkem Veolia Energie ČR, a.s., se sídlem 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava a pachtovní smlouvu a návrh smlouvy o dodávce tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody dle nabídky vybraného dodavatele

vyhlásila

podlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, s názvem Poskytování služeb přenosu dat a telekomunikačního spojení mezi subjekty na území MČ Praha 13 a poskytování služeb přístupu k síti Internet období 2021–2025

a schválila

výzvu k podání nabídky a prokázání splnění podmínek k účasti v zadávacím řízení a zadávací dokumentaci včetně příloh

vzala na vědomí

důvodovou zprávu ve věci Investičních priorit v rámci Strategického rámce projektu Místní akční plán II rozvoje vzdělávání pro školský obvod Praha 13 včetně území MČ Praha – Řeporyje

souhlasila

s doplněnými investičními prioritami – seznamem projektových záměrů zpracovaným pro školský obvod Praha 13 včetně MČ Praha – Řeporyje

a schválila

doplněný Strategický rámec zpracovaný pro školský obvod Praha 13 včetně MČ Praha – Řeporyje

schválila

předloženou Koncepci bezbariérovosti městské části Praha 13 na období let 2020–2030

vzala na vědomí

předloženou zprávu o plnění usnesení Rady městské části Praha 13 za uplynulé období k termínu 30. 11. 2020 včetně zápisu z jednání kontrolního výboru zastupitelstva ze dne 14. 12. 2020 a splnění uložených úkolů

a schválila

nové termíny pro splnění dosud nesplněných úkolů, žádost o zrušení úkolů, a to ve smyslu návrhů nositelů úkolů

Zpracovala Helena Šlitrová