Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Voličské průkazy

V pátek 20. a v sobotu 21. 10. 2017 se budou konat volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Voliči, který se nebude zdržovat v době voleb ve volebním okrsku v místě trvalého pobytu a v jehož stálém seznamu je zapsán, vydá Úřad městské části Praha 13 na jeho žádost voličský průkaz, na který může volit v jakémkoli stálém volebním okrsku na území ČR nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí. Volič může podat žádost o vydání voličského průkazu na Úřad městské části Praha 13, a to v listinné podobě zaslané na adresu ÚMČ Praha 13 s úředně ověřeným podpisem voliče, v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky (ID: zv6bsur) nejpozději do 13. 10. do 16.00 hod. nebo osobně – s platným dokladem k prokázání totožnosti voliče (občanský průkaz, cestovní doklad) nejpozději do 18. 10. do 16.00 hod. Bližší informace získáte na www.praha13.cz v sekci Volby do PSPČR 2017, na tel. 235 011 317, 235 011 314.

Jana Dvořáková, vedoucí odboru občansko-správního