Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Netouškova ulice

Najdete ji na Velké Ohradě, vychází severním směrem z ulice Klausovy. Miloš Netoušek byl český lékař, jeden ze zakladatelů hematologie v Československu, světový odborník pro patologii a terapii. Narodil se 1. prosince 1889 ve Slavkově u Brna v učitelské rodině. Maturoval na Prvním českém gymnáziu v Brně roku 1907. O pět let později promoval na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Jako student podnikl studijní cestu do Paříže k přednímu francouzskému neurologovi Josephu Jules Babinskimu. V letech 1914 až 1919 byl asistentem prof. Emericha Maixnera a současně i lékařem nemocnice Červeného kříže v Praze-Karlíně. Rok po válce odjel s naší vládní misí do nemocnice v Tomsku na Sibiři. Téhož roku se vydal na studijní pobyt do Japonska, USA a Paříže. Po návratu byl pověřen vybudováním a vedením ústavu pro obecnou a experimentální patologii na Lékařské fakultě Komenského univerzity v Bratislavě, jejímž byl v akademickém roce 1929–30 děkanem. Po vzniku Slovenského štátu přešel na brněnskou lékařskou fakultu Masarykovy univerzity, kde působil až do roku 1942. Po otevření Provizorní barákové nemocnice v Motole 4. března 1943 se stal jejím ředitelem a přednostou interního oddělení. Zde působil až do 29. března 1946, kdy magistrát vyhověl jeho žádosti o uvolnění. V roce 1950 byl jmenován přednostou I. interní kliniky, v jejímž čele stál do roku 1960. Po založení Československé hematologické společnosti se roku 1952 stal jejím prvním předsedou. Do důchodu odešel 1. února 1960. K jeho nejdůležitějším dílům patří Klinická hematologie, která byla v Československu první ucelenou monografií o fyziologii a patologii krve a krvetvorných orgánů s podrobnými metodologickými postupy z vyšetřovací techniky a s neobyčejně bohatými literárními údaji. Byl výjimečně vzdělaný i v hudbě a literatuře. Prof. MUDr. Miloš Netoušek, DrSc. zemřel 29. října 1968.

Dan Novotný