Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Tichá linka na radnici pomáhá

Městská část Praha 13 rozšířila své služby o Tichou linku. Občané s vadami sluchu nebo řeči mají možnost využít on-line tlumočení do znakové řeči nebo přepis mluvené řeči do textu. Úřad, který je plně bezbariérový pro osoby se sníženou pohyblivostí, se tak stal bezbariérovým i pro osoby se sluchovým postižením.
Tablet s on-line překladatelem si mohou občané vyžádat při vstupu do prostor radnice na informacích a použít jej při vyřizování svých záležitostí. On-line tlumočení a přepis jsou provozovány neziskovou organizací Tichý svět.

-red-