Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA

Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz v oblasti Samospráva nebo v Odboru – kancelář starosty, Sluneční nám. 13, Praha 13, 5. patro radnice.

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA 13 MJ.

schválilo

návrh rozpočtu MČ Praha 13 na rok 2020, podle zákona č. 250/2000 Sb., § 12, odst. 1 a 2, (rozpočet hlavní činnosti, finanční plán zdaňované činnosti včetně správcovských firem, rozpočet příspěvkových organizací: ZŠ, MŠ, DDM, Rekreační objekt Kozel a rozpočet Střediska sociálních služeb)

RADA MČ PRAHA 13 MJ.

schválila

neuplatnění inflačního koeficientu stanoveného ČSÚ ve výši 2,8 % pro rok 2020 u nájemného za pronajaté prostory sloužící podnikání, byty zvláštního určení zřízených za použití dotace ze státních prostředků a garážové stání k těmto bytům, byty se smluvním nájemným a u ceny za ubytování v apartmánech v PLCNB

souhlasila

v souvislosti s přijetím krizových opatření Vládou České republiky s prominutím nájemného včetně služeb uvedených ve výpočtovém listu příslušné nájemní smlouvy zavřené s MČ Praha 13 na pronájem prostor sloužících podnikání, u kterých byla opatřením Vlády ČR zakázána činnost, na dobu nezbytně nutnou

schválila

na základě doporučení bezpečnostní rady přerušení dotačních řízení v oblasti volného času u programových i individuálních dotací, a to až do odvolání

schválila

návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace DOT/82/03/000492/2020 mezi hlavním městem Prahou a městkou částí Praha 13 na poskytnutí grantu formou dotace v celkové výši 1 006 000 Kč pro MČ Praha 13 jako zřizovatele příspěvkové organizace – Středisko sociálních služeb Prahy 13 – na výdaje související s poskytováním sociálních služeb, konkrétně na pečovatelskou službu a denní stacionář

a schválila

návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace DVS/82/03/000705/2020 mezi hlavním městem Prahou a městkou částí Praha 13 na poskytnutí dotace v celkové výši 2 321 000 Kč pro MČ Praha 13 jako zřizovatele příspěvkové organizace – Středisko sociálních služeb Prahy 13 – na výdaje související s poskytováním sociálních služeb, konkrétně na pečovatelskou službu a denní stacionář

souhlasila

se závěrečným účtem MČ Praha 13 za rok 2019 (ročním rozborem hospodaření hlavní činnosti, zdaňované činnosti včetně správcovských firem, příspěvkových organizací) včetně finančního vypořádání za rok 2019, zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, rozdělení výsledku hospodaření za rok 2019 za jednotlivé ZŠ, MŠ, DDM, Středisko sociálních služeb Prahy 13, Rekreační objekt Kozel a vypořádání  hospodářského výsledku SF Centra a Ikon

schválila

účetní závěrky příspěvkových organizací za rok 2019

odvolala

bezpečnostní opatření vydané RMČ Praha 13 o dočasném přerušení výroby a distribuci časopisu STOP resp. revokuje usnesení RMČ číslo UR 0110/2020 ze dne 23. března 2020, a to s účinností ode dne zveřejnění přijatého usnesení

vzala na vědomí

protokol o výsledku následné finanční kontroly přijatých opatření a periodické finanční namátkové kontroly vyúčtování a využití dotací MČ Praha 13 udělených pro rok 2019 v oblasti využití volného času

a souhlasila

s navrženými doporučeními uvedenými v protokolu o výsledku finanční kontroly přijatých opatření a periodické finanční namátkové kontroly vyúčtování a využití dotací MČ Praha 13 udělených pro rok 2019 v oblasti využití volného času

souhlasila

s předloženým podnětem na změnu ÚPn SÚ hl.m. Prahy pro záměr Revitalizace areálu Nový Zličín zkráceným postupem – předkladatel Central Group, a.s., na pozemcích k.ú. Zličín, k.ú. Třebonice a k.ú. Stodůlky a Albert, spol. s r.o., na pozemcích v k.ú. Zličín a k.ú. Stodůlky

schválila

uzavření darovacích smluv na dezinfekční prostředky v boji proti šíření onemocněníCovid-19 na ochranu obyvatel a zaměstnanců MČ Praha 13 se společnostmi AGE project, s.r.o., Trigema, a.s., a spolkem Sportovní klub Hala Lužiny, z.s. a uzavření darovací smlouvy na finanční dar ve výši 181 500 Kč za účelem nákupu dezinfekčních prostředků se společností DSG Capital, s.r.o. 

 Zpracovala Helena Šlitrová