Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Doplňující informace zastupitele

Vážení čtenáři,

na základě soudní žaloby podané autorem článku zastupitelem Kolářem z Pirátské strany publikujeme opět jeho příspěvek, ačkoli byl již dvakrát v plném znění zveřejněn na webových stránkách. Proto zde v plném znění naleznete i reakci radního Michala Drábka. Z obdobného důvodu zveřejňujeme i názor pana Václava Mucaly, zastupitele za Zelené a Piráty pro 13, který je taktéž zveřejněn na webových stránkách již od 27. 9. 2019.

STOP je radniční měsíčník městské části Praha 13, který se již třicet let snaží udržet svou apolitickou informační funkci. Od čtenářů červnového čísla jsme obdrželi negativní reakce na opakované zveřejnění zmíněného článku, které nás mrzí. Důležitost několikanásobně publikovaného textu pro život občanů v naší městské části, nechť posoudí laskavý čtenář sám.

Děkujeme za pochopení, redakce STOPu

Doplňující informace zastupitele

Plýtvání veřejnými penězi: Čtvrt milionu za nekvalitní analýzu

Radnice MČ Prahy 13 zadala v půlce loňského roku analýzu možností digitalizace činnosti základních a mateřských škol za 250 000 Kč z veřejného rozpočtu. Jako dodavatele dokumentu si vybrala nechvalně známou společnost Gordic, kvůli které již pražský magistrát v roce 2013 dostal pětimilionovou pokutu za předražené IT zakázky od antimonopolního úřadu.

Analýza, kterou pro radnici nechali zpracovat radní pro digitalizaci Michal Drábek a místostarostka pro školství a IT Marcela Plesníková (oba za ANO), svou kvalitou naprosto neodpovídá zaplacené sumě ani zadanému tématu. Dodaný dokument, který se měl mj. zabývat zavedením online přihlášek na MŠ, téma zcela opomíjí a problematikou digitalizace provozu vzdělávacích zařízení se zabývá pouze okrajově. Místo toho působí jako reklamní leták na elektronickou spisovou službu od firmy Gordic, která analýzu zpracovala. Navrhovaná opatření jako například systém na rozpoznávání značek pro kontrolu vjezdů do areálu pro zamezení teroristického útoku jsou zcela mimo diskutované téma. Celý text navíc obsahuje množství faktických i gramatických chyb a vykazuje chatrnou orientaci v odborných pojmech.

Diskusi na téma digitalizace přihlášek jsem na zastupitelstvu osobně otevřel poprvé již před dvěma roky. Naše koalice od začátku navrhuje využít řešení poskytované zdarma Magistrátem hlavního města Prahy, což odmítli starosta David Vodrážka (ODS) i radní Michal Drábek (ANO). Místo systému dostupného bez dalších výrazných nákladů upřednostnili zadání drahého dokumentu, který ve výsledku problematiku nikam neposouvá a nepřináší městské části žádné návrhy funkčních řešení.

Ředitelky školek z Prahy 13 o digitalizaci ovšem nyní samy projevily zájem, takže se snad brzy dočkáme pilotního projektu online přihlášek podle vzoru jiných městských částí. Tento krok považují rodiče, školky i odborníci za prospěšný, neboť snižuje náklady i míru byrokracie, je pohodlnější, a navíc činí celý proces přijímání dětí transparentnějším, takže částečně mírní boj o místa ve školkách.

Petr Kolář, zastupitel klubu Zelení a Piráti pro 13

Reakce na názor zastupitele Petra Koláře

Jakkoli si pana zastupitele vážíme, útočnost uvedeného příspěvku nás překvapila. Vedení městské části proto považuje za nutné uvést na pravou míru některé tendenčně, až manipulativně prezentované názory a vysvětlit část povinností, které má veřejná správa dané zákonem a které pan zastupitel zcela ignoruje.

Distancujeme se od urážlivých a nepodložených výroků vůči společnosti Gordic, s.r.o., která jako dodavatel studie vzešla z veřejné soutěže a jejíž nabídka byla nejlevnější. Radnice si cení její profesní reputace. Tato firma obhospodařuje přes 6 000 organizací veřejné správy i soukromého sektoru, mezi její zákazníky patří i klíčové resorty obrany a bezpečnosti, jako je třeba Ministerstvo vnitra, Armáda ČR, Bezpečnostní informační služba, Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost a Severoatlantická aliance. I vzhledem k oceněním, které dodavatel dostává, zejména v celorepublikové soutěži Egovernment the Best za rok 2020, nemá radnice pochyby o jeho důvěryhodnosti a kvalifikovanosti.

