Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Volby do Senátu Parlamentu České republiky

Dne 15. 4. 2020 byly prezidentem České republiky vyhlášeny volby do Senátu Parlamentu České republiky. Volby, které se konají ve dnech 2. a 3. 10. 2020, probíhají pouze na území České republiky a jen v některých volebních obvodech. Území MČ Praha 13 patří do volebního obvodu č. 21, pro který byly volby rovněž vyhlášeny.

Na území městské části Praha 13 bude hlasování probíhat v 58 volebních okrscích, jejichž adresy a popisy budou uvedeny na webových stránkách www.praha13.cz, vyvěšeny na úřední desce a ve všech okrscích. Adresa volební místnosti bude rovněž na obálce, ve které budou voličům nejpozději 3 dny před volbami doručeny hlasovací lístky.

Volební místnosti budou otevřeny v pátek 2. 10. od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 3. 10. od 8.00 do 14.00 hodin.

Voličem je pouze občan ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let. Ve 2. kole může volit i občan ČR, který alespoň druhý den konání druhého kola voleb dosáhl věku nejméně 18 let.

Překážkami ve výkonu volebního práva jsou zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu a omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva.

Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a státní občanství České republiky.

Volič tak učiní:

 • platným občanským průkazem
 • platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky
 • platným cestovním průkazem

Neprokáže–li volič svou totožnost a státní občanství ČR, nebude mu hlasování umožněno.

Hlasovací lístky jsou vytištěny pro každého kandidáta samostatně a nejpozději do 29. 9. 2020 budou doručeny všem voličům do domovních schránek. V této souvislosti prosím, abyste si řádně své domovní schránky označili a pracovníkům zajišťujícím roznos hlasovacích lístků k nim umožnili přístup.

Pokud by se výjimečně stalo, že volič hlasovací lístky ve schránce nenajde, lze je ve dnech voleb získat ve volební místnosti.

Hlasování a úprava hlasovacího lístku

Volič obdrží od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem, popř. mu na požádání komise vydá i sadu hlasovacích lístků. S úřední obálkou a hlasovacími lístky vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Pokud tak neučiní, nebude mu hlasování umožněno. Zde vybere hlasovací lístek kandidáta, pro kterého se rozhodl hlasovat a vloží jej do úřední obálky.

Hlasovací lístek se nijak neupravuje.

Volič by měl při vkládání hlasovacího lístku do úřední obálky dát pozor na to, aby omylem nevložil do úřední obálky (např. z důvodu slepení) více hlasovacích lístků. V takovém případě by se totiž jednalo o neplatný hlas.

Neplatné jsou rovněž hlasovací lístky, které:

 • nejsou na předepsaném tiskopise
 • jsou přetržené
 • nejsou vložené do úřední obálky

Poškození nebo přeložení hlasovacího lístku nemá vliv na jeho platnost, pokud jsou z něj potřebné údaje patrny.

Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí do volební schránky. Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže pro tělesnou vadu vybrat hlasovací lístek anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič (nikoli však člen okrskové volební komise), hlasovací lístek za něho vybrat a vložit do úřední obálky, popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky.

Hlasování na voličský průkaz

Hlasovat lze rovněž na voličský průkaz. Pro občany s trvalým pobytem na území Prahy 13 tak platí, že na voličský průkaz mohou volit v  kterémkoli okrsku ve volebním obvodu č. 21 (tj. území Prahy 5, Prahy 13 a Prahy-Řeporyjí).

Volič, který nebydlí na území České republiky a voličský průkaz mu vydal zastupitelský úřad nebo konzulární úřad České republiky na základě zápisu voliče ve zvláštním seznamu voličů vedeném těmito úřady, může hlasovat v kterémkoliv volebním okrsku spadajícím do volebního obvodu, kde jsou vyhlášeny volby a kde zároveň obdrží úplnou sadu hlasovacích lístků. Seznam volebních obvodů, ve kterých jsou vyhlášeny volby do Senátu, je uveden na webových stránkách úřadu v sekci VOLBY.

