Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Zastupitelstvo schválilo rozpočet na rok 2023

Zastupitelstvo Prahy 13 ve středu 18. ledna schválilo rozpočet na rok 2023. Na prvním jednání v tomto roce odsouhlasilo návrh vyrovnaného rozpočtu ve výši 497,5 mil. Kč. Investice budou mířit především do školství, životního prostředí, revitalizací veřejného prostoru a péči o seniory. Rozpočet městské části Praha 13 na rok 2023 vychází ze zastupitelstvem schváleného rozpočtového výhledu na roky 2023 – 2027, dále z očekávaných vlastních příjmů, z předpokládaných transferů ze státního rozpočtu, z transferů z hlavního města Prahy a z převodů ze zdaňované činnosti. „Rozpočet se podařilo schválit a tím pádem nebudeme tedy muset pracovat s rozpočtovým provizoriem. To nám umožní okamžitě zahájit jednotlivé projekty již začátkem roku a nečekat do března, jak je při rozpočtovém provizoriu nutné,“ řekl starosta David Vodrážka a dodal: „Dlouhodobě se nám daří vše financovat bez jakýchkoliv úvěrů a městskou část nezadlužovat. Tohoto faktu si velmi cením, obzvlášť v současné době nechceme zatěžovat budoucí generace úvěry. Investovat se bude především do školských zařízení, životního prostředí, péče o seniory a revitalizace veřejného prostoru.“
Celkové příjmy ve výši 497,5 mil. Kč tvoří příjmy daňové, nedaňové a transfery.

  • Transfery ze státního rozpočtu činí 49,7 mil. Kč a jsou o 668 tisíc Kč vyšší než pro rok 2022.
  • Transfery od hl. m. Prahy ve výši 298,9 mil. Kč jsou o 39,6 mil. Kč vyšší než v roce 2022. V tomto objemu je již zahrnut o 33,9 mil. Kč vyšší příspěvek na školství. Zbývající částka z celkového objemu ve výši 265 mil. Kč vychází ze standardního dotačního vztahu HMP k MČ.
  • Daňové příjmy jsou navrženy ve výši 70 mil. Kč, oproti minulému roku je objem příjmů navýšen o 7,9 mil. Kč.
  • Celkové nedaňové příjmy činí 3,5 mil. Kč a jsou vyšší proti schválenému rozpočtu roku 2022 o 290 tis. Kč. V roce 2023 se očekává vyšší úročení na bankovních účtech.
  • Celkové vlastní příjmy městské části pro rok 2023 jsou navrženy ve výši 73,6 mil. Kč.

Výdajová stránka rozpočtu ve výši 497,5 mil. Kč zahrnuje výdaje neinvestiční, investiční a rozpočty příspěvkových organizací. Objem neinvestičních výdajů dosahuje v návrhu rozpočtu na rok 2023 výše 463,5 mil. Kč. Jsou určené na výkon činností souvisejících s provozem úřadu a s výkonem státní správy. Dále jsou v oblasti neinvestičních výdajů rozpočtovány zejména neinvestiční příspěvky pro mateřské školy a základní školy (55,6 mil. Kč), Dům dětí a mládeže (750 tis. Kč) a pro Středisko sociálních služeb (12,2 mil. Kč). Rozpočet MČ Praha 13 je zpracován v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech č. 250/2000 Sb., zákonem o hl. m. Praze č. 131/2000 Sb. a vyhláškou č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou je vydán Statut hl. m. Prahy.

Lucie Steinerová