Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Informace pro voliče

Prezident republiky vyhlásil volby do zastupitelstev obcí a do Senátu PČR, které se konají v pátek 10. 10. 2014 od 14.00 do 22.00 a v sobotu 11. 10. 2014 od 8.00 do 14.00 hodin. Případné 2. kolo voleb do Senátu se bude konat v pátek 17. 10. 2014 od 14.00 do 22.00 a v sobotu 18. 10. 2014 od 8.00 do 14.00. Na území naší městské části budou probíhat volby do Zastupitelstva Městské části Praha 13, do Zastupitelstva hl. m. Prahy a do Senátu PČR. Území MČ Praha 13 tvoří pouze jeden volební obvod. Hlasování probíhá ve volebních místnostech, jejichž seznam je uveden na www.praha13.cz. Adresu volební místnosti budete mít uvedenou na doručovací obálce s hlasovacími lístky.

Volby do zastupitelstev obcí

Kdo má právo volit

Voličem je občan obce za předpokladu, že jde o státního občana České republiky nebo Evropské unie, u kterého nenastala překážka výkonu volebního práva, dosáhl alespoň druhý den voleb věku nejméně 18 let a je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu. Cizinec (občan EU) navíc jen pokud požádal o zápis do dodatku stálého seznamu voličů (lhůta pro podání žádosti o zápis končí 8. 10. 2014 v 16.00 hodin).

Hlasovací lístky

Hlasovací lístky jsou doručovány voličům nejpozději 3 dny přede dnem voleb. tj. do 7. 10. 2014. V této souvislosti prosím umožněte pracovníkům úřadu, zajišťujícím roznos hlasovacích lístků, přístup ke schránkám a schránky si řádně označte. V případě, že dojde k poškození nebo ztrátě hlasovacího lístku, může volič ve volební místnosti požádat okrskovou volební komisi o jiný hlasovací lístek. V rámci naší městské části obdrží voliči hlasovací lístky do Zastupitelstva MČ Praha 13 a do Zastupitelstva hl. m. Prahy.

Způsob hlasování

Volič hlasuje osobně – zastoupení není přípustné. Po příchodu do volební místnosti prokáže volič okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství ČR platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky. Cizinec (občan EU) prokáže státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky, průkazem o povolení k pobytu. Po prokázání totožnosti a státního občanství obdrží prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem.
Každý volič si může v úředních hodinách radnice ověřit, zda je zapsán ve stálém seznamu voličů, a to v oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel v přízemí radnice, po předložení průkazu totožnosti u paní Přikrylové nebo Suchomelové.
Voliče – státního občana ČR, který není zapsán ve výpisu ze seznamu voličů a který prokáže své právo hlasovat ve volebním okrsku, okrsková volební komise dodatečně po ověření dopíše do seznamu a umožní mu hlasování.
Po obdržení úřední obálky vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků a po úpravě lístku vloží úřední obálku před okrskovou volební komisí do volební schránky.
Volič může volit nejvýše tolik kandidátů, kolik členů toho kterého zastupitelstva má být voleno (je uvedeno na hlasovacím lístku).

Možnosti úpravy hlasovacího lístku

  1. Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany pouze jednu volební stranu.
    Tím je dán hlas kandidátům této volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku v počtu, kolik činí počet členů zastupitelstva obce, který má být v obci volen.
  2. Označit křížkem v rámečcích před jmény kandidátů jednotlivé kandidáty, a to z kterékoli volební strany, nejvýše však tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno.
  3. Zvolit kombinaci obou způsobů a to tak, že označí křížkem jednu volební stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta další kandidáty, pro které hlasuje, v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní volební strany. Takto volí předně jednotlivě označené kandidáty a z označené volební strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva obce.

