Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Povolení k odběru podzemní vody

Povolení k odběru podzemní vody


U své chalupy mám studnu, postavenou někdy kolem roku 1925. Musím žádat o nové povolení?
Nemusíte. Odběr podzemní vody ze studny vybudované před 1. 1. 1955 se považuje za povolený a v listinné podobě žádné rozhodnutí vydáno být nemuselo. Pokud zároveň odběr podzemní vody slouží (podle prohlášení odběratele) k individuálnímu zásobování domácnosti pitnou vodou (tzn. např. k vaření, splachování WC, zalévání zahrady apod.), považuje se odběr za povolený i po 1. 1. 2008. Není podstatné, zda se jedná o zásobování domácnosti v místě trvalého bydlení nebo jinde, např. v místě rekreační chaty či chalupy.

U svého domu mám od roku 1975 studnu. Žádné povolení k odběru vody nemám. Mám o něj žádat?
Odebírat podzemní vodu ze studny vybudované po 1. 1. 1955 lze pouze na základě platného povolení příslušného správního orgánu (vodohospodářského orgánu, popř. dnes vodoprávního úřadu). Pokud o vydání povolení nebylo v minulosti požádáno a povolení nebylo vydáno, je nezbytné co nejdříve o jeho vydání požádat zdejší vodoprávní úřad, tj. odbor stavební na ÚMČ Praha 13, Sluneční náměstí 2580/13, Praha 13. Formulář žádosti o povolení k odběru podzemní vody ze studny najdete na www.zanikpovoleni.cz, nebo si ho můžete vyzvednout na vodoprávním úřadě.

Mám u své nemovitosti studnu postavenou v roce 1995. Vše mám řádně povoleno – musím žádat o nové povolení?
Máte-li studnu vybudovanou po 1. 1. 1955 a platné povolení k odběru podzemních vod podle tehdy platných předpisů a vodu používáte pro individuální zásobování domácnosti pitnou vodou, platnost povolení dnem 1. 1. 2008 nezaniká.

Po 1. lednu 2002 jsem u svého domu vybudoval studnu, povolení k odběru podzemní vody mám. Musím žádat o nové?
Nemusíte, povolení vydaná po 1.1.2002 platí i nadále.

Odpovědi pro nepodnikající fyzické osoby připravila Dagmar Horecká, odbor stavební