Pan zastupitel mj. uvádí, že dodané dokumenty svou kvalitou naprosto neodpovídají zaplacené sumě i zadanému tématu. Z textu ale není zřejmé, zda hodnotí jeden ze čtyř dodaných souborů, nebo všechny jako celek. K ceně můžeme sdělit jen to, že zadavatelem vypsaný limit nebyl překročen. Dále pan zastupitel zjevně nestudoval vlastní zadávací dokumentaci. O zavedení on-line přihlášek do mateřských škol v něm nebylo ani slovo, proto nelze dodavatele vinit z toho, že toto téma řeší pouze okrajově. To, proč nebylo zadavatelem požadováno řešení on-line přihlášek do mateřských školek, zase vyplývá z faktu, že to stávající právní úprava v přívětivé formě neumožnuje. Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Mimo osobní účast zákonných zástupců, je možné distančně učinit pouze datovou schránkou, nebo emailem s uznávaným elektronickým podpisem. Prostý email z hlediska správního řádu nedostačuje. Stávající právní úprava umožnuje zákonným zástupcům podávat žádost digitálně, ale prostředky, které nejsou široce rozšířeny mezi obyvateli.

Co se týče toho, že studie se digitalizací činností příspěvkových organizací zabývá pouze okrajově, tak s tímto názorem radnice nesouhlasí. Navíc spisová služba je téma, které radnici velmi zajímá. Podle připravované novely zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, se předpokládá, že povinnost vést elektronickou spisovou službu bude rozšířena i na další veřejnoprávní původce, jako jsou třeba základní školy. Tato povinnost bude platit k níže uvedeným termínům z novely zákona.


Přechodná ustanovení připravované novely

  1. Veřejnoprávní původci podle § 3 odst. 1 písm. a) až e) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění účinném ode dne 1. února 2022, jsou povinni uvést výkon spisové služby do souladu s požadavky zákona č. 499/2004 Sb., ve znění účinném ode dne 1. února 2022, do 31. prosince 2023.

  2. Veřejnoprávní původci podle § 3 odst. 1 písm. f) až m) zákonač. 499/2004 Sb., ve znění účinném ode dne 1. února 2022, jsoupovinni uvést výkon spisové služby do souladu s požadavky zákonač. 499/2004 Sb., ve znění účinném ode dne 1. února 2022, do 31. prosince 2024.

Znovu musíme konstatovat, že je škoda, že pan zastupitel nevyužil prostor a nerozvedl svá tvrzení o chatrných pojmech a vadné konstrukci celého dokumentu. Na obecné prohlášení se špatně reaguje, je ale jisté že odborná úroveň předložených dokumentů dalece převyšuje příspěvek pana zastupitele. Stejně tak dokola opakované tvrzení o předražené studii bez nějaké tržní analýzy je pro radnici nepoužitelné.

Rádi bychom rovněž upozornili, že spisová služba je definována takzvaným Národním standardem elektronické spisové služby, který má zajistit, aby všechny podobné systémy ve veřejné správě byly v klíčových parametrech identické. Proto nepovažujeme koncepční představení problematiky spisové služby a jejích systémových vazeb na ostatní systémy za špatné. Naopak jsme rádi, že součástí studie bylo představení návrhu ICT architektury v souladu s připravovanou i platnou legislativou.

Oproti zadání zpracovatel pojal na přání Oboru školství daleko komplexněji oblast kybernetické bezpečnosti škol. Je nám líto, že pan zastupitel nevyužívá svého času místo plýtvání na líbivé věci, které neumožnuje legislativa, na přínosnější věci. Jsme například rádi, že zpracovatel upozornil na řady nedostatků u různých příspěvkových organizací. Bohužel není možné uveřejnit seznam bezpečnostních nesrovnalostí, které byly nalezeny, aby nelákaly případné útočníky. Nicméně si opravdu vážíme i toho, že dodavatel  nad rámec vlastního zadání, které bezezbytku splnil, připravil třeba také vzorovou Bezpečnostní ICT směrnici pro příspěvkové organizace, která byla sestavena se zřetelem na oblast působení analyzovaných příspěvkových organizací.

Michal Drábek, radní (ANO 2011)

Názor zastupitele

135 metrů na Nových Butovicích

Vy, kdo pravidelně navštěvujete zastupitelstvo, sledujete naše záznamy ze zasedání nebo aktivně vyhledáváte informace o městské části, o celé záležitosti již pravděpodobně víte. Jsem ale přesvědčený, že větší část z vás tak nečiní, dnes jsem se tedy rozhodl (9. 9. 2019) informovat vás touto cestou.