Pozor na neplatné hlasy

Hlas voliče je neplatný, jestliže hlasovací lístek nebyl vložen do úřední obálky, jestliže je přetržen, je-li v úřední obálce několik hlasovacích lístků do téhož zastupitelstva, jestliže volič neoznačil na hlasovacím lístku ani volební stranu ani žádného kandidáta, jestliže označil na hlasovacím lístku křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce volební strany více než jednu volební stranu, jestliže označil křížkem více kandidátů, než má být voleno členů příslušného zastupitelstva.

Pozor! Voliči, kteří v minulosti hlasovali v zahraničí, jsou zapsáni ve zvláštním seznamu voličů vedených zastupitelským nebo konzulárním úřadem ČR. Pokud chtějí v těchto volbách hlasovat, musí požádat příslušný zastupitelský úřad o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů a předložit potvrzení o tomto vyškrtnutí obecnímu úřadu, popřípadě v den voleb okrskové volební komisi. Bližší informace získáte na tel. 235 011 505 nebo 235 011 421.

Při volbách do zastupitelstev obcí nelze volit na voličský průkaz.

Volby do Senátu PČR

Hlasování probíhá pouze na území ČR a to ve volebních obvodech, kde jsou volby vyhlášeny. Voličem je státní občan ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let. Ve druhém kole může hlasovat volič, který alespoň druhý den konání druhého kola dosáhl věku nejméně 18 let.

Hlasovat mohou pouze občané ČR.

V případě, že žádný z kandidátů nezíská nadpoloviční většinu všech odevzdaných hlasů, bude se konat druhé kolo voleb.

Hlasovací lístky

Hlasovací lístky jsou vytištěny pro každého kandidáta samostatně. Sada hlasovacích lístků nemusí tvořit úplnou číselnou řadu. Doručeny budou voličům do schránek nejpozději do 7. 10. 2014. V případě konání 2. kola obdrží voliči hlasovací lístky ve volebních místnostech.

Prokazování totožnosti a státního občanství

Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství ČR platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR anebo cestovním průkazem. V opačném případě mu nebude hlasování umožněno.

Voličský průkaz (dále jen VP)

Voličský průkaz opravňuje voliče hlasovat v kterémkoli okrsku volebního obvodu, kde jsou volby vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu. (Občan ČR, který nebydlí na území ČR a VP mu vydal zastupitelský nebo konzulární úřad ČR, může hlasovat v kterémkoli volebním okrsku spadajícím do volebního obvodu, kde jsou volby vyhlášeny.)
Žádost o vydání VP lze podat písemně nebo elektronicky do 3. 10. 2014, příp. osobně s platným OP do 8. 10. 2014 do 16.00.
Podrobné podmínky a vzory žádostí najdete na www.praha13.cz, informace též na tel. 235 011 317. VP se budou vydávat od 25. 9. do 8. 10. 2014 do 16.00. Lhůty jsou stanoveny zákonem a nelze je měnit.

Způsob hlasování

Po obdržení úřední obálky vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků, kde vloží do úřední obálky žluté barvy jeden hlasovací lístek se jménem vybraného kandidáta. Hlasovací lístek se nijak neupravuje. Po opuštění prostoru pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí do volební schránky.

Neplatné hlasy

Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, jsou přetržené nebo nejsou vloženy do úřední obálky. Hlas voliče je neplatný, je-li v úřední obálce několik hlasovacích lístků. Hlasovací lístek pro volby do Senátu musí být odevzdán v úřední obálce žluté barvy, jinak je neplatný.

Hlasování do přenosné volební schránky

Při obou zmiňovaných volbách může volič požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost a to pouze v územním obvodu stálého volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. O návštěvu okrskové volební komise můžete proto požádat již nyní na tel. 235 011 314, paní Pavla Herychová, HerychovaP@p13.mepnet.cz.

Podrobné informace najdete na www.praha13.cz – odkazy jsou na titulní straně webu. Na vaše případné dotazy já i mé kolegyně z občansko-správního odboru rády odpovíme.

Mgr. Jana Dvořáková, vedoucí odboru občansko-správního, Úřad městské části Praha 13