Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ RADY

Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz v oblasti Samospráva nebo v Odboru –  kancelář starosty, Sluneční nám. 13, Praha 13, 5. patro radnice.

RADA MČ PRAHA 13 MJ.

schválila

poskytnutí dotace pro Mgr. Radka Bártla ve výši 48 000 Kč a návrh smlouvy o poskytnutí dotace určené na úhradu nákladů spojených s reprezentací na Mistrovství světa veteránů v atletice v roce 2020

schválila

projektový záměr Společná adresa – Praha 13, projekt je zaměřen na integraci cizinců žijících  v Praze 13

schválila

záměr nákupu elektrické energie na komoditní burze prostřednictvím společnosti Power Exchange Europe, a.s., (PXE) – burzovní aukce s  odběrem na dva roky od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2022 pro přihlášené subjekty MČ Praha 13

souhlasila

s návrhem rozpočtu MČ Praha 13 na rok 2020 (rozpočet hlavní činnosti, finanční plán zdaňované činnosti včetně správcovských firem, rozpočet příspěvkových organizací: ZŠ, MŠ, DDM, Rekreační objekt Kozel a rozpočet Střediska sociálních služeb Prahy 13)

a doporučila

zastupitelstvu schválit rozpočet MČ Praha 13 na rok 2020 ve výše uvedených objemech

schválila

a vyhlásila programy a podmínky pro udělení dotací v oblasti kultury, sportu a využití volného času pro rok 2020

schválila

poskytnutí dotací v celkové výši 99 000 Kč pro:
TJ Stodůlky Praha, z.s., ve výši 49 000 Kč
Taekwondo WTF klub Praha, z.s., ve výši 50 000 Kč  a návrhy smluv o poskytnutí dotace

souhlasila

s předložením žádostí na poskytnutí dotací z investiční rezervy pro MČ ve schváleném rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2020 na následující akce:

  • přístavba ke stávajícímu objektu Střediska sociálních služeb Prahy 13, Trávníčkova 1746
  • FZŠ Mezi Školami 2322 – rekonstrukce sportovního areálu
  • rekonstrukce sportoviště – 1. etapa, vybudování skateparku Lužiny

souhlasila

s uzavřením darovacích smluv se členy soutěžních týmů na prvním, druhém a třetím místě na věcný dar – dárkový poukaz – za umístění ve čtvrtém Ideathonu MČ Praha 13

vzala na vědomí

protokol hodnotící komise se zprávou o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Provádění deratizačních, dezinfekčních a dezinsekčních prací na plochách ve správě OŽP v Praze 13

a schválila

smlouvu o dílo s firmou Martin Tupý, Ke Kálku 81, 143 00 Praha-Cholupice

vzala na vědomí

dopravní studii Bezpečné cesty do školy, ZŠ Klausova, Praha 13

a souhlasila

s realizací dopravních opatření dle zpracované dopravní studie prostřednictvím MHMP, odboru dopravy

Zpracovala Helena Šlitrová