Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

RADA MČ PRAHA 13 MJ.

Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz v oblasti Samospráva nebo v Odboru kancelář starosty, Sluneční nám. 13, Praha 13, 5. patro.

 

RADA MČ PRAHA 13 MJ.

SOUHLASILA


s vyhlášením 2. grantového řízení v oblasti sociálních služeb pro rok 2011 dle předložených Podmínek pro udělení grantu MČ Praha 13 v oblasti sociálních služeb pro rok 2011

a SCHVÁLILA


podmínky pro udělení grantu a žádost o grant

NESOUHLASILA


na základě stanoviska komise pro rozvoj a investice s umístěním výjimečně přípustné stavby – bytový dům Alfa na pozemcích parc. č. 2166/26 a 2131/282 k.ú. Stodůlky - při komunikaci Mukařovského, neboť by se jednalo o nepřiměřené zahušťování předmětné lokality

ZRUŠILA


podlimitní veřejnou zakázku vyhlášenou formou zjednodušeného podlimitního řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na Úklid radnice MČ Praha 13, v souladu s § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v  platném znění

SCHVÁLILA


projekt Integrace cizinců v MČ Praha 13 pro rok 2011

SCHVÁLILA


úložku volných finančních prostředků na nově otevřené účty u České spořitelny a Komerční banky z účtu určeného pro shromažďování finančních prostředků z prodeje bytových jednotek:
a) u České spořitelny, a.s., v částce ve výši 50 mil. Kč
b) u Komerční banky, a.s., v částce ve výši 350 mil. Kč

SOUHLASILA


1) zvolit pro realizaci dalšího nakládání s finančními prostředky konzervativní přístup, tj. peněžní trh v ČR
2) diverzifikovat riziko:
a) v úložkách na viděnou, tj. okamžitá disponibilita s finančními prostředky
b) úložky provádět minimálně u dvou bank
3) ke zhodnocení použít max. částku 600 mil. Kč
4) podepsat smlouvy s charakterem běžného účtu vedeného zdarma s tím, že finanční prostředky jsou 24 hodin denně k dispozici
5) schválit jako nejvýhodnější předložené nabídky:
a) UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
b) PPF banka, a.s.
6) schválit úložku volných finančních prostředků na k tomu nově otevřené účty u UniCredit Bank a PPF banky z účtu určeného pro shromažďování finančních prostředků z prodeje bytových jednotek a z prodeje technologických celků:
a) u UniCredit Bank Czech Republic, a.s., ve výši 300 mil. Kč
b) u PPF banky, a.s., ve výši 300 mil. Kč

SOUHLASILA


s předloženým záměrem: Viladomy Praha 13 – Stodůlky na pozemku parc. č. 1236/22, k.ú. Stodůlky a s výjimečně přípustným umístěním části připojovacích komunikací ve funkční ploše ZMK (zeleň městská a krajinná) za podmínek, že investor zrealizuje chodník pro pěší podél ulice K Hájům, který bude dán do užívání současně s kolaudací navržených objektů

NESOUHLASILA


se záměrem Polyfunkční dům – Centrum Ovčí hájek, pozemek parc. č. 2860/34, k.ú. Stodůlky, ulice Ovčí hájek

 

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA 13 MJ. 

SCHVÁLILO BEZ VÝHRAD


závěrečný účet MČ Praha 13 za rok 2010

VZALO NA VĚDOMÍ


rozbor hospodaření MČ Praha 13 za 1. čtvrtletí 2011
a
předložený materiál týkající se rozboru hospodaření školských subjektů MČ Praha 13 za 1. čtvrtletí roku 2011

SOUHLASILO


s předložením projektové žádosti Digitalizace archivu stavebního úřadu s celkovým rozpočtem do výše 9 000 000 Kč v rámci vyhlášené výzvy k předkládání projektových žádostí v Operačním programu Praha – Konkurenceschopnost

a

SCHVÁLILO

- poskytnutí 7,5 % podílu způsobilých výdajů projektu z rozpočtu městské části Praha 13, tj. 675 000 Kč
- financování nezpůsobilých výdajů projektu

SCHVÁLILO


a) zřízení mateřské školy jako součásti Základní školy, Praha 13, Klausova 2450, s účinností od 1. 9. 2012 a změnu názvu příspěvkové organizace na Základní škola amateřská škola, Praha 13, Klausova 2450
b) dodatek č.1 k úplnému znění zřizovací listiny Základní školy, Praha 13, Klausova 2450
c) podání žádosti na MHMP odborem školství ÚMČ Praha 13 na zařazení mateřské školy jako součásti Základní školy, Praha 13, Klausova 2450, a na provedení všech s tím souvisejících změn v rejstříku škol a školských zařízení

Zpracovala Helena Šlitrová, OKS