Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Jaký je plán úpravy zeleně v okolí Luka Living?

Vážený pane starosto, budova Luka Living je již od října loňského roku v provozu, ovšem okolí stavby vypadá stále dost neutěšeně. Směrem k ulici U Jezera je místo slibované travnaté plochy jen zoraná půda a plevel. Jaký je plán úpravy zeleně v okolí Luka Living? Zavázal se stavebník nějak k tomu dát pozemek do únosného stavu, který nebude okolí hyzdit, ale zvelebovat, tak jak to původně ukazoval ve vizualizacích?

Pozemky vedle domu Luka Living nejsou ve vlastnictví společnosti Luka Residential, s.r.o., ale ve vlastnictví hlavního města Prahy. V průběhu stavby je stavebník užíval na základě nájemní smlouvy pro potřeby zařízení staveniště a po jeho vyklizení byly pozemky uvedeny do původního stavu a předány zpět vlastníkovi. V současné době je pozemek oset travním semenem. Sadové úpravy byly stavebním povolením řešeny pouze na pozemku Luka Living.

Při řešení Vašeho dotazu byl prostřednictvím Odboru kontroly Úřadu městské části Praha 13 požádán Magistrát hlavního města Prahy o informace, jaké bude další využití pozemku. Obdrželi jsme vyjádření, že se Magistrátu hlavního města Prahy dostalo ujištění od investora, že s dokončením terénních úprav souhlasí s tím, že budou hotovy v průběhu letních měsíců (urovnání, doplnění humusu a osetí). Poté navrhuje investor svolat místní šetření, kterého se zúčastní zástupci pověřené správní firmy Urbia, s.r.o, která v těchto záležitostech zastupuje Magistrát hlavního města Prahy. Pevně věřím, že na základě provedených opatření, dojde ze strany vlastníka tohoto pozemku k nápravě nedostatků.

Úřad městské části Praha 13 se musí ke svému nebo svěřenému majetku chovat s péčí řádného hospodáře. To znamená, že se musí starat o majetek v jeho vlastnictví, nebo majetek svěřený do jeho péče. Z toho vyplývá, že nemůže vynakládat finanční prostředky na údržbu majetku, který nevlastní nebo není svěřený do jeho péče.

Ing. David Vodrážka
starosta Prahy 13