Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA

Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz v oblasti Samospráva nebo v Odboru – kancelář starosty, Sluneční nám. 13, Praha 13, 5. patro radnice.

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA 13

schválilo bez výhrad

závěrečný účet MČ Praha 13 za rok 2020 (roční rozbor hospodaření MČ Praha 13 za rok 2020) a roční účetní závěrku MČ Praha 13 za rok 2020

schválilo

poskytnutí dotace pro TJ Sokol Stodůlky, z.s., ve výši 1 200 000 Kč a návrh smlouvy o poskytnutí dotace

schválilo

rozšíření kompetencí člena Rady MČ Praha 13 Ing. Michala Drábka o oblast podpory pro dostupné družstevní bydlení

souhlasilo

s podáním podnětu na pořízení změny územního plánu SÚ hl. m. Praha – změna funkční plochy ZP-parky, historické zahrady a hřbitovy na funkční plochu DU-urbanisticky významné plochy a dopravní spojení, veřejné prostranství na pozemcích parc.č. 2342/323 (část), 2342/623 (část), 2342/320 a 2342/321, vše k.ú. Stodůlky

vzalo na vědomí

předloženou zprávu o plnění usnesení ZMČ Praha 13 za uplynulé období k termínu 30. 4. 2021 včetně zápisu z jednání Kontrolního výboru ZMČ ze dne 31. 5. 2021 a splnění uložených úkolů

RADA MČ PRAHA 13 MJ.

schválila

poskytnutí dotace pro SK Motorlet Praha, spolek, ve výši 20 000 Kč a návrh smlouvy o poskytnutí dotace

vzala na vědomí

dokument Bydlení v Domě sociálních služeb Lukáš, který obsahuje tyto části:

  1. Pravidla pro přijímání a vyřizování žádostí o ubytování v Domě sociálních služeb Lukáš (dále DSS Lukáš)
  2. Žádost o ubytování v DSS Lukáš
  3. Statut Odborné pracovní skupiny pro výběr ubytovaných v DSS Lukáš
  4. Jednací řád odborné pracovní skupiny pro výběr ubytovaných do  DSS Lukáš
  5. Smlouva o ubytování v DSS Lukáš
  6. Domovní a provozní řád DSS Lukáš, které byly dopracovány a upraveny dle požadavků  vyplývajících z usnesení Rady MČ Praha 13 číslo UR 0120/2021 ze dne 29. 3. 2021


souhlasila

s předloženým záměrem Dobíjecí stanice elektromobilů a mycí linka na pozemcích parc.č. 1086/22, 1087/1 a 1086/39 v k.ú. Stodůlky a jeho realizací

souhlasila

s předloženým záměrem Navýšení kapacity parkoviště mezi ulicemi Bellušova a Mukařovského na pozemcích parcelní číslo 2166/30, 2160/228 a 2160/222, v k.ú. Stodůlky

schválila

rozpočtovou změnu č. 79, zaslání finanční částky 100 000 Kč na humanitární pomoc postiženým oblastem zasaženým tornádem na Moravě

schválila

poskytnutí dotace pro BK HB Basket, z.s., ve výši 50 000 Kč a návrh smlouvy o poskytnutí dotace

vzala na vědomí

protokol hodnotící komise se zprávou o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na Opravy schodišť a pěších  komunikací v MČ Praha 13, rok 2021

a schválila

smlouvu o dílo s firmou Bosta Holding, a.s., se sídlem Krčská 61/9, 140 00 Praha 4

vzala na vědomí

protokoly z jednání hodnotící komise a zprávu o posouzení a hodnocení nabídek vztahující se k podlimitní veřejné zakázce na dodávky s názvem Dodávka a montáž dvou výtahů (V3, V4) pro objekt radnice MČ Praha 13

a schválila

výběr nejvhodnější nabídky, která byla podána účastníkem Schindler CZ, a.s., se sídlem Walterovo nám. 329/3, 158 00 Praha 5 a smlouvu o dílo na dodávku a montáž dvou výtahů a na servisní služby

Zpracovala Helena Šlitrová