Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Ohlédnutí za čtyřmi lety

Na konci volebního období bych se rád ohlédl za uplynulými čtyřmi lety. Budu hodnotit oblasti životního prostředí, dopravy a sociálních věcí, které mám ve své kompetenci.

V oblasti životního prostředí jsme pokračovali v trendu modernizací dětských hřišť a revitalizací zeleně na sídlištích i na dalších veřejných plochách. Proběhla rekonstrukce pěti dosluhujících hřišť na Lužinách a na Velké Ohradě. Hřiště ve vnitrobloku A bylo rozšířeno o trávník, byly instalovány kvalitní a bezpečné herní prvky a pergola. Sousední sportoviště dostalo pryžový povrch a dva koše na basketbal. Výraznou rekonstrukcí prošlo také kaskádové dětské hřiště Mezi školami v Nových Butovicích – byla tam instalována trampolína a díky dřevěnému obložení ošklivého betonového monolitu vznikla loď.

V rámci další etapy výstavby Centrálního parku byla dokončena Severní alej. Na hlavní pěší cestě byly vybudovány zálivy s lavičkami, v okolí jsou nové záhony s trvalkami. V západní části parku vznikla nová odpočinková louka v přírodním stylu. Bylo vysazeno 62 nových stromů a přibližně 600 keřů.

K nejzásadnější revitalizaci veřejného prostoru došlo ve vnitrobloku Hábova na sídlišti Stodůlky. Novému a naprosto netradičnímu dětskému hřišti vévodí dráha z různých kovových prvků, kterou lze překonat bez dotyku země. Nově vysazené keře se budou lépe udržovat a nebudou skýtat úkryt hlodavcům. Obnovili jsme také park ve vnitrobloku Mohylová a v okolí domu sociálních služeb. Podařilo se nám získat dotace z fondů EU na další dva projekty, takže bude moci proběhnout revitalizace dalších sídlištních ploch v Nových Butovicích a na Lužinách.

Obnovili jsme izolační zeleň mezi ulicemi Jeremiášova, Píškova a Mohylová. Keře tam byly přestárlé a zanedbané. Byly ponechány jen cennější vzrostlé stromy a keře, byly doplněny nové keře a alej podél chodníku u Jeremiášovy ulice. V roce 2013 jsme obnovili zpustlé prameniště Prokopského potoka v Panské zahradě, které se tak stalo cílem příjemných vycházek.

Velmi významnou roli hraje v našem životě doprava a ve městě samozřejmě také parkování. V uplynulém období proběhla vášnivá diskuze o možnosti zavedení parkovacích zón, které by mohly omezit parkování mimopražských vozidel u stanic metra. Protože však v anketách, které jsme provedli, většina obyvatel se zavedením zón nesouhlasila, rozhodli jsme se, že zóny placeného stání zavádět nebudeme a budeme spíše hledat možnosti pro zřízení nových parkovacích míst.

Pokračoval dlouhodobý boj s hlavním městem o udržení stávajícího rozsahu MHD v našem prostoru. V letech 2011 a 2012 proběhly v Pražské integrované dopravě velké změny, ale nám se podařilo zachovat páteřní autobusové linky, prosadit zavedení linky 168 přes Stodůlky-Háje a nakonec i celotýdenní provoz linky 137, která měla nahradit zrušený autobus 130.

Velmi intenzivně usilujeme o zachování spojů také po prodloužení trasy metra A do Motola. Návrh dopravních opatření s námi bude podle slov ředitele ROPIDu projednán. Jedním z nejdůležitějších spojů je pro nás autobusová linka 174, která mimo jiné zajišťuje přímé spojení s nemocnicí v Motole a výhodné spojení s Prahou 6. Po zprovoznění tunelu Blanka by linka 174 mohla být prodloužena a zajistit tak spojení s Prahou 8 nebo 9. Podobně funguje velmi využívaný bus 125 mezi Smíchovem s Jižním Městem, který ušetří lidem cestování metrem a přestup na Florenci. Stejně tak by prodloužená linka 174 umožnila cestování bez přestupu v centru a uspořila čas. Budu o této možnosti jednat s ostatními městskými částmi.

