Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Zprávy ze zasedání Zastupitelstva a Rady MČ Praha 13

Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz v oblasti Samospráva nebo v Odboru kancelář starosty, Sluneční nám. 13, Praha 13, 5. patro.

Zastupitelstvo MČ Praha 13 mj. • udělilo
  čestné občanství MČ Praha 13 panu Františku Hájkovi při příležitosti jeho 90. narozenin za celoživotní přínos pro městskou část, za dlouholetou a obětavou práci při rozvoji MČ Praha 13, a to zejména Starých Stodůlek, Vidoulí a Hájů

 • vytvořilo
  pro komunální volby konané v roce 2006 na území MČ Praha 13 jeden volební obvod

 • stanovilo
  pro volební období let 2006 – 2010 35 členů Zastupitelstva MČ Praha 13 a 9 členů Rady MČ Praha 13

 • revokovalo
  usnesení ZMČ č. 443 ze dne 12. 4. 2006 bod 7b) a

 • souhlasilo s novým zněním: 7b) Předmětem prodeje technologických celků nejsou pohledávky s příslušenstvím za nebytovými prostorami u těchto technologických celků. Uvedené pohledávky zůstávají i nadále majetkem prodávajícího

 • schválilo seznam bytových družstev – zájemců o bezúplatný převod přijímací stanice, tj. antény a vložky, pro vysílání TV 13. Jedná se o bytová družstva, která požádala o instalaci přijímací stanice na základě usnesení ZMČ č. 462 ze dne 12. 4. 2006

 • schválilo odprodej výpočetní techniky dle přílohy materiálu v celkové pořizovací ceně 532.270,93 Kč za symbolickou cenu 1 Kč/kus Fakultní základní škole Mezi Školami a její následné vyřazení z evidence majetku MČ

Rada MČ Praha 13 mj. • schválila udělení dlouhodobého účelového grantu pro oblast kultury KD Mlejn o.p.s. a předložený návrh smlouvy o udělení dlouhodobého účelového grantu, po zapracování připomínek

 • schválila Domovní řád, který upravuje podmínky a způsob užívání domů, bytů, nebytových prostor a společných částí domu v bytových domech MČ Prahy 13 s účinností od 15. 6. 2006

 • trvá na nesouhlasném stanovisku k výstavbě objektu hromadných garáží na místě stávajícího veřejného parkoviště mezi ulicemi Jeremiášova a Hábova, neboť záměr není v souladu se záměry obce v oblasti řešení dopravy v klidu ani se zájmy občanů žijících v dané lokalitě

 • souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo s firmou Lesy hl. m. Prahy na rekonstrukci rybníka v lokalitě Třebonice na území MČ Praha 13

 • přidělila podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou v otevřeném zadávacím řízení na „Sanaci lodžií a opravy obvodového pláště Přecechtělova 2241–2243 a Kurzova 2244–2245 ve správě Intergate s.r.o.“ firmě Pražský Finap s.r.o.

 • souhlasila s uzavřením smlouvy s firmou AEC, s.r.o., o dodávce programového vybavení pro automatizaci elektronické podatelny včetně zabezpečení, po dopracování finálního znění

 • souhlasila s použitím odvodu finančních prostředků příspěvkové organizaci Středisku sociálních služeb Praha 13 na částečné krytí nákladů na úpravy venkovního areálu stavby Klubového a školicího zařízení (Trávníčkova 1746) ve výši 1 milionu Kč a na navýšení příspěvku této organizaci na nákup vybavení pro potřeby kuchyně a střediska osobní hygieny ve výši 374 tisíce Kč

 • vyhlásila veřejnou zakázku malého rozsahu na výstavbu hřiště na minigolf v Centrálním parku v souladu s § 12 odst. 6 zákona, za dodržení podmínky stanovené v § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

 • schválila po zapracování připomínek rady pravidla pro přijímání a vyřizování žádostí o pronájem ubytovací jednotky v objektu Trávníčkova 1746 a uložila zs p. Weberovi předložit radě ke schválení návrh typové nájemní smlouvy atd.

 • pověřila zs p. Webera do doby jmenování ředitele objektu Trávníčkova 1746 výkonem přípravných prací k budoucímu provozování tohoto zařízení a převzetím objektu po dokončení rekonstrukce.

Zpracovala Ivana Svobodová, OKS