O voličský průkaz lze požádat

1. osobně:

 • v úředních hodinách, ve 3. patře úřadu, kancelář č. 433 nebo 434, a to nejpozději 30. 9. 2020 do 16.00 hodin

2. zasláním žádosti:

 • v písemné podobě na adresu – Úřad městské části Praha 13, odbor občansko–správní, Sluneční nám. 2580/13, Praha 5, nejpozději do 25. 9. 2020, přičemž toto písemné podání musí být opatřeno úředně ověřeným podpisem
 • v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky (datová schránka úřadu je zv6bsur) tak, aby byla žádost doručena nejpozději 25. 9. 2020

Pro podání žádosti o vydání voličského průkazu jsou připraveny formuláře, které jsou umístěny na webových stránkách úřadu v sekci VOLBY nebo jsou k dispozici v kanceláři č. 433 a 434, 3. patro budovy úřadu. Žádosti jsou rozlišeny podle způsobu převzetí voličského průkazu:

 • formulář v případě osobního vyzvednutí voličského průkazu
 • formulář pro zaslání voličského průkazu poštou
 • formulář pro vyzvednutí voličského průkazu jinou osobou než voličem (na základě plné moci)

V žádosti lze uvést (zaškrtnout), pro které kolo voleb má být voličský průkaz vydán. Pokud to volič neuvede, bude mu vydán automaticky voličský průkaz pro první i druhé kolo voleb.

Voličské průkazy budou vydávány od 17. 9. 2020 v kanceláři č. 433 ve 3. patře úřadu, a to v úředních hodinách pondělí, středa: 8.00 – 18.00 úterý, čtvrtek, pátek: 8.00 – 13.00 Výdej voličských průkazů bude ukončen dne 30. 9. 2020 v 16.00 hodin.

Lhůty jsou stanoveny zákonem a nelze je měnit. Voličské průkazy si lze vyzvednout osobně nebo prostřednictvím osoby, která se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem. Pokud volič požádá o zaslání voličského průkazu, bude mu po 17. 9. 2020 voličský průkaz odeslán na jím uvedenou adresu. Voličský průkaz je zasílán doporučeně, jen do vlastních rukou adresáta (obálka s červeným pruhem, která vylučuje vhození zásilky po uplynutí úložní doby do schránky adresáta). V případě ztráty, odcizení či poškození voličského průkazu již vydaného voliči nelze vydat duplikát, popř. nový voličský průkaz.

Pokud volič hlasuje na voličský průkaz, je povinen jej odevzdat okrskové volební komisi.

Hlasování do přenosné volební schránky

Volič může požádat ze závažných, především zdravotních, důvodů úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, ovšem pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. Žádosti voličů přijímá paní Pavla Herychová, telefonní číslo 235 011 314, e–mail: herychovap@praha13.cz. V době voleb pak příslušná okrsková volební komise – telefonní spojení do okrskových volebních komisí budou zveřejněna na webových stránkách.

Informace ve volební místnosti

Ve volební místnosti bude pro voliče k dispozici volební zákon, informace o zásadách a způsobu hlasování, vzorové hlasovací lístky a informace o případném vzdání se kandidatury či odvolání kandidáta.

Druhé kolo voleb

Pokud žádný z kandidátů nezíská ve volebním obvodu, kde kandiduje, v prvním kole voleb do Senátu konaném ve dnech 2. a 3. 10. 2020 nadpoloviční většinu všech odevzdaných hlasů a nebude tak zvolen žádný z kandidátů, bude se konat druhé kolo voleb. To proběhne ve dnech 9. a 10. 10. 2020 ve stejném čase jako při konání prvního kola voleb, tj. v pátek 9. 10. 2020 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 10. 10. 2020 od 8.00 do 14.00 hodin. Ve druhém kole kandidují pouze dva kandidáti, kteří se v prvním kole umístili na prvních dvou místech.

Hlasovací lístky pro druhé kolo voleb volič obdrží až ve volební místnosti ve dnech voleb. Hlasovací lístky postupujících kandidátů budou nově vytištěny a budou v jiné barvě. V případě, že by volič použil v druhém kole hlasovací lístek, který byl vytištěný pro první kolo, jednalo by se o neplatný hlas.

Pokud volič nepožádal o voličský průkaz před prvním kolem voleb, lze o něj požádat v době mezi prvním a druhým kolem voleb již pouze osobně v úředních hodinách úřadu, a to do 7. 10. 2020 16.00 hodin ve 3. patře úřadu, dveře. č. 433.

Vážení voliči, věřím, že poskytnuté informace jsou dostačující. V případě jakýchkoli nejasností se obraťte na odbor občansko–správní, tel. 235 011 313, e-mail: maskovas@praha13.cz. Potřebné informace získáte i na webových stránkách úřadu www.praha13.cz.

Šárka Mašková, vedoucí občansko–správního odboru