Pro dopravu na našem území je přínosem dlouho očekávané zprovoznění Jinočanské spojky. Nyní se snažíme, aby hl. město co nejdříve zprovoznilo semafory na jejím napojení na Jeremiášovu ulici, které jsou nutné pro bezpečnost této křižovatky.

Byla dokončena rekonstrukce komunikací na Malé Ohradě a v Nové Vsi. Po několikaleté korespondenci s magistrátem, TSK a Dopravním podnikem bylo opraveno také zanedbávané prostranství u metra Hůrka, které nemáme ve správě.

Velkou pozornost věnuje radnice oblasti sociální péče a zdravotnictví. Podporujeme rozvoj pěstounské péče, aby děti nemusely být umístěny v ústavní výchově. Máme uzavřeno 30 dohod o výkonu pěstounské péče a vytipováno 7 rodin pěstounů na přechodnou dobu, které prošly přípravou. Pěstounů si velmi vážíme. Sociální pracovnice navštěvují také děti v dětských domovech a výchovných ústavech a snaží se spoluvytvářet podmínky pro jejich návrat do rodin.

Důležitá je pro nás prevence rizikového chování dětí a mládeže – každoročně podporujeme terénní program a nízkoprahový klub JednaTrojka (o.s. Proxima Sociale), terénní program zaměřený na uživatele návykových látek (o.s. Sananim) a projekty základních škol v oblasti prevence rizikového chování. Od roku 2010 realizujeme projekt integrace cizinců, poskytli jsme také prostory pobočce Integračního centra Praha.

V roce 2012 byla od nás na Úřad práce ČR převedena agenda sociálních dávek. Naše oddělení sociální péče ale nadále poskytuje občanům bezplatné sociální poradenství, vyhledává ohrožené osoby a pomáhá stovkám klientů, např. lidem propuštěným z výkonu trestu, bez domova, nesvéprávným...

V roce 2012 byla zahájena spolupráce s organizací Naděje, která na našem území zajišťuje terénní sociální práci a mobilní sociální službu pro osoby bez domova.

Pravidelně finančně podporujeme organizace, které poskytují pobytové sociální služby pro seniory a zdravotně postižené – Farní charitu Stodůlky, Domov sv. Karla Boromejského a Středisko Diakonii ČCE středisko ve Stodůlkách.

V posledních čtyřech letech jsme formou grantů podpořili 196 projektů v široké škále sociálních služeb. Pravidelně pořádáme veletrh a výstavu sociálních služeb Prahy 13, vydáváme katalog a každoročně se s poskytovateli sociálních a doprovodných služeb setkáváme.

Jedním z nejpodstatnějších úkolů v sociální oblasti je pomoc seniorům a zdravotně postiženým. Dlouhodobě finančně podporujeme investice v Domě sociálních služeb Lukáš. Podařilo se rozšířit denní stacionář, pořídit nové vozidlo pro pečovatelskou službu, zkvalitnit vybavení střediska osobní hygieny a dovybavit počítačovou učebnu.

Na zahradě střediska vznikl sportovně relaxační prostor s cvičebními stroji a hřištěm na pétanque. Rádi podporujeme programy Lukáše zaměřené na aktivizaci seniorů – trénink paměti, Nordic walking, Aqua-fitness a pétanque pro seniory. Spolupracujeme i s devíti našimi kluby seniorů. Pro dva nově vzniklé kluby radnice zrekonstruovala nebytový prostor ve Stodůlkách. Pro seniory zajišťujeme kulturní představení se zvýhodněným vstupným a pro kluby každoročně několik celodenních zájezdů.

Jsem přesvědčen, že se s úsilím radnice setkáváte i ve svém okolí a doufám, že je pro vás Praha 13 dobrou adresou.

Aleš Mareček, zástupce starosty