Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Představujeme radnici

Naše školy mají velmi dobrou úroveňNáš seriál o radnici se pomalu chýlí ke konci. Jedním z odborů, které jsme ještě nepředstavili, je odbor školství. Vzhledem k tomu, že právě začíná školní rok, je jeho zařazení do zářijového čísla obzvláště vhodné.

Školství je jednou z nejnáročnějších oblastí. Vedení radnice si dobře uvědomuje důležitost kvalitního vzdělání pro příští generace a snaží se proto školství všemi způsoby podporovat. V neposlední řadě jde i o pomoc finanční. O významu, který městská část oblasti školství přikládá, svědčí i to, že na ni bývá vydáno přibližně 28-30 % z rozpočtu, v letošním roce je to jen z prostředků městské části více než 110 miliónů korun.

Odbor školství má celkem 12 pracovníků a tvoří jej oddělení hospodaření školství, oddělení rozpočtu státních finančních prostředků, pedagogicko–organizační referát a technicko­–provozní referát. Hlavní úkoly odboru leží v oblasti ekonomické. Oddělení hospodaření školství shromažďuje finanční požadavky škol, stanoví priority řešení a ve spolupráci s ekonomickým odborem zpracovává návrh a rozpis rozpočtu na jednotlivé školy za oblast financovanou z prostředků MČ. V průběhu roku pak sleduje účelnost a hospodárnost škol při vynakládání finančních prostředků na jejich provoz. Má také na starosti inventarizaci nemovitého majetku ve školství. V neposlední řadě také zabezpečuje stravování dětí ve školách a školkách.

Oddělení rozpočtu státních finančních prostředků zpracovává zejména rozpis finančních prostředků ze státního rozpočtu na mzdy a hrazené pomůcky na jednotlivé základní a mateřské školy MČ Praha 13 a MČ Řeporyje. Pedagogicko­–organizační referát připravuje dlouhodobé záměry vzdělávání a rozvoje školství v Praze 13, návrhy zřizovacích listin škol, sleduje vytíženost jejich kapacit s ohledem na demografický vývoj v regionu. Zajišťuje agendu spojenou s odvoláváním a jmenováním ředitelů, včetně konkurzů, pomáhá školám při obsazování pedagogických pracovních míst. Po skončení roku hodnotí výroční zprávy předkládané školami a zpracovává souhrnnou výroční zprávu o činnosti všech škol ve spádové oblasti. Referát také shromažďuje finanční požadavky škol na státní rozpočet a zpracovává návrhy rozpočtu za oblast školství financovanou ze státního rozpočtu. Také koordinuje zápisy do mateřských škol a 1. třídy, zajišťuje letní provoz v některé z mateřinek, organizuje porady ředitelů škol a eviduje školy v přírodě, lyžařské výcviky, ozdravné a studijní pobyty žáků v zahraničí.

Technicko–provozní referát odpovídá za plánování a realizaci oprav a údržby ve školách, provádí kontrolu stavebních prací, zajišťuje investiční akce v oblasti školství, včetně investic do strojního a technologického vybavení školních kuchyní apod. Více o úskalích školství jsme se dozvěděli od vedoucího odboru Evžena Mošovského:

Jak jste spokojen s úrovní škol v Praze 13?
Vidím to ze dvou hledisek. Výchovně vzdělávací činnost v našich školách, která se odráží už v široké nabídce v rámci osnov i v bohaté mimoškolní činnosti, je velice kvalitní a patří mezi nejlepší v Praze. Druhým aspektem je ale materiálně technické vybavení škol. Přestože městská část vynakládá každoročně značné prostředky na opravu, údržbu a investice do škol, nemůže v plné míře pokrýt potřeby. Je to dáno stářím a sídlištním charakterem našich budov.

Jaké jsou hlavní problémy, se kterými se školství potýká?
Zmíněný problém nedostatku financí ve školství je problémem celostátním. V minulých letech jsme se setkali s druhým nebezpečím pro školy - s úbytkem dětí. V poslední době ale mohu s potěšením říci, že počet dětí již neklesá, ale mírně roste. Vidíme to zejména v počtu dětí přihlášených do mateřských škol.

Není v dnešní době problém sehnat kvalifikované učitele?
Stále se potýkáme s nedostatkem kvalifikovaných učitelů cizích jazyků. Jinak ale musím říci, že máme kvalitní pedagogické pracovníky, kteří odvádějí velmi dobrou práci, za což jim děkuji.

Samuel Truschka

Školství v Praze 13 v číslechPraha 13 je zřizovatelem celkem 11 základních a 20 mateřských škol. V základních školách pracovalo přes 400 pedagogů a 180 nepedagogických pracovníků. Základní školy k 1. 9. 2005 navštěvovalo 5159 žáků, z toho 2632 na I. stupni a 2527 na II. stupni. V mateřských školách bylo zaměstnáno více než 150 pedagogických pracovnic, které měly k začátku minulého školního roku v péči celkem 1897 dětí. Více informací o těchto a ostatních školách najdete na www.praha13.cz v sekci Školství.