Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Ulice Mukařovského

Leží v pražských Stodůlkách, vychází jihovýchodním směrem z ulice Oistrachovy a ústí do ulice Jeremiášovy. Pojmenována byla po významném českém estetikovi, jazykovědci a literárním teoretikovi Janu Mukařovském. V dějinách české literární vědy a estetiky bychom jen stěží hledali osobnost, která by se mu svým významem a ohlasem vyrovnala. Podílel se na založení Pražského lingvistického kroužku a zásadně ovlivnil formování a podobu českého strukturalismu. Přátelil se s mnoha avantgardními umělci, přednášel na filozofických fakultách v Praze a Bratislavě, na nichž působil jako profesor estetiky. Od konce čtyřicátých let zastával řadu vysokých funkcí: byl rektorem Univerzity Karlovy, ředitelem Ústavu pro českou literaturu Československé akademie věd, na pražské filozofické fakultě vedl katedru české a slovenské literatury a literární vědy. Mukařovského osobní vývoj a osud jeho díla však nebyl vždy jednoduchý. Dokladem toho může být skutečnost, že se od strukturalismu na počátku padesátých let veřejně distancoval.
Monografie v souhrnné podobě představuje život a dílo Jana Mukařovského, nastiňuje hlavní vlivy, které formovaly jeho osobnost i myšlení. Vysvětluje základní pojmy a principy jeho strukturalizmu. Kromě toho však také vykresluje osobní vztahy, které ho pojily například s Romanem Jakobsonem, Karlem Čapkem, Vítězslavem Nezvalem, Vladislavem Vančurou a dalšími a popisuje jeho společenské a politické aktivity.
Celkový pohled na proměny myšlení Jana Mukařovského doplňují detailní analytické sondy zaměřené na vybrané koncepty a teoretické problémy, kterými se zabýval. Kniha ho ukazuje jako teoretika, v jehož díle se setkává strukturalismus s dialektikou. 

Dan Novotný