Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Změny v systému svozu odpadu v Praze


Likvidace odpadu je v současné době velmi diskutované téma. Proto jsme se rozhodli poskytnout vám ucelené informace, ve kterých se dozvíte vše podstatné. Při zpracování článku jsme vycházeli z údajů Magistrátu hl. m. Prahy.
Systém nakládání s komunálním odpadem, který vzniká v domácnostech na území hlavního města Prahy, je upraven Obecně závaznou vyhláškou č. 5/2007 Sb., která byla novelizována vyhláškou č. 22/2017 Sb. Ta stanoví způsob shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadů. Dále pak vymezuje druhy odpadů, které jsou občané povinni z komunálního odpadu vytřídit a v neposlední řadě stanoví povinnosti účastníků, kteří do systému vstupují.
Hlavní město Praha vybírá prostřednictvím Odboru daní, cen a poplatků Magistrátu hl. m. Prahy poplatek za svoz a likvidaci odpadů. Jeho výši a podmínky upravovala Obecně závazná vyhláška č. 2/2005 Sb., která byla v loňském roce novelizována a nabyla účinnosti 1. 1. 2020. Nová vyhláška reflektuje stávající náklady a zvyšuje cenu o 30 %. Pražané hradí poplatkem pouze částku spojenou se svozem a dalším nakládáním se směsným komunálním odpadem. Finanční prostředky spojené se sběrem využitelných složek (papír, plasty, kovy, sklo, nápojové kartony), přistavováním velkoobjemových kontejnerů na objemný odpad a bioodpad, svozem nebezpečných odpadů jsou plně hrazeny z rozpočtu hl. m. Prahy.

Směsný komunální odpad

Poplatek za komunální odpad je v Praze stanoven na základě objemu sběrných nádob a frekvencí jejich svozu.
Plátcem poplatku je vlastník nemovitosti, který je povinen ke své nemovitosti objednat sběrné nádoby o dostatečném objemu s příslušnou četností svozu. Jde-li o budovu, ve které vzniklo společenství vlastníků jednotek, je plátcem toto společenství, které poplatek rozúčtuje na jednotlivé fyzické osoby, kterým odpad v domácnosti vzniká. Svoz jednotlivých složek komunálního odpadu organizuje Odbor ochrany prostředí MHMP ve spolupráci s jednotlivými městskými částmi a svozovými společnostmi.

Poplatek za svoz směsného komunálního odpadu v Kč s ohledem na objem a frekvenci svozu (za měsíc)

objem nádoby
(v litrech)
1× za
2 týdny
1× za
týden
2× za
týden
3× za
týden
4× za
týden
5× za
týden
6× za
týden
7× za
týden
70
112
199
373
80
112
199
368
896
110
134
242
454
667
878
1 307
120
133
242
436
655
883
1 043
1 242
1 440
240
212
394
762
1 078
1 431
1 671
2 071
2 471
360
304
555
1 030
1 503
1 997
2 480
660
553
998
1 890
2 782
3 673
1 100
770
1 388
2 601
3 838
5 060
5 915
7 458
9 001

Bioodpad

Bioodpad je organická hmota, která v sobě váže živiny. Ty můžeme ve formě kompostu navracet zpět do půdy. Tříděním bioodpadu se sníží náklady za svoz směsného komunálního odpadu a přispěje se ke zlepšení životního prostředí.
„Až 40 procent obsahu černých popelnic tvoří rostlinný bioodpad. Ten přitom vůbec není vhodný pro likvidaci ve spalovně. Praha chce rostlinný bioodpad vozit do kompostárny nebo do bioplynové stanice a získávat z něj tak další produkty v podobě hnojiva nebo bioplynu. Proto jsme nastavili podmínky tak, aby ti Pražané, kteří třídí rostlinný bioodpad, ušetřili. Náročné a zbytečné spalování bioodpadu město napříště nebude dotovat ze svého rozpočtu,“ říká k nové vyhlášce náměstek primátora pro životní prostředí.
Z tohoto důvodu magistrát rozšířil obecní systém nakládání s komunálním odpadem o svoz bioodpadu rostlinného původu a to převzetím již existující služby, kterou v minulosti prováděly pouze odpadové firmy. Změna vyhlášky umožní městu hradit náklady ze svého rozpočtu ve výši 50 % z celkové ceny za svoz bioodpadu. Biologicky rozložitelný odpad se přednostně kompostuje. Pokud občan nevlastní kompostér, může si na bioodpad nově objednat nádobu. Také ho může odvézt do nejbližšího sběrného dvora, do kompostárny hl. města Prahy ve Slivenci, případně ho odložit do přistavovaných kontejnerů na bioodpad.
Nádobu na bioodpad lze objednat nejen v celoročním, ale též sezonním svozu (od dubna do října).

Poplatek za svoz bioodpadu za měsíc v Kč s ohledem na objem nádoby a frekvenci svozu

objem nádoby (v litrech) 1× za 2 týdny1× za týden2× za týden
120
56
112
224
240
90
179
359

Do sběrné nádoby na bioodpad patří:

 • zbytky ovoce a zeleniny, slupky, včetně citrusových plodů
 • květiny, tráva, plevel drny se zeminou
 • papírové proložky od vajec
 • košťály a celé zbytky rostlin
 • větve keřů a stromů
 • sláma, seno
 • kůra, štěpka, piliny a hobliny

Důležité je, aby byl bioodpad oproštěn od jakýchkoli nerozložitelných příměsí.

Do sběrné nádoby na bioodpad nepatří:

 • maso, kosti, kůže, vývary
 • zbytky z kuchyní rostlinného původu, které obsahují suroviny živočišného původu
 • jedlý olej a tuk
 • zbytky z kuchyní jako prošlé pečivo, knedlíky, těstoviny
 • mléčné výrobky
 • zvířecí trus, moč a hnůj, podestýlka
 • uhynulá zvířata
 • kontaminované piliny, hobliny, kůra, štěpka
 • peří, chlupy, vlasy
 • papírové kapesníky a ubrousky

Výhody pořízení nádoby na bioodpad

Kromě zhodnocení surovin pro výrobu kompostu jde o snížení objemu směsného odpadu. S tím souvisí při správném třídění úspora nákladů ve vašich domácnostech.

Michaela Líčková