Dne 27. 2. 2019 jsme na zasedání zastupitelstva interpelovali ohledně chystané výstavby na stávajícím P+R parkovišti u východu z metra Nové Butovice. V časopisu Respekt z 29.11.2018 se totiž v rámci rozhovoru s umělcem Davidem Černým objevila informace, že na tomto místě má v budoucnu stát nejvyšší budova v ČR. Sami jsme byli informací ohledně výšky překvapení, a proto jsme se rozhodli zeptat přímo pana starosty, se kterým byla dle slov pana Černého celá věc již v minulosti opakovaně konzultována. Na interpelaci nebyl přítomen. Záznam naleznete na internetu.

Předseda našeho zastupitelského klubu Zelení a Piráti pro 13 Václav Hrdlička byl v létě letošního roku osloven Ateliérem pro veřejnou debatu s nabídkou účasti na prezentaci stavebního záměru významným aktérům městské části. Setkání s developerem se konalo začátkem září v Czech Press Photo Center, jen pár metrů od předmětného parkoviště. Byli na něm přítomni například zástupci okolních SVJ, správci okolních komerčních objektů a několik zastupitelů včetně mne a předsedy našeho klubu.

Architekt představil genezi záměru a různé varianty, jež v minulosti developer zvažoval. Patrná byla snaha o uchopení celé oblasti v širším kontextu, což oceňuji a mnohé myšlenky jsem musel kvitovat. Nové Butovice jsou z celoměstského pohledu jakýmsi subcentrem a z pohledu Prahy 13 jde o část centrálního charakteru. Vyzdvižena byla hodnota polyfunkčnosti, tj. nikoliv pouze bydlení, nebo pouze kanceláře, což také oceňuji. V rámci interaktivní části určené pro konstruktivní připomínky jsem proto navrhl, aby budova obsahovala prostor pro kulturu nadmístního významu. Ze strany zástupců klubu STAN/KDU-ČSL pak například padl návrh na podíl sociálních bytů nebo bytů pro hasiče, učitele apod. Celé setkání a jeho organizaci hodnotím pozitivně, jsem rád, že se Trigema odhodlala za pomoci specialistů prezentaci takto uskutečnit.

Má-li na daném místě stát nová budova a stávající parkoviště P+R odsunuto dál na periferii (záměr myslí na parkování pro rezidenty), pak by měla být přiměřená lokalitě. Téměř jednohlasně všichni zástupci místní veřejnosti odmítli plánovanou výšku stavby. Sto třicet pět metrů je cca dvojnásobek výšky domu na Slunečním náměstí a o dvacet tři metrů víc, než budova rozhlasu (City Tower) na Pankrácké pláni. Takto vysoká budova nemůže bezprostředně sousedit se starými Jinonicemi a Prokopským údolím, výrazně ovlivní pražské panorama a změní charakter naší městské části.

Developer přislíbil veřejné projednání, na které se může dostavit kdokoliv z vás. Podrobnější informace o vývoji celé záležitosti naleznete na našem webu a FB stránce.

Václav Mucala, zastupitel za Zelené a Piráty pro 13

Reakce na sdělení člena zastupitelstva

Trigema aktivně podporuje rozvoj MČ P13, což je velmi dobře patrné právě u východu z metra Nové Butovice, kde se daří budovat moderní korzo s výraznou kulturní funkcí. V dlouhodobé perspektivě má Trigema záměr tento prostor dotvořit, a to pokud možno architektonicky zajímavou a výraznou dominantou, která by zdůraznila výraz tohoto městského subcentra.

Záměr by rozhodně neměl být fádním rozšířením stávající administrativní zástavby, ale něčím, co zdůrazní, případně pomůže vytvořit jedinečnost této lokality. To bylo rovněž jedním ze závěrů letošního zasedání Gremiální rady Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy k návrhu projektu, kde zasedají respektovaní domácí odborníci z oblasti architektury a územního rozvoje.

Konkrétní budoucí funkční využití projektu, stejně jako jeho technické parametry a architektonické zpracování je zatím ve fázi studie. Proto Trigema v rámci participace sbírá podněty od všech zainteresovaných osob, k čemuž sloužilo i zářijové setkání se zástupci okolních SVJ a dalšími. To bylo jedním z prvních veřejných projednání záměru, přičemž je počítáno s tím, že další budou následovat.

V této fázi investor iniciuje kvalitní veřejnou debatu mimo jiné o otázce, jak by takový unikátní počin byl pro Nové Butovice prospěšný. Ať již z urbanistického, estetického či reputačního hlediska.

Současně s tím již nyní navíc iniciuje a činí konkrétní kroky, jejichž smyslem je nejen rozšíření počtu parkovacích míst pro místní rezidenty v nejbližším okolí, ale i to, aby připravovaný projekt sloužil díky nabídce služeb a dalšího využití místním občanům.

Ing. Radek Polák, zástupce společnosti Trigema, a.s.