Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Zprávy ze zasedání rady a zastupitelstva

Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz v oblasti Samospráva nebo v Odboru – kancelář starosty, Sluneční nám. 13, Praha 13, 5. patro radnice.

Rada MČ Praha 13 mj.

SCHVÁLILA

smlouvu o dílo s firmou Ante-ing, a.s., se sídlem Pražská 1430/36, 102 00 Praha 10, na základě výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na Opravy schodišť a pěších komunikací v MČ Praha 13, rok 2018

SCHVÁLILA

poskytnutí finančních dotací v souhrnné výši 70 000 Kč pro:

dětský pěvecký sbor KLÍČEK při FZŠ Mezi Školami 2322 ve výši 20 000 Kč divadlo Glans ve výši 50 000 Kč a návrh smlouvy o poskytnutí dotace, a to na základě žádostí o účelové finanční dotace na kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast

SCHVÁLILA

výběr nejvhodnější nabídky podané účastníkem Z&D stavební společnost, spol. s r.o., se sídlem K Rybníčku 13, 190 15 Praha 9-Satalice, neboť nabídka tohoto účastníka byla dle předem zveřejněných hodnotících kritérií vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější a smlouvu o dílo s vybraným účastníkem Z&D stavební společnost, spol. s r.o., vztahující se k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce pod názvem Výstavba kuchyně a jídelny v areálu FZŠ Trávníčkova 1744

SOUHLASILA

s uzavřením smlouvy o dílo na vypracování studie a analýzy využitelnosti pozemků na Slunečním náměstí se společností SPS správa nemovitostí, s.r.o, Perucká 7, 120 00 Praha 2

SOUHLASILA

s umístěním záměru Západní Město – City Administrativa – Administrativní budova F2 na pozemcích parc. č. 155/1, 155/91, 155/140, 155/141, 155/269, 155/281, 155/282, 155/287, 155/288, 155/297, 155/298, 155/300, 155/301, 155/335, 155/359, 157/8, 157/35, 160/7, 160/656, 160/657, 2184/3, 2184/33, v katastrálním území Stodůlky, Praha 5 za podmínky, že parkovací dům plánovaný jižně od umisťovaného objektu bude sloužit pro parkování rezidentů Prahy 13 a investor garantuje, že jej vybuduje

SCHVÁLILA

smlouvu o dílo s firmou REVITAL–VRBČANY, spol. s r.o., Pešinova 558/3, 181 00 Praha 8, na základě výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce při akci Rekonstrukce SH ve vnitrobloku Ovčí hájek

SCHVÁLILA

smlouvu o dílo s firmou CONEP, s.r.o., Za Zastávkou 578/1, 109 00 Praha 10, na základě výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Revitalizace dvou sportovišť na sídlišti Velká Ohrada ve vnitroblocích C a F, Praha 13

SCHVÁLILA

smlouvu o dílo s firmou Česká zahrada, s.r.o., Slavníkova 2357/9, 169 00 Praha 6, na základě výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce při akci Revitalizace dětského hřiště Kocianova, Stodůlky

SCHVÁLILA

smlouvu o dílo s firmou GARTENSTA PLUS, s.r.o., se sídlem Nepovolená 1320, 107 00 Praha 10, na základě výběru nejvýhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na Revitalizaci vnitrobloku Lýskova-loď

SCHVÁLILA

smlouvu o dílo s firmou GARTENSTA PLUS, s.r.o., se sídlem Nepovolená 1320, 107 00 Praha 10, na základě výběru nejvýhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na Revitalizaci vnitrobloku Fingerova-DH

SCHVÁLILA

výběr nejvhodnější nabídky, která byla podaná účastníkem Gardenline, s.r.o., se sídlem Šeříková 405/13, Litoměřice a smlouvu o dílo s vybraným účastníkem na základě veřejné zakázky na stavební práce vyhlášené ve zjednodušeném podlimitním řízení pod názvem Revitalizace veřejného prostoru Velká Ohrada

VZALA NA VĚDOMÍ

zánik mandátu člena Zastupitelstva MČ Praha 13 Mgr. Jakuba Lapáčka z důvodu rezignace podle § 55 odst. 2 písm. b) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, v platném znění a vznik mandátu členky Zastupitelstva MČ Praha 13 Mgr. Soni Dóžové, první náhradnice téže volební strany a téhož volebního obvodu z voleb do zastupitelstva obcí v r. 2014, podle § 56 odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, v platném znění

