Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Zprávy ze zasedání rady a zastupitelstva

Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz v oblasti Samospráva nebo v Odboru – kancelář starosty, Sluneční nám. 13, Praha 13, 5. patro radnice.

RADA MČ PRAHA 13 MJ.

souhlasila

s předloženým podnětem na změnu ÚPn – úprava koeficientu míry využití území na pozemcích parc. č. 2907/1, 2908/1, 2909/1, 2909/2, 2910/1, 2910/2, 2910/3, 2910/4, 2910/5, 2910/6, 2913, 2915, 2916, 2918/1, 2918/2, 2919, 3126/1, 3126/2 v katastrálním území Stodůlky – zkráceným postupem za podmínky, že součástí projektu plánované administrativní budovy bude i zpracování a projednání projektové dokumentace min. do územního rozhodnutí na parkoviště P+R o kapacitě cca 200 – 300 parkovacích stání

jmenovala

na základě výsledků konkurzního řízení paní Mgr. Alenu Šoukalovou na vedoucí pracovní místo – ředitelka Základní školy s rozšířenou výukou jazyků, Praha 13, Bronzová 2027 s účinností od 1. 8. 2019 v souladu s §166 odst. 2 zákona 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

schválila

žádost o poskytnutí dotace na rozvoj sportu pro Yamka Minigolfclub Butovice, z.s., ve výši 35 000 Kč a návrh smlouvy o poskytnutí dotace

schválila

přidělení účelové finanční dotace Středisku sociálních služeb Prahy 13 z výnosů VHP ve výši 28 000 Kč na realizaci volnočasových aktivit pro seniory a návrh smlouvy o poskytnutí dotace

souhlasila

s podáním podnětu na pořízení změny územního plánu SÚ hl. m. Prahy – změna funkčního využití území z VV na SMJ-H na pozemku parc. č. 155/91 a 93, v katastrálním území Stodůlky, Praha 5 a umístění plovoucích značek VV do funkčních ploch OV-D a OV-B - zkráceným postupem, za podmínky, že případný budoucí investor uzavře smlouvu s MHMP jakožto vlastníkem pozemku na výstavbu školských zařízení a parkovacího domu v daném území

vzala na vědomí

předloženou zprávu o plnění usnesení RMČ za uplynulé období k termínu 15. 5. 2019 včetně zápisu z jednání kontrolního výboru ZMČ ze dne 3. 6. 2019

schválila

poskytnutí dotací z finančních prostředků získaných z odvodu z výherních hracích zařízení v celkové výši 80 000 Kč pro:

Dance Heaven, s.r.o., ve výši 20 000 Kč; Luční květy/YASO, z.s., ve výši 20 000 Kč;

Cyklistický spolek Stodůlky – CSS ve výši 20 000 Kč; Včelín Ořech, z.s., ve výši 20 000 Kč

schválila

  • výběr nabídky, která byla podána uchazečem BAZAS, s.r.o., k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem MŠ Ovčí hájek 2174 – revitalizace části komunikace na zelenou plochu začleněnou následně do areálu MŠ
     
  • výzvu k podání nabídky a prokázání splnění podmínek k účasti a zadávací dokumentaci včetně příloh k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem Stavební úpravy pavilonu „A“ FZŠ Trávníčkova
     
  • výzvu k podání nabídky a prokázání splnění podmínek k účasti a zadávací dokumentaci včetně příloh k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem Stavební úpravy pavilonu „A“ ZŠ Kuncova

a pověřila

realizací zadávacích řízení advokátní kancelář AK Vladimír Tögel, se sídlem Ostrovského 253/3, Praha 5, v souladu se zněním zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA 13 MJ.

schválilo

poskytnutí dotací v celkové výši 440 000 Kč pro:

BA Sparta Praha, z.s. – 240 000 Kč

JUDO Davle-Štěchovice, spolek – 200 000 Kč

a návrh smlouvy o poskytnutí dotace

vzalo na vědomí

předloženou zprávu o plnění usnesení ZMČ Praha 13 za uplynulé období k termínu 15. 5. 2019 včetně zápisu z jednání Kontrolního výboru ZMČ ze dne 3. 6. 2019, splnění uložených úkolů

Zpracovala Helena Šlitrová