Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Názor zastupitelů

O drobné peníze na sport se hraje podle pravidel. Můžete ale také napsat starostovi o miliony

Není tajemství, že jako Zelení a Piráti dlouhodobě kritizujeme způsob, jakým radnice na Praze 13 rozděluje finance na podporu sportu a tento stav přetrvává i v roce 2020. V rámci standardních grantů je možno získat dotaci maximálně do výše 30 tisíc Kč, jsou pro ně jasně definována pravidla a podmínky směrem k žadatelům. Mimo těchto transparentních grantů existuje ještě možnost požádat o dotaci přímo pana starostu, respektive městskou část. V rámci těchto žádostí jsou pak jednotlivým žadatelům přidělovány dotace běžně v řádu statisíců korun bez jakýchkoliv pravidel. Velký problém je, že ze strany MČ není tato možnost podpory relevantním subjektům aktivně komunikována a ani o ní není žádná zmínka na webových stránkách Prahy 13. Jednotliví žadatelé se musí tedy „nějak“ dozvědět, že si mohou napsat žádost přímo na městskou část. Tento stav považujeme přinejmenším za neférový zejména s ohledem na nepoměr finančních prostředků rozdělovaných v rámci výše uvedených způsobů. Zatímco dotace přidělované v rámci “programové dotace” představují celkový objem v řádu set tisíc korun ročně, v netransparentních individuálních žádostech starostovi jsou každý rok několika málo subjektům celkově rozděleny jednotky milionů korun. Jako opozice bohužel nemáme možnost systém rozdělování dotací změnit. Proto se snažíme aspoň vlastními silami informovat o možnosti žádat o dotace přímo... (Úplné znění textu najdete na webu www.praha13.cz → Samospráva → Kluby zastupitelů.)

Jakub Vaverka, zastupitel Klub Zelení a Piráti pro 13 

Dotace poskytované MČ Praha 13 v oblasti volného času jsou jednak tzv. programové, na které MČ vyhlašuje každoročně programy a podmínky, slouží k podpoře celoroční činnosti registrovaných subjektů a jsou hrazeny z vlastního rozpočtu MČ. Schválená částka činí celkem 600 000 Kč.
Od doby kdy MČ dostává finanční prostředky rozdělované Magistrátem hl. m. Prahy z odvodů z výherních hracích zařízení, je možnost tyto finanční prostředky rozdělovat formou tzv. individuálních dotací. Jejich určení predikuje vždy MHMP a jsou určeny převážně do oblasti sportu. Slouží hlavně ke krytí potřeb větších, často investičních projektů a potřeb velkých subjektů v oblasti volného času, nebo na podporu akcí, které se nevejdou do vyhlášených pravidel programových dotací. O těchto dotacích všechny v úvahu přicházející subjekty vědí, o dotace žádají i v průběhu roku a většinou po předchozím projednání daného projektu.
Od roku 2018 se z prostředků získaných z odvodů z výherních hracích zařízení hradí i všechny programové dotace v oblasti sportu. To umožnilo podstatně velkoryseji uspokojovat žadatele o programové dotace v ostatních nesportovních oblastech.
Všechny dotace programové i individuální projednává Rada MČ Praha 13 a všechny nad 50 000 Kč i finanční výbor, rada i zastupitelstvo. 

Za Klub ODS Petr Zeman