Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

S jakým rozpočtem budeme hospodařit?

Hlavním bodem programu prvního letošního zasedání Zastupitelstva městské části Praha 13, které se konalo 21. února, bylo projednání a schválení rozpočtu na rok 2018.

Rozpočet je koncipován jako vyrovnaný a počítá s příjmy a výdaji ve výši 571 milionu korun. Oproti rozpočtu na rok 2017 se jeho celkový objem snížil o 21 %.

Příjmovou stránku tvoří zejména transfery ze státního rozpočtu, z rozpočtu hl. m. Prahy a z vlastní hospodářské činnosti – součet těchto tří částek činí 516 mil. Kč. Stejně jako v loňském roce jsou do rozpočtu zapojeny prostředky z prodejů bytových domů a bytů. Tyto prostředky, tentokrát ve výši téměř 216 mil. Kč, jsou určeny na krytí investičních akcí, které již zastupitelstvo schválilo.

Další část příjmů tvoří předpokládané daňové a nedaňové příjmy ve výši 55 mil. Kč (např. správní poplatky, místní poplatky apod.).

Výdajová stránka rozpočtu na rok 2018 zahrnuje 332 mil. Kč neinvestičních výdajů a přibližně 238 mil. Kč na investice.

Na oblast školství bude vydáno celkem 75 milionů korun (z toho téměř 48 mil. Kč tvoří neinvestiční příspěvky pro ZŠ a MŠ, přes 3 mil. Kč půjde na opravy a údržbu ZŠ a MŠ a přes 16 milionů Kč půjde na splátku úsporného projektu přeměny topných systémů ve školách). Na životní prostředí je vyčleněno přibližně 49 mil. Kč. Z toho 47 mil. jde na údržbu zeleně a chodníků, 2 mil. je vyčleněno na modernizaci herních a sportovních prvků, rekonstrukci cyklotras, modernizaci vodohospodářského zařízení a projektovou dokumentaci na dětská hřiště a sportoviště. Neinvestiční výdaje do sociální oblasti a zdravotnictví jsou ve výši 10 mil. Kč. Přes 6 mil. Kč jde do oblasti dopravy, z toho je více než 5 mil. Kč určeno na opravy a údržbu komunikací, kanalizačních vpustí a dopravního značení.

Nejdůležitějším plánovaným investičním výdajem v roce 2018 je výstavba Domova pro seniory v ulici Za Mototechnou.

Eva Libigerová