Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Rozhodnutím prezidenta republiky ze dne 31. 12. 2020 byly vyhlášeny volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Ve volbách, které se uskuteční ve dnech 8. a 9. 10. 2021 budeme volit 200 poslanců.
Voličem je občan České republiky, který nejpozději 9. října 2021 dovrší věku 18 let.
Hlasovací lístky obdržíte nejpozději 3 dny přede dnem voleb (tj. do 5. října 2021).
V rámci městské části Praha 13 budou volby probíhat v 58 volebních okrscích, jejichž adresy a popisy budou uvedeny na webových stránkách úřadu www.praha13.cz a na obálce, ve které budou doručovány hlasovací lístky.
Ve volbách lze hlasovat i na voličský průkaz, a to v jakémkoli volebním okrsku na území České republiky nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí.
O voličský průkaz můžete požádat již nyní, pro zjednodušení lze použít žádosti, které najdete na webových stránkách úřadu (žádosti jsou rozlišeny podle způsobu převzetí voličského průkazu) nebo si je můžete vyzvednout osobně ve 3. patře úřadu – dveře č. 433 nebo 434. O voličský průkaz můžete požádat osobně nejpozději do 6. 10. 2021 do 16.00 hodin. Žádost můžete zaslat také poštou (musí obsahovat váš úředně ověřený podpis) nebo prostřednictvím datové schránky, a to nejpozději do 1. 10. 2021. Volič zapsaný v zahraničí do zvláštního seznamu voličů může požádat o voličský průkaz pouze příslušný zastupitelský nebo konzulární úřad.
Voličské průkazy se začnou vydávat od 23. 9. 2021, místo výdeje bude včas zveřejněno. Voličský průkaz se předá osobně voliči nebo tomu, kdo má od voliče plnou moc, nebo se voliči zašle. Voličský průkaz lze na základě žádosti zaslat i na adresu zastupitelského úřadu, kde se volič rozhodl hlasovat.
Máte-li zájem zapojit se do voleb jako člen okrskové volební komise, můžete využít přihlášku, kterou najdete na našich webových stránkách. Přihlášku je možné si vyzvednout i osobně ve 3. patře úřadu – dveře č. 433 nebo 434.
Podrobnější informace o způsobu hlasování budou uvedeny v zářijovém vydání. Veškeré důležité informace jsou postupně zveřejňovány i na webových stránkách Úřadu MČ Praha 13 www.praha13.cz v sekci Volby.

Šárka Mašková,
vedoucí občansko-správního odboru