SCHVÁLILA

smlouvu o dílo s firmou Česká zahrada, s.r.o., Slavníkova 2357/9, 169 00 Praha 6 na základě výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce při akci Veřejné hřiště pro psy při ul. K Sopce, Praha 13

SCHVÁLILA

smlouvu o dílo s firmou CONEP, s.r.o., se sídlem Za Zastávkou 578/21, 109 00 Praha 10 na základě výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na Revitalizaci DH ve vnitrobloku Chalabalova

VYHLÁSILA

nadlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, s názvem Výkon správy objektů, sportovních zařízení a veřejných WC a zajištění služeb facility managementu

NESOUHLASILA

s uveřejňováním placené inzerce a prezentace politických stran a hnutí v časopise STOP, jehož vydavatelem je MČ Praha 13, z důvodu zachování jeho obsahu jako nepolitického periodika nepřístupného přímé politické agitaci konkrétních stran a hnutí, jak vyplývá ze statutu tohoto periodika

Zastupitelstvo MČ Praha 13 mj.

SCHVÁLILO

poskytnutí dotace ve výši 3 250 000 Kč pro KD Mlejn, o.p.s. a návrh smlouvy o poskytnutí dotace

SCHVÁLILO

poskytnutí dotací na rozvoj sportu v souhrnné výši 1 425 000 Kč pro:

Taekwondo WTF klub Praha, z.s., ve výši 210 000 Kč

Sportovní klub Aktis Praha, z.s., ve výši 215 000 Kč

TJ Sokol Stodůlky, z.s., ve výši 1 000 000 Kč

a návrh smlouvy na poskytnutí dotace na rozvoj sportu

SCHVÁLILO

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace mezi hlavním městem Prahou a MČ Praha 13 na poskytnutí dotace ve výši 1 120 000 Kč a 480 000 Kč pro MČ Praha 13 jako zřizovatele příspěvkové organizace – Středisko sociálních služeb Prahy 13 – na výdaje související s poskytováním sociálních služeb, konkrétně na pečovatelskou službu a denní stacionář

SCHVÁLILO

změnu využití finančních prostředků z prodeje BJ původně určených na akci Realizace kamerového systému v celkové výši 5 350 000 Kč, a to 4 400 000 Kč na akci Výstavba kuchyně a jídelny v areálu ZŠ Kuncova 1580 a 950 000 Kč na akci Projektová dokumentace 12 nových kmenových učeben a 2 garsoniér pro pedagogické pracovníky ve FZŠ Trávníčkova 1744

SCHVÁLILO

poskytnutí dotací v souhrnné výši 1 967 000 Kč pro:

Sportovní klub Hala Lužiny, z.s. ve výši 253 000 Kč

Sportovní klub Hala Lužiny, z.s. ve výši 194 000 Kč

FK Řeporyje, z.s. ve výši 300 000 Kč

Spolek Flor-in ve výši 60 000 Kč

Judo Davle-Štěchovice, spolek ve výši 200 000 Kč

SK Motorlet Praha, spolek ve výši 960 000 Kč

a návrh smluv na poskytnutí dotace na rozvoj sportu

SCHVÁLILO

přijetí dotace ze státního rozpočtu na výkon sociální práce s výjimkou agendy sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2018

ZÁSADNĚ NESOUHLASILO

s koncepcí tvorby metropolitního plánu, způsobem načasování a formou připomínkového řízení, což téměř znemožňuje občanům, aby se v problematice zorientovali. Přípravu a návrh Územního plánu hl. m. Prahy považujeme za skandální. Požadujeme vrátit MPP do fáze zadání, případně zásadně dopracovat. Pokud by i tak, přes odpor většiny účastníků, došlo ke schválení, MČ Praha 13 uplatňuje zásadní připomínky, jejichž plné znění najdete na stránkách úřadu www.praha13.cz → Samospráva → Usnesení → Zastupitelstvo (číslo usnesení UZ 0364/2018).

Zpracovala Helena Šlitrová, OKS