Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Odbor ekonomický

Tentokrát v naší rubrice zamíříme na odbor ekonomický. Jeho pověřeným vedoucím je pan inženýr Jaroslav Mareš, který je současně tajemníkem úřadu. Jeho odbor je rozdělený do oddělení, která se věnují účetnictví hlavní činnosti a účetnictví zdaňované činnosti. Další oddělení se zaměřuje na plán a rozpočet a konečně to čtvrté na daně a poplatky. Zde pracují čtyři odborní pracovníci pod vedením pana bakaláře Rudolfa Foukala, se kterým jsme si povídali o tom, co na jeho oddělení občané mohou vyřídit.

Odbor ekonomický Zaměstnanci zde vybírají čtyři místní poplatky. Jsou to poplatky ze psů, za užívání veřejného prostranství, poplatek z pobytu a ze vstupného.

  • Ve čtvrtém patře, kde má oddělení daní a poplatků své kanceláře, využijete jistě kancelář s číslem 529, kde lze vyřídit poplatek za psa. Poplatky se hradí podle městských vyhlášek, jejich výše a proces registrace se může v závislosti na místě lišit. V Praze 13 je chovatel psa, který žije v panelovém domě, povinen zaplatit městské části za jednoho psa 1 500 Kč ročně. Hradí se ve dvou splátkách, v březnu a v srpnu. Chovatelům oddělení zasílá před každým hrazením složenku, před koncem roku v případě nezaplacení také upomínku. To je služba, která je nadstandardní a zdaleka ne každá obec tímto způsobem občanům jejich povinnost ulehčuje. V případě, že bydlíte v rodinném domě, je za jednoho psa požadována částka 600 Kč a hradí se jednou ročně celá. Pro úplnost dodejme, že senioři platí jednotnou sazbu 200 Kč, ať bydlí v panelovém nebo rodinném domě. Nerozhoduje rasa ani velikost psa, cena je jednotná. Pořídíte-li si psa, je třeba ho do patnácti dnů od jeho získání na oddělení přihlásit, ale platit se začíná od tří měsíců věku pejska. Registrační známky se již nevydávají a ani není třeba ty již vydané vracet. Pravidlo patnácti dnů platí také v případě úmrtí pejska. Nezaplacení poplatku může vést k velmi nepříjemným záležitostem, jako je znásobení částky, vymáhání, ale i k uvalení exekuce. Upozorňujeme, že žádní jiní domácí mazlíčci se na radnici registrovat nemusí.
  • Dalším poplatkem je ten za využívání veřejného prostoru. Veřejným prostorem se rozumí silniční komunikace, chodník, zpevněné plochy či zeleň, které jsou volně přístupné každému a neustále. Zábor takového prostoru chápeme jako ztížení nebo znemožnění pro veřejnost toto místo využívat, či jím jenom procházet. Povolení k záboru musí nejprve zájemce získat od majitele pozemku. K tomu, zda je pronajmutí dotčeného místa vhodné, by se ze svého pohledu měly vyjádřit také odbor životního prostředí a dopravy. Po vyřízení těchto kroků, je třeba na oddělení daní a poplatků zábor zaplatit. Poplatky se vybírají za zábory s komerčním účelem (například prodejní stánky, stánky nabízející nějaké služby, restaurační předzahrádky, reklamní zařízení a další) a za stavby (lešení, umístění techniky, kontejnery...).
  • Ke kompetencím oddělení patří i vybírání poplatku ze vstupného. Při pořádání jakékoli akce, na kterou se vybírá vstupné, je provozovatel povinen uhradit městské části poplatek z vybrané částky. Takových akcí se na třináctce mnoho nekoná, v podstatě je to pouze cirkus a Ohrada Food Fest. S městskou částí, ve které stojí O2 Aréna se pochopitelně ve výši vybraných částek nemůžeme v žádném případě rovnat ☺.
  • Při pobytu v ubytovacím zařízení například na dovolené nebo na služební cestě jsme zvyklí platit spolu s částkou za ubytování takzvané vzdušné. To je vlastně poplatek z pobytu, který po nás ubytovatel vyžaduje a odvádí jej následně městu, v našem případě městské části. Tato povinnost platí nejen pro majitele hotelů (ti odvádí v Praze poplatky Magistrátu), ale i pensionů, ubytoven a v neposlední řadě pro soukromé osoby. Zde je třeba myslet na to, že poplatek z pobytu je třeba vybrat a poté odevzdat i v tom případě, že za úplatu pronajmete například svou zahradu, na které host stráví noc, byť jen ve vlastním karavanu.
  • Na oddělení daní a poplatků se hradí veškeré sankce, pokuty a náklady řízení směrem k úřadu. Oddělení má podobné kompetence jako finanční úřad a bez účasti soudu může na neplatící klienty uvalit sankce. Současně k agendě patří potvrzování bezdlužnosti, tedy že občan nemá směrem k úřadu žádné nevyřízené pohledávky.
  • K činnosti zaměstnanců patří povolování a dozor provozu kasin. Klasické herní provozovny s automaty jsou na území naší městské části již pouze čtyři. Ty budou muset dle vyhlášky Magistrátu hlavního města Prahy svoji činnost ukončit do začátku příštího roku. Povoleny pak budou v Praze pouze tzv. živé hry, tedy hra člověka s člověkem, nikoli s automatem.
  • Oddělení přejímá jakousi záštitu nad veřejnými sbírkami a s tím spojeným pečetěním pokladniček. Hovoříme o sbírkách pořádaných neziskovými společnostmi, charitou nebo jednotlivci. Sbírky, které pořádá církev (kostelní pokladničky atd.) nepatří do kompetencí úřadu. Pro povolení uspořádat sbírku je třeba navštívit Magistrát hlavního města Prahy. Ten současně stanoví podmínky pro průběh sbírky. S tímto povolením stačí zajít na oddělení daní a poplatků. Zde provozovatel sbírky nechá zapečetit kasičku, která se zaeviduje a je možné ji umístit na určené místo v naší městské části. Velmi často jsou to nákupní centra nebo lékárny. Po uplynutí povolení nebo naplnění pokladničky je tato na radnici odpečetěna, vybrané peníze pečlivě přepočítány a také uveden druh a počet bankovek a mincí, které se v ní nacházely. Poté jsou vybrané peníze odeslány tam, kam patří, případně sbírka pokračuje dál. Pokud již vypršelo povolení, je třeba jej obnovit na MHMP.
  • Nezbytnou součástí ekonomického odboru je také pokladna. Je umístěna na balkoně v prvním patře radnice. Uhradit zde můžete správní a místní poplatky, pokuty, pronájmy, hrobová místa apod.. Platit lze v hotovosti i kartou.

Andrea Říčková